พุทธโลก

ประชุมธรรมทูต-พศ.ระดมความคิดเห็น พุทธมณฑลศูนย์พุทธโลก

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติเห็นชอบในการที่สำนักพุทธฯ จะมีการจัดประชุมพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศจากทั่วโลก ในช่วงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปี 2556 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 24 พ.ค. เพื่อหารือจัดตั้งสำนักงานขึ้นมาเพื่อคอยดูแล และให้ความช่วยเหลือพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะ พร้อมกันนี้ที่มหาเถรฯ ยังเห็นชอบให้สำนักพุทธฯ ดำเนินการเชิญผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จัดขึ้น

มหิดลประชุมพุทธศาสนาโลก

ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร รองประธานสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ เผยว่า สถาบันร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (Imperial College Institute of Consciousness Study) และวิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดประชุมพระพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 ธ.ค.นี้ ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

'พระเทพฯ' เสด็จฯ ม.มหิดล ประชุมพระพุทธศาสนาโลก ครั้งที่ 3

แพทย์หญิงนภาธร บานชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึงการจัดการประชุมพระพุทธศาสนาโลก ครั้งที่ 3 ว่า ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2553 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ บริษัท ปตท.สผ. จำกัด มหาชน และกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดการประชุมพระพุทธศาสนาโลกขึ้น ภายใต้หัวข้อ "พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์" ที่วิทยาลัยศาสนศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ไทย-ญี่ปุ่น จัดประชุมวิสาขบูชาโลกปี 53 เน้น “การฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์โลกในทัศนะชาวพุทธ”

ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม (มส.) และรัฐบาลไทย ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมซึ่งถือเป็นการจัดครั้งแรกในประเทศไทย และในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร ซึ่งขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ “พระเทพโสภณ” ได้รับมอบหมายจาก มส.

มหาจุฬาฯรับสมัครอาสาสมัครช่วยงานประชุมวิสาขบูชาโลก

พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า ในปี 2553 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีนโยบายให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสื่อสารในการประชุมวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2553 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ อย่างเต็มรูปแบบ

ไทย-ญี่ปุ่น จับมือเตรียมงานใหญ่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิสาขบูชาโลก 53

การประชุมคณะกรรมการวันนี้ ที่ประชุมตกลงเลือกหัวข้อใหญ่คือ การฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ของโลก ตามทรรศนะชาวพุทธ (Global Recovery : The Buddhist Perspective) และหัวข้อย่อย โดยมีผู้เสนอบทความ 8 คนต่อหัวข้อ ได้แก่

มจร.เตรียมจัดประชุมวิสาขบูชาโลก ปี 53 เน้นหัวข้อ "การฟื้นตัวจากวิกฤติโลก ตามทัศนะชาวพุทธ"

มจร.วังน้อย:  พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ณ ตึกอธิการบดี มจร. วังน้อย ว่า

"ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิสาขบูชาโลก พ.ศ. 2553 ซึ่งได้กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค. 2553

มมร.จัดประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติ ใช้ภาษาบาลีในการประชุม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) เปิดเผยว่า ในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี ครบ 8 รอบในวันที่ 3 ตุลาคมนี้

ในส่วน ของ มมร. ทางวัดบวรนิเวศวิหารได้มอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการพระพุทธศาสนา นานาชาติเทิดพระเกียรติ งานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระสังฆราช หัวข้อ พระพุทธศาสนาในศตวรรษใหม่ ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคมนี้ ณ ห้องประชุม มมร.

โดยแบ่งหัวข้อการประชุมออกเป็น 3 ส่วน คือ

ถกวิกฤติโลกแนวพุทธ ใน...'วันวิสาขบูชา' วันแห่งสันติภาพ

จากการที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญองค์การสหประชาชาติ ในการประชุมครั้งที่ 54 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ และให้ดำเนินกิจกรรม ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี

เริ่มแล้วยิ่งใหญ่ การประชุมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ณ พุทธมณฑล

สมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธกว่า 2,000 คน เข้าร่วมประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2552 ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน บรรยายกาศเริ่มต้นด้วยการแสดงวัฒนธรรมเพลงสรรเสริญพระรัตนตรัยของเยาวชน ซึ่งงดงาม และความประทับใจของผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้นำศาสนา 80 ประเทศทั่วโลกไม่หวั่น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รับร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก

ผู้นำศาสนาพุทธทั่วโลก ไม่หวั่น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และเสื้อแดงป่วน รวมใจตอบรับร่วมประชุมวันวิสาขบูชาโลกแล้ว 80 ประเทศ จำนวนกว่า 5,000 คน มจร.จัดประชุมหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ของโลก” ด้วย พร้อมจัดอบรมอาสาสมัครคล่องภาษาอังกฤษต้อนรับแขกเมือง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประทานสาส์นในการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 2

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประทานสาส์นในการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 2 มอบอธิการบดี มจร อ่านสาส์นในที่ประชุม

จีน: 28 มีนาคม 2552; สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานสาส์นในการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 2 โดยมอบหมายให้ พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่อ่านสาส์นดังกล่าว