ประกาศแล้ว! บัญชีรายนามพระสังฆาธิการทีได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2552

ค่ำ ๆ วันนี้ เว็บไซด์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ลงบัญชีรายนามพระสังฆาธิการทีได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2552 แล้ว จึงนำมาประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
--------------------------------------

รายนามพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ให้นิมนต์เข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒
**************
๑. พระสาสนโสภณ วัดราชบพิธฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
๒. พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร/พระนคร/กรุงเทพฯ " สมเด็จพระวันรัต
๓. พระธรรมวิสุทธิกวี วัดโสมนัสวิหาร/ป้อมปราบฯ/กรุงเทพฯ " พระสาสนโสภณ
๔. พระเทพมงคลรังษี วัดโพธิ์ชัย/เมืองหนองคาย " พระธรรมมงคลรังษี
๕. พระเทพญาณวิศิษฏ์ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก/ห้วยขวาง/กรุงเทพฯ " พระธรรมบัณฑิต
๖. พระเทพสิทธิวิมล วัดพระเชตุพนฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ " พระธรรมวิมลมุนี
๗. พระเทพปริยัติสุธี วัดบพิตรพิมุข/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ " พระธรรมปริยัติโมลี
๘. พระเทพปริยัติเมธี วัดชลประทานฯ/ปากเกร็ด/นนทบุรี " พระธรรมวิมลโมลี
๙. พระเทพสิทธาจารย์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง/จอมทอง/เชียงใหม่ " พระธรรมมังคลาจารย์ วิ.
๑๐. พระราชรัตนวิมล วัดปากน้ำ/ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ " พระเทพปริยัติวงศ์
๑๑. พระราชสุทธิโสภณ วัดอรุณราชวราราม/บางกอกใหญ่/กรุงเทพฯ " พระเทพมงคลรังษี
๑๒. พระราชบัณฑิต วัดปทุมวนาราม/ปทุมวัน/กรุงเทพฯ " พระเทพญาณวิศิษฏ์
๑๓. พระราชวิสุทธิคุณ วัดคลองวาฬ/เมืองประจวบคีรีขันธ์ " พระเทพสิทธิวิมล
๑๔. พระราชปริยัติ วัดนครสวรรค์/เมืองนครสวรรค์ " พระเทพปริยัติเมธี
๑๕. พระราชสีมาภรณ์ วัดบึง/เมืองนครราชสีมา " พระเทพสีมาภรณ์
๑๖. พระราชกิตติโสภณ วัดเบญจมบพิตรฯ/ดุสิต/กรุงเทพฯ " พระเทพกิตติเวที
๑๗. พระราชธีราจารย์ วัดพระธาตุพนม/ธาตุพนม/นครพนม " พระเทพวรมุนี
๑๘. พระราชโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส/ป้อมปราบฯ/กรุงเทพฯ " พระเทพญาณกวี
๑๙. พระราชรัตนวราภรณ์ วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา " พระเทพรัตนากร
๒๐. พระราชปริยัติวิมล วัดอาวุธวิกสิตาราม/บางพลัด/กรุงเทพฯ " พระเทพปัญญามุนี
๒๑. พระราชรณังคมุนี วัดตโปทาราม/เมืองระนอง " พระเทพสิทธิมงคล
๒๒. พระรัชมงคลสุนทร วัดราชาธิวาส/ดุสิต/กรุงเทพฯ " พระราชภัทราจาร
๒๓. พระพิศาลธีรคุณ วัดบูรพาพิทยาราม/ท่าใหม่/จันทบุรี " พระราชจันทโมลี
๒๔. พระวิสุทธิรังษี วัดกาญจนบุรีเก่า/เมืองกาญจนบุรี " พระราชรัตนวิมล
๒๕. พระปริยัติชยากร วัดปากคลองมะขามเฒ่า/วัดสิงห์/ชัยนาท " พระราชสุทธิโสภณ
๒๖. พระศรีวรเวที วัดมณีวนาราม/เมืองอุบลราชธานี " พระราชธีราจารย์
๒๗. พระสุทธิสารโสภณ วัดมิ่งเมือง/เสลภูมิ/ร้อยเอ็ด " พระราชปริยัติวิมล
๒๘. พระสุธรรมเมธี วัดเจดีย์งาม/ฝาง/เชียงใหม่ เป็น พระราชกิตติสุนทร
๒๙. พระวินัยเมธี วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก/ไชโย/อ่างทอง " พระราชบัณฑิต
๓๐. พระญาณนายก วัดขวัญเมืองระบือธรรม/บรบือ/มหาสารคาม " พระราชสารธรรมมุนี
๓๑. พระจินดารัตนาภรณ์ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง/เมืองลำปาง " พระราชจินดานายก
๓๒. พระเมธีปริยัติวิบูล วัดสามพระยา/พระนคร/กรุงเทพฯ " พระราชปริยัติโมลี
๓๓. พระภาวนาวิสุทธาจารย์ วัดชัยพฤกษาราม/บ้านผือ/อุดรธานี " พระราชสิทธาจารย์ วิ.
๓๔. พระอุดมธรรมคณี วัดหลักเมือง/เมืองปัตตานี " พระราชวิสุทธิคุณ
๓๕. พระพิพัฒนปริยัติสุนทร วัดเทพลีลา/บางกะปิ/กรุงเทพฯ " พระราชปริยัติสุนทร
๓๖. พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ วัดท่าสะอ้าน/บางปะกง/ฉะเชิงเทรา " พระราชมงคลรังษี วิ.
๓๗. พระเนกขัมมมุนี วัดราษฎร์บำรุง/บางแค/กรุงเทพฯ " พระราชโสภณ
๓๘. พระวิสุทธิพุทธิศาสตร์ วัดกวิศราราม/เมืองลพบุรี " พระราชพุทธิวราภรณ์
๓๙. พระโกศลปริยัติกิจ วัดพรหมวงศาราม/พญาไท/กรุงเทพฯ " พระราชปริยัติกิจ
๔๐. พระวุฒิสารโสภณ วัดเวฬุวัน/เมืองลพบุรี " พระราชสังวรญาณ วิ.
๔๑. พระพิพัฒน์ปริยัติวิมล วัดบางนาใน/บางนา/กรุงเทพฯ " พระราชปริยัตยาลงกรณ์
๔๒. พระครูสุนทรปริยัติธาดา (สมใจ ป.ธ. ๕) วัดท่าเรือ/ถลาง/ภูเก็ต " พระวิสุทธิธรรมคณี สป.
๔๓. พระครูสุทธิสังวรคุณ (สังเวียน) ธ. วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์/นิคมคำสร้อย/มุกดาหาร " พระสุทธิสารโสภณ สย.
๔๔. พระครูเชฏฐคุณาจาร (เลื่อน) ธ. วัดประชาบำรุง/เมืองมหาสารคาม " พระวุฒิสารโสภณ สย.
๔๕. พระมหาทองสา ป.ธ. ๙ วัดโพธิ์ย่อย/ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์ " พระศรีปริยัติธาดา สป.
