"มช.-มจร.เชียงใหม่" ร่วมเซ็นเอ็มโอยู ส่งเสริมพัฒนาสถาบันภาษา

พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกันทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) พัฒนาสถาบันภาษา ซึ่งบันทึกความเข้าใจนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะ 5 ปี โดยพิธีลงนามได้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล เทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบันภาษาอย่างยั่งยืนร่วมกัน

มหาจุฬาฯ จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนให้นิสิตระดับปริญญาเอกของวิทยาเขตเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับว่าการสอบภาษาต่างประเทศของนิสิต ระดับพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเกณฑ์ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศของนิสิตต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรี ซึ่งข้อบังคับทั้งสองนั้นทำให้นิสิตทั้งสองระดับจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อนำผลการสอบผ่านไปยื่นขอจบการศึกษาจากมหาจุฬาฯ

"การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ และการนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ และศักยภาพของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา และสนับสนุนกระบวนการการเรียนการสอนด้านภาษาของนิสิตมหาจุฬาฯ ในระดับปริญญาเอกของวิทยาเขตเชียงใหม่ ทั้งหลักสูตร MCU 005, 006 และ MCU GET ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งสถาบันภาษา มหาจุฬาฯ จะเปิดให้มีการสอบ 6 ครั้งต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3524-8098"

ด้าน ผศ.เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า "สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก่อตั้งสถาบันมา 6 ปีแล้ว และมีประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างๆ แก่นิสิต และบุคคลทั่วไปมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีความพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาตามกรอบของบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ และเชื่อมั่นว่าการร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในภาพรวมแก่สถาบันภาษาทั้งสองแห่งในปัจจุบันและอนาคต"

ที่มา: 

ข่าวสด

ความคิดเห็น

ผมเห็นดีเห็นงามด้วยครับ การจัดทำโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมจร.เชียงใหม่เป็นอย่างยิ่งครับ และ มจร.พิษณุโลก ก็จะทำสัญญาร่วมลงนามเอ็มโอยูกับ ม.นเรศวร และ ม.ราชภัฏพิบูลสงครามเหมือนกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาสถาบันการศึกษาแบบบูรณาการ ดังอุดมการณ์ของ ทีมลูกมจร. ของจังหวัดพิษณุโลก ที่ชนะการเลือกตั้งองค์กรบริหารนิสิต ว่า บูรณาการ สานความคิด เพื่อนิสิต มจร. การจัดทำโครงการร่วมลงนามเอ็มโอยู ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของสถาบัน นับว่าเดินมาถูกทางแล้วครับ เพราะ มจร.เราจะได้ส่งเสริมองค์ความรู้ให้ครอบคลุมยิ่งๆ ขึ้นไป และจะได้มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยทั่วไป ไม่ใช่มองว่ามหาวิทยาลัยของสงฆ์ไม่น่าเข้ามาศึกษา หรือ มีมุมมองในด้านอคติต่อมหาวิทยาลัยของสงฆ์ แต่กลับจะเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยของสงฆ์ให้เป็นที่น่าสนใจต่อคนรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพราะค่าเทอมที่ถูกกว่ามหาวิทยาลัยทั่วไปนั่นเองครับ

หนุ่ม พิโลก
นิสิต มจร.พิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <p><a><u><i><b> <em><strike><img> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><div>
  • *การขึ้นบรรทัดใหม่ : ถ้าข้อความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด กด Enter หนึ่งครั้ง, ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด กด Enter สองครั้ง เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า ให้อ่านง่ายขึ้น - มีวรรคตอน อย่าเขียนติดกันเป็นพืด* :(

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.