หลักสูตรพระพุทธศาสนา

ศธ.มอบ มจร.รื้อวิชาพระพุทธศาสนาใหม่ ป.1-ม.6

(9 ก.พ.) พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบหมายให้ มจร.ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่ เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นนั้นๆ เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละโรงเรียนได้พบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา 2 เรื่อง คือ

มจร.สังคายนาวิชาพระพุทธศาสนา ใหม่ ศธ.เตรียมใช้ทั่วประเทศ พ.ค.นี้

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า ตามที่ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง คือ มจร. และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพให้เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยหลัก และอยากให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทำการวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม และศีลธรรม ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น