๔๖. พระครูประโชตโพธิธรรม (สถาพร ป.ธ. ๔) วัดบ้านข่อย/เมืองสรวง/ร้อยเอ็ด " พระสุขุมวาทเวที สป.
๔๗. พระครูจริยาภิวัฒน์ (ทองใบ) วัดเจดีย์ทอง/เมืองนครนายก " พระญาณนายก สย.
๔๘. พระครูบริหารขาณุลักษ์ (ผดุงกิจ) วัดพัฒนราษฎร์บำรุง/ขาณุวรลักษบุรี/กำแพงเพชร " พระวิเชียรมุนี สย.
๔๙. พระครูสถิตธรรมญาณ (ทองคำ) วัดเจดีย์คีรีวิหาร/ลับแล/อุตรดิตถ์ " พระสุธรรมญาณ สย.
๕๐. พระครูสถิตวิหารธรรม (สอน) วัดมะนาวหวาน/ช้างกลาง/นครศรีธรรมราช " พระสิริธรรมราชมุนี สย.
๕๑. พระครูปภากรสิกขกิจ (เวช) วัดโคกพลู/เมืองตาก " พระประสิทธิศีลคุณ สย.
๕๒. พระครูวิศาลสมาธิวัตร (ก้าน) ธ. วัดราชายตนบรรพต/หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์ " พระเนกขัมมมุนี สย.วิ.
๕๓. พระมหาชัยวัฒน์ ป.ธ. ๙ วัดบ้านเขวา/กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ " พระศรีวรเวที สป.
๕๔. พระครูวิริยกิตติคุณ (เจือ) วัดสว่างหนองแวง/ครบุรี/นครราชสีมา " พระมงคลวรการ สย.
๕๕. พระครูพนัสนิคมพิทักษ์ (มงคล) วัดเนินหลังเต่า/พนัสนิคม/ชลบุรี " พระชลธารมุนี สย.
๕๖. พระครูเมตตานุศาสน์ (บุญช่วย) วัดกุฎีทอง/พรหมบุรี/สิงห์บุรี " พระภาวนาพรหมคุณ สย.วิ.
๕๗. พระครูมานิตบุญญาคม (บุญมา) วัดพระธาตุดอยตุง/แม่สาย/เชียงราย " พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ สย.
๕๘. พระครูพัชรธรรมโสภิต (ชูชาติ) วัดมหาธาตุ/เมืองเพชรบูรณ์ " พระพิศาลพัชรกิจ สย.
๕๙. พระครูโสภณปริยัติกิจ (ปิ่น ป.ธ. ๖) วัดสมุหประดิษฐาราม/เสาไห้/สระบุรี เป็น พระวิสุทธาจารคุณ สป.
๖๐. พระครูสิริสุวรรณคุณ (ทองสุข ป.ธ. ๕) วัดทองธรรมชาติ/คลองสาน/กรุงเทพฯ " พระสุวรรณวรมุนี สป.
๖๑. พระครูสุนทรชัยโสภณ (ประสิทธิ์) วัดทรงศิลา/เมืองชัยภูมิ " พระสิทธิชัยมุนี สย.
๖๒. พระครูโสภณบุญโญภาส (สุรินทร์) วัดคูหาสวรรค์/ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ " พระสิทธิญาณมุนี สย.
๖๓. พระครูวิมลวิหารการ (สมศักดิ์) วัดหน้าพระเมรุราชิการาม/พระนครศรีอยุธยา " พระพิศาลวิหารกิจ สย.
๖๔. พระมหาวัชระ ป.ธ. ๙ วัดชนะสงคราม/พระนคร/กรุงเทพฯ " พระศรีวัชรมุนี สป.
๖๕. พระมหาไฉน ป.ธ. ๙ ธ. วัดบวรนิเวศวิหาร/พระนคร/กรุงเทพฯ " พระศรีวิสุทธิกวี สป.
๖๖. พระครูสุธีปัญญารัตน์ (สำรวย ป.ธ. ๗) วัดสังข์กระจาย/บางกอกใหญ่/กรุงเทพฯ " พระปัญญารัตนากร สป.
๖๗. พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ (สังคม ป.ธ. ๖ พธ.บ.) วัดสระเกศ/ป้อมปราบฯ/กรุงเทพฯ " พระเมธีสุทธิกร สป.
๖๘. พระครูธรรมกิจจานุรักษ์ (สำรวย ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดราชโอรสาราม/จอมทอง/กรุงเทพฯ " พระโสภณกิจจาภรณ์ สป.
๖๙. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (ปราโมทย์ ป.ธ. ๔) ธ. วัดสัมพันธวงศาราม/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ " พระวินัยเมธี สป.
๗๐. พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ (ไมตรี ป.ธ. ๔) ธ. วัดพระมหาธาตุ/เมืองนครศรีธรรมราช " พระศรีธรรมประสาธน์ สป.
๗๑. พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ (รวม ป.ธ. ๓) วัดไร่ขิง/สามพราน/นครปฐม " พระรัตนสุธี สป.
๗๒. พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (วิถี) วัดสังเวชวิศยาราม/พระนคร/กรุงเทพฯ " พระโสภิตวิริยาลังการ สย.
๗๓. พระมหาบุญถม ป.ธ. ๙ วัดชัยพร/เมืองหนองคาย " พระศรีวชิรโมลี สป.
๗๔. พระมหาศรี ป.ธ. ๗ วัดยางน้อย/เขื่องใน/อุบลราชธานี " พระรัตนวิมล สป.
๗๕. พระครูศรีปัญญากร (บรรทม ป.ธ. ๖) วัดทัศนารุณสุนทริการาม/ราชเทวี/กรุงเทพฯ " พระมงคลบัณฑิต สป.
๗๖. พระครูวิริยกิจโสภณ (ละมูล ป.ธ. ๕) วัดสาครสุ่นประชาสรรค์/ลาดพร้าว/กรุงเทพฯ " พระโสภณวิหารกิจ สป.
๗๗. พระครูศรีปริยัติสุนทร (หนูปัน ป.ธ. ๕) วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์/เมืองขอนแก่น " พระกิตติญาณโสภณ สป.
๗๘. พระครูนนทกิจพิบูลย์ (เก๋) วัดปากน้ำ/เมืองนนทบุรี " พระมงคลนนทวุฒ สย.
๗๙. พระครูธัญศีลคุณ (ทองอิน) วัดกลางคลองสี่/ลำลูกกา/ปทุมธานี " พระมงคลศีลาจาร สย.
๘๐. พระครูอาทรสมุทรกิจ (อ่อน) วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม/บางพลี/สมุทรปราการ " พระมงคลสมุทรคุณ สย.
๘๑. พระครูวิภัชธรรมคุณ (สุทิน) วัดแจ้ง/เมืองสงขลา " พระพิศาลสิกขกิจ สย.
๘๒. พระครูรัตนปัญญาโสภณ (แสวง ) วัดโยธินประดิษฐ์/พระประแดง/สมุทรปราการ " พระโสภณธรรมาภิรม สย.
๘๓. พระครูสุนทรธรรมประภาส (ลำยอง) วัดสุนทรประดิษฐ์/บางระกำ/พิษณุโลก " พระมงคลสุธี สย.
๘๔. พระมหาสุดใจ ป.ธ. ๙ ธ. วัดธาตุทอง/วัฒนา/กรุงเทพฯ " พระศรีมุนีวงศ์ สป.
๘๕. พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (สมชาติ) ธ. วัดศรัทธาประชากร/เฉลิมพระเกียรติ/สระบุรี " พระสุนทรธรรมภาณ สย.วิ.
๘๖. พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ (สมัคร ป.ธ. ๔) วัดปากน้ำอเมริกา/รัฐโอไฮโอ้ สหรัฐอเมริกา " พระวิเทศวิสุทธิคุณ สป.

