ม.สงฆ์

มจร. ดึงพุทธสมาคมฯ จีน เปิดตัวเวทีโลก

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า จากการที่มหาจุฬาฯ ได้ไปเยือนและมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระเจว๋ ซิง รองประธานพุทธสมาคมแห่งประเทศจีน ในฐานะประธานพุทธสมาคมเซี่ยงไฮ้และเจ้าอาวาสวัดพระหยก เมื่อเร็วๆ นี้

มจร.เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมสู่พุทธศาสนิกชนจีน

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าว ภายหลังสักการะพระประธานวัดพระหยก นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า การเดินทางมาร่วมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ ถือว่าเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทย และคณะสงฆ์ของจีน เนื่องจาก มจร. ได้เคยลงนามความร่วมมือกับพุทธสมาคม ของจีน เมื่อปี 2545 ซึ่งพุทธสมาคมของจีนจะทำหน้าที่ดูแล พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน เหมือนกับมหาเถรสมาคม (มส.) ของไทย ถือว่าเป็นสมาคมที่ใหญ่มาก

ปาฐกถาอธิการมหาจุฬาฯ แนะวิธีวิจัยวิทยานิพนธ์คุณภาพ

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ" ว่า

มจร. ผนึกนานาชาติ จัดทำสหบรรณานุกรมตำราทางพระพุทธศาสนานานาชาติ

ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ (International Association of Buddhist Universities) ได้จัดประชุมเพื่อพัฒนาโครงการจัดทำสหบรรณานุกรมตำราทางพระพุทธศาสนาร่วม กัน (Union Catalogue of Buddhist Texts - UCBT) ครั้งแรกของโลก ณ ห้อง 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี และห้องเรียนชั้น 4 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

มหามกุฏฯ ให้ฝ่ายกฎหมาย ฟ้อง สกสค.อ้างชื่อ-สร้างวัตถุมงคล

นายสงกรานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายต่อศาลแพ่งกรณีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มีการจัดสร้างวัตถุมงคล โดยอ้างว่าจะนำรายได้ไปสร้างพระไตรปิฎกฉบับ ภาพยนตร์ และยังได้แอบอ้างชื่อและตราสัญลักษณ์ ของมหามกุฏฯ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น

มมร. เตรียมลงมือ ก่อสร้างหอประชุมใหญ่

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2553 สนง.โครงการย้ายฯ และฝ่ายพัสดุได้ดำเนินการรายงานให้อธิการบดี มมร. ทราบความคืบหน้าการก่อสร้าง "หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสิรินธร" มูลค่า 344 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาประมาณ 2 ปี สำหรับ 3,000 ที่นั่ง (พื้นเรียบ) และ 1,600 ที่นั่ง (อัฒจันทร์) และมีห้องประชุมย่อยอีก 4 ห้อง ห้องรับรอง 5 ห้องทำการของสภามหาวิทยาลัย และเรือนรับรองประธาน

อธิการบดี มจร. เผย จำต้องจำกัดพื้นที่เรียนสำหรับพระสงฆ์

หอประชุม มวก. 84 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยมาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 ก.ย. คณะบัณฑิตวิทยาลัย มจร. ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ “ผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552” โดย มีพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. เป็นประธานเปิดงาน และเป็นประธานมอบรางวัลแก่นิสิตผู้มีผลงานวิทยานิพนธ์ดี และดีเด่น พร้อมกับมอบทุนการศึกษาของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) แก่นิสิตปริญญาโท ท่ามกลางพระคณาจารย์ พระนิสิต นิสิต และนักศึกษาทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนกว่า 1,800 รูป/คน

สกอ. ให้ มจร. ผ่านการประเมิน 2.71 ระดับดีมาก

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า “จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 20-22 กันยายน 2553 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร  ชิวพิมาย มหาวิทยาลัยวงศ์เชาวลิตกุล รองศาสตราจารย์ชารี มณีศรี  มหาวิทยาลัยบูรพา พลเรือตรีหญิง ดร. สุภัทรา เอื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โกนิฏฐ์  ศรีทอง คณะสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ และอาจารย์ไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ วิทยาเขตเชียงใหม่

มจร.หนุนการศึกษาคณะสงฆ์ จัดอบรมพระสังฆาธิการทั่วไทย

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ณ หอประชุม 48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โดยมีพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรม ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์เฉพาะในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง และบางจังหวัดของหนตะวันออก รวมจำนวนทั้งสิ้น 586 รูป เข้ารับประกาศนียบัตร

