ร.ร.วิถีพุทธ

สพฐ.ปลูกฝังเยาวชนผ่านระบบการศึกษา 4 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ-คุณธรรมนำความรู้

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนผ่านระบบการจัดการศึกษา ที่ผ่านมาสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมและดำเนินการมาอย่าง ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตผู้เรียนโดยองค์รวม