******************

-------------------------------------------------------------------
จำนวนพระสังฆาธิการ
ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์
เป็นพระครูสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๒

ชั้น หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก ภาค ๘ -๙ หนตะวันออก ภาค ๑๐-๑๑-๑๒ หนใต้
ตั้งใหม่ ๒๐๖ ๒๑๔ ๒๓๔ ๒๘๔ ๖๐
เลื่อนชั้น ๑๘๒ ๑๘๖ ๒๒๐ ๒๓๙ ๓๖
ประทวน - ๙ - - ๓
รวม ๓๘๘ ๔๐๙ ๔๕๔ ๕๒๓ ๙๙

รวมตั้งใหม่ ๙๙๘ รูป
รวมเลื่อนสมณศักดิ์ ๘๖๓ รูป
ประทวนสมณศักดิ์ ๑๒ รูป
รวมทั้งสิ้น ๑,๘๗๓ รูป

สถานที่ประกอบพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๕๒
********************

๑. ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ - ๙ จัดพิธี ณ วัดหนองแวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

๒. ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง จัดพิธี ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

๓. ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ จัดพิธี ณ วัดโสธรวราราม
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันอังคาร ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

๔. ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จัดพิธี ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

๕. ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ จัดพิธี ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
********************

-------------------------------------------------------------------

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
จัดพิธี ณ วัดพระปฐมเจดีย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

********************

๑. พระครูปลัดธีรวรวัฒน์ (ไวพจน์) ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดสามง่าม/บางบัวทอง/นนทบุรี เป็น พระครูวิสุทธิธีรญาณ ทผจล.ชพ.วิ.
๒. พระครูปลัด สำอางค์ ป.ธ. ๕ พธ.บ. วัดชัยชนะสงคราม/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ ” พระครูสิริชัยกิจจาทร ผจล.ชพ.
๓. พระมหาสมควร ป.ธ. ๕ ศน.บ. ธ. วัดนรนาถสุนทริการาม/พระนคร/กรุงเทพฯ ” พระครูอดุลธรรมาภิวัฒน์ ”
๔. พระครูศัพทสุนทร (สมจิตร) ป.ธ. ๕ พธ.บ. วัดสระเกศ/ป้อมปราบศัตรูพ่าย/กรุงเทพฯ ” พระครูสิริวิหารการ ”
๕. พระมหาชาตรี ป.ธ.๖ พธ.บ. วัดพุทธาราม/เกาะกวม/สหรัฐอเมริกา ” พระครูศรีวิเทศวรธรรม ทผจล.ชพ.
๖. พระครูพิลาสสรคุณ (ณัฐพล) ป.ธ. ๓ วัดปากน้ำ/ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ ” พระครูภาวนาประชานาถ ผจล.ชอ.วิ.
๗. พระครูสังฆรักษ์ วีระ วัดราชสิทธาราม/บางกอกใหญ่/กรุงเทพฯ ” พระครูสิทธิสังวร ”
๘. พระครูปลัด สุวิทย์ วัดวชิรธรรมสาธิต/พระโขนง/กรุงเทพฯ ” พระครูภาวนาสังวรกิจ ”
๙. พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ (ทรงศักดิ์) วัดป่าบำเพ็ญธรรม/หนองแค/สระบุรี ” พระครูภาวนาคุณาภรณ์ ทผจล.ชอ.วิ.
๑๐. พระครูวิจิตรสังฆการ (ปานขาว) วัดโพธิญาณราม/โตโน้ด/ฝรั่งเศส ” พระครูภาวนาวรธรรมวิเทศ ”
๑๑. พระครูปลัด ชาญ วัดสันติวงศาราม/เบอร์มิงแฮม/สหราชอาณาจักร ” พระครูภาวนาธรรมวิเทศ ”
๑๒. พระมหาสัมฤทธิ์ ป.ธ. ๕ วัดเบญจมบพิตรฯ/ดุสิต/กรุงเทพฯ ” พระครูสิริสิทธิสุนทร ผจล.ชอ.
๑๓. พระครูสังฆรักษ์ ชินพัฒน์ ป.ธ.๔ ศน.บ. วัดหัวลำโพง/บางรัก/กรุงเทพฯ ” พระครูพิพิธสุตกิจ ”
๑๔. พระครูวินัยธร สุวรรณ ป.ธ ๓ ศน.บ. ธ. วัดราชผาติการาม/ดุสิต/กรุงเทพฯ ” พระครูโสภณศาสนกิจ ”
๑๕. พระครูปลัดธีรวัฒน์ (วิลาศ) วัดระฆังโฆสิตาราม/บางกอกน้อย/กรุงเทพฯ ” พระครูธีรวุฒิคุณ ”
๑๖. พระครูปลัดวีรวัฒน์ (สุธี) ป.ธ. ๓ วัดป่าเลไลยก์/เมืองสุพรรณบุรี ” พระครูพิพัฒน์วุฒิกร ”
๑๗. พระครูปลัดปริยัติวรวัฒน์ (กล้า) วัดมหาธาตุ/เมืองเพชรบุรี ” พระครูวาทีวรวัฒน์ ”
๑๘. พระมหาสุรศักดิ์ ป.ธ. ๕ วัดประดู่/อัมพวา/สมุทรสงคราม ” พระครูพิศาลจริยาภิรม ”
๑๙. พระมหาชัยฤทธิ์ ป.ธ. ๖ พธ.บ. วัดท้ายเมือง/เมืองนนทบุรี ” พระครูศรีนนทการ ทผจล.ชอ.
๒๐. พระครูปลัดกิตติวรวัฒน์ (ศักดา) วัดจันทร์/บางกรวย/นนทบุรี ” พระครูโอภาสนนทกิตติ์ ”
๒๑. พระครูปลัดสุตวัฒน์ (สมโภชน์) ป.ธ. ๔ ธ. วัดเจดีย์ทอง/สามโคก/ปทุมธานี ” พระครูโสภณสุตวัฒน์ ”
๒๒. พระครูปลัดสุธรรมวัฒน์ (วินัย) ป.ธ. ๔ วัดเนินสูง/เมืองจันทบุรี ” พระครูธรรมวงศ์วรางกูร ”
๒๓. พระครูปลัดสาธุวัฒน์ (ประพันธ์) วัดวังน้ำเขียว/กำแพงแสน/นครปฐม ” พระครูโกศลธรรมรัตน์ ”
๒๔. พระมหาแม้น ป.ธ.๖ ศน.บ. ธ. วัดป่าชัยรังสี/เมืองสมุทรสาคร ” พระครูศรีปริยัติวิธาน ”
๒๕. พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์ (ภิรุณ) ธ. วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร/เมืองสมุทรสาคร ” พระครูโสภณธรรมวัฒน์ ”
๒๖. พระครูปลัดสิทธิธรรมวัฒน์ (โชคชัย) วัดจันทร์เจริญสุข/เมืองสมุทรสงคราม ” พระครูรัตนปัญญาโสภณ ”
๒๗. พระมหาสมบุญ ป.ธ. ๔ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย/แคลิฟอร์เนีย/สหรัฐอเมริกา ” พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ ”
๒๘. พระครูปลัด สมบุญ วัดพระพุทธิวงศมุนี/แคลิฟอร์เนีย/สหรัฐอเมริกา ” พระครูวิเทศพุทธิคุณ ”
๒๙. พระมหาพัน ป.ธ. ๔ วัดไทยนาลันทา/พิหาร/อินเดีย ” พระครูปริยัติธรรมวิเทศ ”
๓๐. พระครูปลัด คมสรณ์ ป.ธ. ๔ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร/อุตตรประเทศ/อินเดีย ” พระครูปริยัติโพธิวิเทศ ”
๓๑. พระครูปลัด สมบูรณ์ ป.ธ. ๔ วัดสร้อยทอง/บางซื่อ/กรุงเทพฯ ” พระครูโกวิทสุตคุณ ผจล.ชท.
- ๒ -