เปิดตึกเรียนรวม มหาจุฬา-ศรีลังกา สถาบันสมทบพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาจุฬาฯ ประกอบด้วย พระศรีคัมภีรญาณ, พระศรีสิทธิมุนี, พระศรีธวัชเมธี, พระมหาสุทัศน์ ติสสรวาที, ผศ.สุรพล สุยะพรหม, และพระมหาหรรษา ธัมมหาโส ได้เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบประจำปี 2553 และร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนรวม และหอพักของคณาจารย์และนิสิตของสถาบันสมทบพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา เมืองแคนดี ประเทศศรีลังกา

'ม.ฮาร์วาร์ด' เสนอที่นั่งให้มหาจุฬาฯ สอนพุทธศาสนา

'ม.ฮาร์วาร์ด' เสนอที่นั่งให้มหาจุฬาฯ สอนพุทธศาสนา เนื่องจากไทยมีวัดที่มากที่สุดในโลกและมีความสามารถด้านพระพุทธศาสนา ขณะที่"พระธรรมโกศาจารย์"เผยเตรียมนำหลักสูตรการเรียนการสอนและค้นคว้าทางวิชาการควบคู่กันไปอีกด้วย

ยกย่องพระธรรมทูตทั่วโลกเป็นองครักษ์พิทักษ์พระพุทธศาสนา

เอกอัครราชทูตไทย ในสหรัฐอเมริกายกย่องพระธรรมทูตทั่วโลกเป็นองครักษ์พิทักษ์พระพุทธศาสนาใน การร่วมประชุมและสังเกตการณ์การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ตั้งอุปนายกสภามหามกุฏฯ รูปใหม่

สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณางานของมหาวิทยาลัยบริหารดำเนินการ ในการนี้ พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหามกุฏฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยเสนอเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยรูปใหม่ ต่อจากเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม เจ้าอาวาสวัดเทพสิรินทราวาส ที่มรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2552 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

มจร. ห้ามนิสิตคณะพุทธศาสตร์ย้ายคณะ

พระสุธีธรรมานุวัตร คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวในการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และนิสิตปี 2-4 และหลักสูตรนานาชาติ พบปะผู้บริหารคณะพุทธศาสตร์ ว่า

มจร. ห้ามนิสิตคณะพุทธศาสตร์ย้ายคณะคณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัย เป็นคณะสำคัญของมหาวิทยาลัย ในหลายปีที่ผ่านมามีพระนิสิตจำนวนมากเมื่อขึ้นปี 3 จะย้ายไปเรียนคณะอื่น/สาขาอื่น เพราะไม่ชอบสาขาที่มีอยู่ในคณะพุทธศาสตร์ ดังนั้น เมื่อพระนิสิตเลือกเรียนคณะพุทธศาสตร์ในปีที่ 1 ก็ต้องเรียนต่อปี 3 ในคณะพุทธศาสตร์เท่านั้น เป็นนโยบายของคณะพุทธศาสตร์ที่จะรักษาคณะหลักของมหาวิทยาลัยเอาไว้

รับนักศึกษาฆราวาส เรียนฟรี "มหามกุฏฯ" จบปริญญาตรี 100 คน

นายสงกรานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2553 ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะเปิดรับนักศึกษาฆราวาส ภาคปกติทั้งหญิงและชาย แบบรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เป็นปีแรก จำนวน 100 คน ใน 4 คณะ ประกอบด้วย

ฮือฮาพระวัย 78 อุตสาหะจนจบด็อกเตอร์อายุมากสุด

ไม่มีใครแก่เกินเรียน   เจ้าคณะ จ.สุรินทร์ วัย 78 ปี มุมานะนั่งรถไฟเข้ากรุงเรียนทุกอาทิตย์ไม่เคยขาด จนจบ ป.เอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ

ศธ.มอบ มจร.รื้อวิชาพระพุทธศาสนาใหม่ ป.1-ม.6

(9 ก.พ.) พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบหมายให้ มจร.ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่ เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นนั้นๆ เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละโรงเรียนได้พบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา 2 เรื่อง คือ

มจร.สังคายนาวิชาพระพุทธศาสนา ใหม่ ศธ.เตรียมใช้ทั่วประเทศ พ.ค.นี้

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า ตามที่ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง คือ มจร. และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพให้เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยหลัก และอยากให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทำการวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม และศีลธรรม ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น

มหาจุฬาฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 53

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า มหา วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553