๓๒. พระครูปลัด อรรถสิทธิ์ ป.ธ. ๔ วัดนวลนรดิศ/ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ เป็น พระครูสิทธิวราทร ผจล.ชท.
๓๓. พระมหาสมศักดิ์ ป.ธ. ๔ วัดภคินีนาถ/บางพลัด/กรุงเทพฯ ” พระครูวิธานสุตาภรณ์ ”
๓๔. พระครูธรรมรุจิ (ณรงค์ศักดิ์) ป.ธ. ๓ วัดสุวรรณาราม/บางกอกน้อย/กรุงเทพฯ ” พระครูโฆสิตธรรมากร ”
๓๕. พระสมุห์ ศิริ วัดราชคฤห์/ธนบุรี/กรุงเทพฯ ” พระครูมงคลธรรมประภาส ”
๓๖. พระปลัด วิทยา วัดปรินายก/พระนคร/กรุงเทพฯ ” พระครูวิสุทธิภาวนานุศาสก์ ”
๓๗. พระครูสังฆกิจวิสุทธิ์ (จิตกร) วัดมหาธาตุฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ ” พระครูสรภาณพิสุทธิ์ ”
๓๘. พระสมุห์ ประสิทธิ์ วัดหิรัญรูจี/ธนบุรี/กรุงเทพฯ ” พระครูโกศลธรรมทัต ”
๓๙. พระครูสมุห์ อุดม วัดยานนาวา/สาทร/กรุงเทพฯ ” พระครูโกศลวิบูลกิจ ”
๔๐. พระครูปลัด มโน วัดเทพลีลา/บางกะปิ/กรุงเทพฯ ” พระครูสุนทรพัฒนาภิราม ”
๔๑. พระครูวินัยธร นิคม วัดสุทัศนเทพวราราม/พระนคร/กรุงเทพฯ ” พระครูสุทัศนสุนทร ”
๔๒. พระครูวินัยธร บุญเลิศ ธ. วัดราชาธิวาสวิหาร/ดุสิต/กรุงเทพฯ ” พระครูสุนทรธรรมพิทักษ์ ”
๔๓. พระครูสังฆรักษ์ สายชล วัดนิมมานรดี/ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ ” พระครูโสภณนิมมานการ ”
๔๔. พระครูปลัด ไพวรรณ วัดนางชี/ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ ” พระครูวิสิฐเจติยานุการ ”
๔๕. พระครูปลัด จุฬา วัดไพชยนต์พลเสพย์/พระประแดง/สมุทรปราการ ” พระครูศาสนกิจวิธาน ”
๔๖. พระครูปลัด สมศรี ธ. วัดสิริจันทรนิมิตร/เมืองลพบุรี ” พระครูสุภัทรวิหารกิจ ”
๔๗. พระมหาทวี ป.ธ. ๓ วัดพระปฐมเจดีย์/เมืองนครปฐม ” พระครูวิบูลเจติยาภิรม ”
๔๘. พระครูวินัยธร ศิริ ธ. วัดสัตตนารถปริวัตร/เมืองราชบุรี ” พระครูพิศาลธรรมวัฒน์ ”
๔๙. พระครูสังฆรักษ์ เด่นชัย ธ. วัดสุรชายาราม/เมืองราชบุรี ” พระครูพิพัฒน์สมณกิจ ”
๕๐. พระครูวินัยธร ชยันต์ ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดซับชะอม/พระพุทธบาท/สระบุรี ” พระครูพิพิธปริยัติกิจ จต.ชอ.
๕๑. พระมหาเฉลิม ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดมหาสอน/บ้านหมี่/ลพบุรี ” พระครูสุตคุณากร ”
๕๒. พระครูปลัดพรหมจริยวัฒน์ (ประสิทธิ์) วัดเภตราสุขารมย์/เมืองระยอง ” พระครูพรหมจริยานุวัฒน์ ”
๕๓. พระครูปลัดศีลวัฒน์ (ปัญญา) วัดสามจุ่น/ศรีประจันต์/สุพรรณบุรี ” พระครูปัญญาศาสนธำรง ”
๕๔. พระครูปลัดวิสุทธิวัฒน์ (สุรเดช) วัดจุฬามณี/อัมพวา/สมุทรสงคราม ” พระครูไพศาลกิจจาภรณ์ ”
๕๕. เจ้าอธิการเสงี่ยม วัดใหม่/บางบาล/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูสันติกัลยาณคุณ จต.ชท.
๕๖. พระครูใบฎีกา มาโนช วัดไทรยืด/วิเศษชัยชาญ/อ่างทอง ” พระครูนิโครธปัญญาวุธ ”
๕๗. พระปลัด ปรีชา วัดซับตะเคียน/มวกเหล็ก/สระบุรี ” พระครูพิพัฒน์ปรีชากร ”
๕๘. พระครูสังฆรักษ์ สนอง วัดท่าวัว/เฉลิมพระเกียรติ/สระบุรี ” พระครูพัฒนกิตติคุณ ”
๕๙. พระปลัด แสง วัดหนองจักร/เมืองสระบุรี ” พระครูประภัสสรธรรมทัต ”
๖๐. เจ้าอธิการสุรพงษ์ วัดถ้ำวิเวกศรีสวัสดิ์/พัฒนานิคม/ลพบุรี ” พระครูวิเวกสันติคุณ ”
๖๑. พระครูสังฆรักษ์ ชาตรี วัดนิมิตมงคล/โคกสำโรง/ลพบุรี ” พระครูพิทักษ์ธรรมคุณ ”
๖๒. พระปลัด ธงชัย วัดสิงหาราม/ชัยบาดาล/ลพบุรี ” พระครูสุนทรสิงหกิจ ”
๖๓. พระครูสมุห์ ทิน วัดพุน้อย/บ้านหมี่/ลพบุรี ” พระครูประภัทรธรรมทิน ”
๖๔. พระปลัด บุญส่ง วัดโคกกลุ่ม/โคกเจริญ/ลพบุรี ” พระครูเกษมจริยากร ”
๖๕. พระสมุห์ บุญแทน วัดหนองบัว/สรรคบุรี/ชัยนาท ” พระครูปทุมกันทรากร ”
๖๖. เจ้าอธิการวิม วัดขุนซ่อง/แก่งหางแมว/จันทบุรี ” พระครูสุวิมลคีรีรักษ์ ”
๖๗. พระสมุห์ สุเทพ วัดใหม่ชัยมงคล/สอยดาว/จันทบุรี ” พระครูวิริยกิจจานุรักษ์ ”
- ๓ -

๖๘. พระสมุห์ สมหมาย วัดคลองตัน/อู่ทอง/สุพรรณบุรี เป็น พระครูโอภาสจารุธรรม จต.ชท.
๖๙. พระปลัด วิเศษ วัดพระธาตุมหาพรหม/ด่านช้าง/สุพรรณบุรี ” พระครูวิบูลบริรักษ์ ”
๗๐. พระครูใบฎีกา สำรอง วัดทุ่งนาตาปิ่น/ด่านช้าง/สุพรรณบุรี ” พระครูวิกรมพัฒนกิจ ”
๗๑. เจ้าอธิการฉลอม วัดพ่อขุนเณร/ศรีสวัสดิ์/กาญจนบุรี ” พระครูนครินทรารักษ์ ”
๗๒. พระสมุห์ ไกร วัดทุ่งมะสัง/บ่อพลอย/กาญจนบุรี ” พระครูไพศาลนวการ ”
๗๓. เจ้าอธิการสิทธิพงษ์ วัดพุตะเคียน/ไทรโยค/กาญจนบุรี ” พระครูสุทธิสารโสภิต ”
๗๔. พระครูวินัยธร ตี๋ วัดวังน้ำเขียว/สวนผึ้ง/ราชบุรี ” พระครูพิทักษ์อรัญเขต ”
๗๕. พระปลัด ฉลวย วัดสารหิตาวาส/ท่ายาง/เพชรบุรี ” พระครูวัชรสารธรรม ”
๗๖. พระปลัด ประเทือง วัดดอนทราย/เขาย้อย/เพชรบุรี ” พระครูจันทวชิรคุณ ”
๗๗. พระสมุห์ หมื่น วัดหนองหญ้าปล้อง/หนองหญ้าปล้อง/เพชรบุรี ” พระครูพิทักษ์วัชรกิจ ”
๗๘. เจ้าอธิการเฉลิม วัดพุ/สามร้อยยอด/ประจวบคีรีขันธ์ ” พระครูวิสุทธิธรรมานุรักษ์ ”
๗๙. พระครูสังฆรักษ์ สมเกียรติ วัดพระธรรมกายสิงคโปร์/ปายาเลบาร์/สิงคโปร์ ” พระครูภาวนากิจวิเทศ จร.ชอ.วิ.
๘๐. พระครูปลัด เฉลิม ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดอัมพวา/บางกอกน้อย/กรุงเทพฯ ” พระครูวุฒิธรรมานันท์ จร.ชอ.
๘๑. พระมหาเตียง ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดประชาระบือธรรม/ดุสิต/กรุงเทพฯ ” พระครูสกลธรรมสาธก ”
๘๒. พระมหาปัญญา ป.ธ. ๕ วัดคลองชวดลากข้าว/บางพลี/สมุทรปราการ ” พระครูสิริปัญญานุโยค ”
๘๓. พระมหาธุวันต์ ป.ธ. ๖ วัดห้วยคันแหลน/วิเศษชัยชาญ/อ่างทอง ” พระครูศรีปัญญาวัตร ”
๘๔. พระมหาวีระ ป.ธ. ๕ วัดช่องลม/บางปลาม้า/สุพรรณบุรี ” พระครูสิริวุฒิรังษี ”
๘๕. พระมหาธรรมรัตน์ ป.ธ. ๕ ธ. วัดบ้านหลวง/บางแพ/ราชบุรี ” พระครูสิริรัตนโสภณ ”
๘๖. พระอธิการประสพไชย วัดป่าจิตตภาวนา/ลำลูกกา/ปทุมธานี ” พระครูปทุมภาวนาวิกรม จร.ชท.วิ.
๘๗. พระอธิการสมชาย วัดประสาท/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูวิทิตธรรมธาดา ”
๘๘. พระครูสมุห์ กำพล วัดสำเภาล่ม/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูภาวนารัตนาภรณ์ ”
๘๙. พระอธิการนิคม วัดทุ่งไก่ดัก/เมืองตราด ” พระครูกิตติสารโกศล ”
๙๐. พระครูธรรมธร บุญทวี ธ. วัดป่าเทสรังสี/เขาสมิง/ตราด ” พระครูมงคลญาณโสภณ ”
๙๑. พระครูวินัยธร เสรี วัดธรรมาภิมุข/เขาสมิง/ตราด ” พระครูภาวนาปัจจันตเขต ”
๙๒. พระครูปลัด ทองอยู่ วัดอินทราวาส/ตลิ่งชัน/กรุงเทพฯ ” พระครูอินทสุวรรณโชติ จร.ชท.
๙๓. พระอธิการประสพ วัดนาคนิมิตร/จอมทอง/กรุงเทพฯ ” พระครูโกศลวิสุทธิธรรม ”
๙๔. พระอธิการประสิทธิ์ วัดศรีกุเรชา/มีนบุรี/กรุงเทพฯ ” พระครูพิศิษฏ์วรคุณ ”
๙๕. พระครูสมุห์ สกล วัดบางเตย/บึงกุ่ม/กรุงเทพฯ ” พระครูประภัสร์ธรรมพิสุทธิ์ ”
๙๖. พระปลัด จรัญ วัดบางมดโสธราราม/ทุ่งครุ/กรุงเทพฯ ” พระครูพิศุทธิ์จันทรังษี ”
๙๗. พระสมุห์ สุทิน วัดศรีรัตนาราม/ปากเกร็ด/นนทบุรี ” พระครูโกศลนนทกิจ ”
๙๘. พระครูปลัด จรูญ วัดอินทร์/บางใหญ่/นนทบุรี ” พระครูนนทวิมลรัตน์ ”
๙๙. พระอธิการประเทือง วัดโพธิ์เลื่อน/เมืองปทุมธานี ” พระครูอมรธรรมกิจ ”
๑๐๐. พระอธิการกล้าณรงค์ วัดถั่วทอง/สามโคก/ปทุมธานี ” พระครูวิบูลกัลยาณคุณ ”
๑๐๑. พระใบฎีกา ปรีชา วัดแสงมณี/หนองเสือ/ปทุมธานี ” พระครูปทุมปิยกิจ ”
๑๐๒. พระครูวินัยธร อนุชา วัดนิยมยาตรา/บางบ่อ/สมุทรปราการ ” พระครูวิจารณ์ธรรมคุณ ”
๑๐๓. พระอธิการด๊วด วัดกลางสวน/พระประแดง/สมุทรปราการ ” พระครูสถิตกิจโกศล ”
- ๔ -