มหาจุฬาฯ จัดสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 มุ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวโลก

มจร. อยุธยา : พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ จัดโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และองค์กรร่วมประกอบด้วย กองธรรามสนามหลวง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สภาวิจัยแห่งชาติ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์ศึกษาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

มจร.เตรียมจัดประชุมวิสาขบูชาโลก ปี 53 เน้นหัวข้อ "การฟื้นตัวจากวิกฤติโลก ตามทัศนะชาวพุทธ"

มจร.วังน้อย:  พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ณ ตึกอธิการบดี มจร. วังน้อย ว่า

"ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิสาขบูชาโลก พ.ศ. 2553 ซึ่งได้กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค. 2553

สัมมนาปรับการเรียนการสอน รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ให้สนองตอบต่อสังคม

มหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ: เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาแผนพัฒนาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพระพุทธศาสนามาร่วมเสวนากว่า 100 รูป/คน

มจร. ยกเครื่องแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 10

เมื่อวันที่ 23-26 กันยายน 2552 ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 10 (2553-2554) โดยพระศรีคัมภีรญาณกล่าวว่า

มมร.จัดประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติ ใช้ภาษาบาลีในการประชุม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) เปิดเผยว่า ในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี ครบ 8 รอบในวันที่ 3 ตุลาคมนี้

ในส่วน ของ มมร. ทางวัดบวรนิเวศวิหารได้มอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการพระพุทธศาสนา นานาชาติเทิดพระเกียรติ งานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระสังฆราช หัวข้อ พระพุทธศาสนาในศตวรรษใหม่ ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคมนี้ ณ ห้องประชุม มมร.

โดยแบ่งหัวข้อการประชุมออกเป็น 3 ส่วน คือ

พระสงฆ์กว่า 4 พันรูป ร่วมสัมมนาที่วัดประยุรฯ - อธิการบดี มจร. จี้รัฐฯ ร่วมกำหนดอนาคตชาติ

วัดประยุรวงศาวาส: เมื่อวันที่ 16 ก.ย. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาพระสอนศีลธรรม พระนักเทศน์ และพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ เรื่อง "การพัฒนาพระสงฆ์ไทยให้เข้มแข็ง" โดยมีพระภิกษุสงฆ์เข้าร่วมสัมมนากว่า 4,000 รูป

ขอเชิญร่วมสัมมนาการสร้างผลงานวิจัยและการจัดการความรู้ทางสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การสร้างผลงานวิจัยและการจัดการความรู้ทางสังคมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 16 - 18  กันยายน 2552  ณ ห้องเธียเตอร์ โซน B อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง "ปัญหาสังคมไทย: ผลกระทบปัจจุบัน"

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ อาทิ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  ตังคณา วิทยากร/พิธีกร, คุณกำภู ภูริภูวดล สื่อมวลชน/นักข่าว  และ นายสุนัย  จุลพงษธร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อดีตคณะกรรมาธิการฯ, ที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายสมัย และรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พิธีเปิดโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9,Ph.D.) ศาสตราจารย์,ราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเวียตนาม-ถวายดุษฎีบัณฑิตอธิการบดี มมร.

วัน ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2552 พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ (ผ.ศ.) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการอธิการบดี มมร แจ้งต่อสำนักข่าว มมร (MBU News) ว่า ทางมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศเวียตนาม  (Vietnam Buddhist University)ได้ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียตนาม มีมติเป็นเอกฉันท์ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มมร.ประกาศรับสมัครครูพระสอนศีลธรรม 6,700 รูป ทั่วประเทศ

ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2553 เพื่อปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่ธรรมะในโรงเรียนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 6,700 รูป โดยถวายค่านิตยภัตรวมเดือนละ 2,500 บาท

คณะสงฆ์ มมร.เยือนสหพันธรัฐรัสเซีย สนทนาแนวทางศาสนาทั้งในรัสเซีย-ไทย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2552 เวลา 17.30 น.พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร และคณะผู้แทนคณะสงฆ์ไทยในนามมหาเถรสมาคมมี 6 รูป/คน โดยมีนายสมปอง สงวนบรรพ์ อุปทูตไทย ประจำกรุงมอสโก ร่วมในการนี้ด้วยสนทนาแนวทางศาสนาทั้งในรัสเซีย/ไทย โดยขณะนี้รัสเซียมีในไทย 1 แห่ง และไทยมีในรัสเซีย 1 วัดเช่นเดียวกัน