๑๐๔. พระอธิการสมาน ป.ธ. ๓ วัดน้อย/นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูพิทักษ์นครานุกิจ จร.ชท.
๑๐๕. พระครูสังฆรักษ์ บุญมา วัดย่านอ่างทอง/ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูวิวิธปุญญาภิรัต ”
๑๐๖. พระอธิการพยนต์ วัดหนองโสน/วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูอดุลธรรมประสาธน์ ”
๑๐๗. พระครูปลัด อุดร วัดมาบโพธิ์/ภาชี/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูโพธิธรรมนิวิฐ ”
๑๐๘. พระครูสังฆรักษ์ สมาน วัดโพธิ์เอน/ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูสถิตชินวงศ์ ”
๑๐๙. พระใบฎีกา ชัยชนะ วัดบางสงบ/มหาราช/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูสันติธรรมทัต ”
๑๑๐. พระใบฎีกา ลมัย วัดโตนด/บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูสุมงคลกิจ ”
๑๑๑. พระสมุห์ สมชาย วัดประดู่โลกเชษฐ์/เสนา/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูโกศลวิหารกิจ ”
๑๑๒. พระอธิการจรัญ วัดแจ้ง/เมืองอ่างทอง ” พระครูอรุณวัฒนากร ”
๑๑๓. พระครูสังฆรักษ์ ทรงพล วัดพิจารณ์โสภณ/ป่าโมก/อ่างทอง ” พระครูโสภณธรรมวิจารณ์ ”
๑๑๔. พระอธิการเหลื่อ วัดชัยสิทธาราม/ไชโย/อ่างทอง ” พระครูประภัศร์ชัยสิทธิ์ ”
๑๑๕. พระอธิการบัญญัติ วัดม่วงฝ้าย/เสาไห้/สระบุรี ” พระครูพิศิษฏ์พัฒนวิธาน ”
๑๑๖. พระครูสังฆรักษ์ สมนึก วัดหนองโป่ง/พระพุทธบาท/สระบุรี ” พระครูเกษมธรรมวิธาน ”
๑๑๗. พระใบฎีกา สุเทพ วัดสนมไทย/หนองแค/สระบุรี ” พระครูกิตติวิริยานุโยค ”
๑๑๘. พระอธิการจำรัส วัดโคกกรุง/แก่งคอย/สระบุรี ” พระครูสังวรานุโยค ”
๑๑๙. พระอธิการบุญนาค วัดหนองพันเรือ/บ้านหมอ/สระบุรี ” พระครูมงคลวรธรรม ”
๑๒๐. พระอธิการสมพร วัดคลองเม่า/ท่าวุ้ง/ลพบุรี ” พระครูจริยาภิราม ”
๑๒๑. พระอธิการบุญถึง วัดวังกระทุ่ม/โคกสำโรง/ลพบุรี ” พระครูวิวัฒน์บุญโชติ ”
๑๒๒. พระใบฎีกา ภากร วัดคุ้งนาบุญ/เมืองลพบุรี ” พระครูสุคนธ์บุญเขต ”
๑๒๓. พระครูปลัด ยงยุทธ ธ. วัดเขาแก้วรัตนวนาราม/ลำสนธิ/ลพบุรี ” พระครูพิสิฏฐ์ธรรมสาร ”
๑๒๔. พระสมุห์ ธงชัย วัดท่าอิฐ/อินทร์บุรี/สิงห์บุรี ” พระครูวิศิษฏ์ปัญญาวุธ ”
๑๒๕. พระใบฎีกา ชูชาติ วัดศรีเจริญธรรม/หันคา/ชัยนาท ” พระครูพิพัฒน์ชยากร ”
๑๒๖. พระใบฎีกา นาค วัดหนองเต่าดำ/เมืองชัยนาท ” พระครูมงคลวิมลกิจ ”
๑๒๗. พระอธิการบุญเลิศ วัดหนองสระ/ทัพทัน/อุทัยธานี ” พระครูอุทัยสังฆกิจ ”
๑๒๘. พระปลัด วิรัต วัดโป่งข่อย/ห้วยคต/อุทัยธานี ” พระครูอุทัยกิจพิพัฒน์ ”
๑๒๙. พระครูธรรมธร เสวียง วัดชลธีบุญญาวาส/พานทอง/ชลบุรี ” พระครูสุนทรกิตติธำรง ”
๑๓๐. พระอธิการบุญธรรม วัดอัมพวนาราม/พนัสนิคม/ชลบุรี ” พระครูสุธรรมพิสุทธิ์ ”
๑๓๑. พระอธิการบรรจง วัดใหม่นาวังหิน/พนัสนิคม/ชลบุรี ” พระครูสุภัทรสมาจาร ”
๑๓๒. พระอธิการหนุน วัดโค้งดารา/ศรีราชา/ชลบุรี ” พระครูอรุณธรรมสาธก ”
๑๓๓. พระครูวินัย ปฏิพล วัดกำแพง/เมืองชลบุรี ” พระครูชลธารคุณากร ”
๑๓๔. พระอธิการวิชาญ วัดห้วยปราบ/ศรีราชา/ชลบุรี ” พระครูไพศาลสันติธรรม ”
๑๓๕. พระอธิการไพรี วัดมาบคล้า/บ้านบึง/ชลบุรี ” พระครูประภัทรวิริยาภรณ์ ”
๑๓๖. พระอธิการไกร วัดหนองชุมเห็ด/เกาะจันทร์/ชลบุรี ” พระครูสีลสารโสภณ ”
๑๓๗. พระครูปลัด ฉลวย วัดเขาเสาธงทอง/บางละมุง/ชลบุรี ” พระครูสุวรรณสิริธัช ”
๑๓๘. พระมหารัตนรัตน์ ป.ธ. ๔ วัดกองดิน/แกลง/ระยอง ” พระครูสุนทรเขมาภินันท์ ”
๑๓๙. พระมหาอมร ป.ธ. ๓ วัดพลงตาเอี่ยม/วังจันทร์/ระยอง ” พระครูภัทรกิจโสภณ ”
- ๕ -

๑๔๐. พระใบฎีกา วิรัตน์ วัดชลธาราม/บ้านฉาง/ระยอง เป็น พระครูชลธารพัฒนกิจ จร.ชท.
๑๔๑. พระธรรมธร วัฒนา วัดปากแพรก/ปลวกแดง/ระยอง ” พระครูประภาสสิริวัฒน์ ”
๑๔๒. พระปลัด สุด วัดอุดมธัญญาวาส/แกลง/ระยอง ” พระครูวิสุทธิ์รัตนาภรณ์ ”
๑๔๓. พระอธิการเชวง วัดวังเวียน/นายายอาม/จันทบุรี ” พระครูพิพัฒน์กิตติวรรณ ”
๑๔๔. พระปลัด สฤษดิ์ วัดวังทอง/เขาคิชฌกูฏ/จันทบุรี ” พระครูจันทรกิจโสภณ ”
๑๔๕. พระอธิการสายันต์ วัดบ่อพุ/ท่าใหม่/จันทบุรี ” พระครูสารธรรมสุนทร ”
๑๔๖. พระอธิการอุดร ธ. วัดสถาพรพัฒนาราม/แหลมสิงห์/จันทบุรี ” พระครูวิบูลเขมากร ”
๑๔๗. พระอธิการปราโมทย์ วัดทรายงาม/เมืองจันทบุรี ” พระครูจิตรการโกวิท ”
๑๔๘. พระครูปลัด ไพศาล วัดหนองอ้อ/มะขาม/จันทบุรี ” พระครูโกศลสาธุการ ”
๑๔๙. พระสมุห์ กฤชนน วัดช้างข้าม/ขลุง/จันทบุรี ” พระครูจันทกิตติวงศ์ ”
๑๕๐. พระอธิการสุนทร วัดพังงอน/โป่งน้ำร้อน/จันทบุรี ” พระครูบูรพาวีราภรณ์ ”
๑๕๑. พระสมุห์ สาคร วัดคลองนนทรี/เกาะช้าง/ตราด ” พระครูนันทวรกิจ ”
๑๕๒. พระมหาดุสิต ป.ธ. ๓ วัดพระอมรพิสัย/บางเลน/นครปฐม ” พระครูสถิตอมรพิสัย ”
๑๕๓. พระครูสังฆรักษ์ สะอาด วัดทัพยายท้าว/เมืองนครปฐม ” พระครูสีลสุทธิคุณ ”
๑๕๔. พระอธิการสมพร วัดประชานาถ/นครชัยศรี/นครปฐม ” พระครูจิรวรธรรม ”
๑๕๕. พระปลัด สนั่น วัดนครชื่นชุ่ม/สามพราน/นครปฐม ” พระครูมงคลประภาส ”
๑๕๖. พระอธิการสมเกียรติ วัดห้วยพระ/ดอนตูม/นครปฐม ” พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์ ”
๑๕๗. พระครูใบฎีกา ทวน วัดอุทุมพราราม/เมืองสุพรรณบุรี ” พระครูพิสุทธิ์สมณการ ”
๑๕๘. พระปลัด สินชัย วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์/สองพี่น้อง/สุพรรณบุรี ” พระครูสุวรรณสมโณภาส ”
๑๕๙. พระครูสมุห์ เฮง วัดท่าพิกุลทอง/สามชุก/สุพรรณบุรี ” พระครูสุภัทรศาสนวิธาน ”
๑๖๐. พระปลัด บัว วัดไผ่ลูกนก/เมืองสุพรรณบุรี ” พระครูโกสุมธรรมสาร ”
๑๖๑. พระสมุห์ มานพ วัดเสาธง/บางปลาม้า/สุพรรณบุรี ” พระครูวิสิฐสุวรรณธัช ”
๑๖๒. พระอธิการสามารถ วัดดงกะเชา/ดอนเจดีย์/สุพรรณบุรี ” พระครูวิสุทธิสมณการ ”
๑๖๓. พระใบฎีกา สาย วัดลาดประทุมทอง/สองพี่น้อง/สุพรรณบุรี ” พระครูอุภัยธรรมวงศ์ ”
๑๖๔. พระใบฎีกา ปริ่ง วัดหนองหิน/เดิมบางนางบวช/สุพรรณบุรี ” พระครูสถิตมงคลธรรม ”
๑๖๕. พระอธิการจิตติ วัดพุทธกาญจนมุนี/เมืองกาญจนบุรี ” พระครูวิสุทธิ์กาญจนมุนี ”
๑๖๖. พระครูปลัด สุดใจ วัดทุ่งสมอ/พนมทวน/กาญจนบุรี ” พระครูวรธรรมประภาส ”
๑๖๗. พระอธิการเฉลิม ธ. วัดป่าเขาใหญ่/ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี ” พระครูโชติธรรมานุวัฒน์ ”
๑๖๘. พระสมุห์ สายรุ้ง วัดถ้ำประทุน/เมืองกาญจนบุรี ” พระครูกาญจนธรรมสถิต ”
๑๖๙. พระอธิการคณิต วัดโสนงาม/เลาขวัญ/กาญจนบุรี ” พระครูกาญจนธรรมาภิราม ”
๑๗๐. พระใบฎีกา สุวิทย์ วัดวังหิน/ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี ” พระครูกาญจนสุทธสีล ”
๑๗๑. พระปลัด สมคิด วัดหินแท่นลำภาชี/ด่านมะขามเตี้ย/กาญจนบุรี ” พระครูถาวรกาญจนธรรม ”
๑๗๒. พระปลัด ทวี วัดห้วยกระเจา/ห้วยกระเจา/กาญจนบุรี ” พระครูเกษมบุญสาร ”
๑๗๓. พระปลัด สมพงษ์ วัดเพชรสมบูรณ์/หนองปรือ/กาญจนบุรี ” พระครูวชิรกาญจนธรรม ”
๑๗๔. พระปลัด นิยม วัดสุวรรณรัตนาราม/กระทุ่มแบน/สมุทรสาคร ” พระครูสาครสุวรรณรัตน์ ”
๑๗๕. พระครูใบฎีกา สำรวย วัดธรรมโชติ/บ้านแพ้ว/สมุทรสาคร ” พระครูสาครโชติธรรม ”
- ๖ -

๑๗๖. พระครูปลัด โนรา วัดศิริมงคล/เมืองสมุทรสาคร เป็น พระครูวรธรรมสาคร จร.ชท.
๑๗๗. พระอธิการกุล วัดหนองหิน/บ้านโป่ง/ราชบุรี ” พระครูมงคลคามเขต ”
๑๗๘. พระอธิการประยุทธ์ วัดดอนตลุง/เมืองราชบุรี ” พระครูศาสนกิจจานุโยค ”
๑๗๙. พระสมุห์ มนัส วัดไพรสะเดา/ปากท่อ/ราชบุรี ” พระครูเกษมธรรมรัตน์ ”
๑๘๐. พระครูวินัยธร เฉลิมชัย วัดโชค/โพธาราม/ราชบุรี ” พระครูกันตชัยธรรม ”
๑๘๑. พระอธิการสังเวียน วัดโคกตับเป็ด/ดำเนินสะดวก/ราชบุรี ” พระครูวิริยาภิรักษ์ ”
๑๘๒. พระปลัด อุ่น วัดม่วง/บ้านโป่ง/ราชบุรี ” พระครูภัททสิริธรรม ”
๑๘๓. พระสมุห์ สวัสดิ์ วัดม่วง/โพธาราม/ราชบุรี ” พระครูพัฒนวิหารธรรม ”
๑๘๔. พระอธิการนงค์ วัดธ่อเจริญธรรม/เมืองเพชรบุรี ” พระครูวชิรประชาทร ”
๑๘๕. พระสมุห์ บุญเชิด วัดหนองปืนแตก/แก่งกระจาน/เพชรบุรี ” พระครูปุญญาวัชรากร ”
๑๘๖. พระครูใบฎีกา บันเทิง วัดถิ่นปุรา/เมืองเพชรบุรี ” พระครูนันทวัชรกิจ ”
๑๘๗. พระอธิการบุญเชิด วัดเขาดิน/ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์ ” พระครูอุปถัมภ์ปุญญสาร ”
๑๘๘. พระอธิการเรียน วัดสามกระทาย/กุยบุรี/ประจวบคีรีขันธ์ ” พระครูอนุวัตรสิกขการ ”
๑๘๙. พระอธิการอุทัย วัดสะพานขี้เหล็ก/หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์ ” พระครูโอภาสกาญจนธรรม ”
๑๙๐. พระอธิการสุชิน วัดวังน้ำเขียว/บางสะพาน/ประจวบคีรีขันธ์ ” พระครูไพโรจน์ธรรมานุสิฐ ”
๑๙๑. พระสมุห์ เกษม วัดบัวแก้วเกษร/ลาดหลุมแก้ว/ปทุมธานี ” พระครูปทุมธรรมทัต รจร.
๑๙๒. พระครูใบฎีกา ณรงค์ วัดหัวโพ/บางแพ/ราชบุรี ” พระครูโกศลกิจจานุการ ”
๑๙๓. พระครูธรรมธร พฤหัส วัดห้วยทรายใต้/ชะอำ/เพชรบุรี ” พระครูภาวนาวัชราภรณ์ ”
๑๙๔. พระมหาบุญรอด ป.ธ. ๕ วัดน้อยนางหงษ์/บางพลัด/กรุงเทพฯ ” พระครูอาทรบุญกิจ ผจร.
๑๙๕. พระมหาสมบูรณ์ ป.ธ. ๓ วัดบุญรอดธรรมาราม/พระโขนง/กรุงเทพฯ ” พระครูวิจิตรโกศล ”
๑๙๖. พระปลัด วาสน์ วัดทองเพลง/คลองสาน/กรุงเทพฯ ” พระครูพิสิฐพัฒนาทร ”
๑๙๗. พระธีระชัย วัดเจริญธรรมาราม/สายไหม/กรุงเทพฯ ” พระครูพิหารธรรมาทร ”
๑๙๘. พระปลัด วรวัฒน์ วัดบำรุงรื่น/ลาดกระบัง/กรุงเทพฯ ” พระครูอุปถัมภ์กิจจาทร ”
๑๙๙. พระครูปลัด เกษม วัดใต้/คลองเตย/กรุงเทพฯ ” พระครูญาณกิจจาทร ”
๒๐๐. พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ (ณัฐวุฒิ) วัดยาง/สวนหลวง/กรุงเทพฯ ” พระครูสารกิจไพศาล ”
๒๐๑. พระครูปลัด วิเชษฐ์ ธ. วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม/ประเวศ/กรุงเทพฯ ” พระครูปัญญาพิศิษฏ์ ”
๒๐๒. พระปลัด ลำดวน วัดใหญ่/พระสมุทรเจดีย์/สมุทรปราการ ” พระครูบวรกิจวิธาน ”
๒๐๓. พระปลัด ทองม้วน ธ. วัดราษฎร์ศรัทธาทำ/เมืองลพบุรี ” พระครูพินิจธรรมานุวัฒน์ ”
๒๐๔. พระแพง ธ. วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์/พัฒนานิคม/ลพบุรี ” พระครูพิพัฒน์วรคุณ ”
๒๐๕. พระปลัด นิพัทธ์ วัดโบสถ์/ท่าช้าง/สิงห์บุรี ” พระครูอาทรธรรมานุกูล ”
๒๐๖. พระปลัด บุญยัง วัดท่าพระยาจักร/อู่ทอง/สุพรรณบุรี ” พระครูวิสิฐกิจจาทร ”

- ๗ -

รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ

๒๐๗. พระครูศรีปริยัติอุเทศ (ยุวชน ป.ธ. ๖ ศน.บ.) วัดพระบรมธาตุฯ/เมืองชัยนาท เป็น จล.ชอ.
๒๐๘. พระครูโสภณปัญญาวัฒน์ (ประกอบ) วัดช่องลม/เมืองราชบุรี ” ”
๒๐๙. พระครูวิบูลธรรมบาล (เหล็ง) วัดสัตหีบ/สัตหีบ/ชลบุรี ” ทป.จอ.ชพ.
๒๑๐. พระครูภาวนาโสภณ (สมพร ป.ธ. ๕) วัดป่าธรรมโสภณ/เมืองลพบุรี ” จอ.ชพ.
๒๑๑. พระครูประภัสสรสุทธิธรรม (เจริญ) ธ. วัดกลางเก่า/ขลุง/จันทบุรี ” ”
๒๑๒. พระครูสิริคณาภรณ์ (เอนก) วัดนาหนอง/เมืองราชบุรี ” ”
๒๑๓. พระครูสมุทรกวี (จำลอง ป.ธ. ๕) วัดกลางเหนือ/บางคนที/สมุทรสงคราม ” ”
๒๑๔. พระครูโกศลสุภกิจ (จำนง) วัดวังยาว/กุยบุรี/ประจวบคีรีขันธ์ ” ”
๒๑๕. พระครูโสภณพัชรธรรม (เย็น) วัดยาง/เขาย้อย/เพชรบุรี ” ทป.จอ.ชอ.
๒๑๖. พระครูสุธรรมานุศาสก์ (ทรงธรรม) วัดปุรณาวาส/ทวีวัฒนา/กรุงเทพฯ ” จข.ชอ.วิ
๒๑๗. พระครูพิพัฒนกิจวิมล (วิจิตร) วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ/ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา ” จอ.ชอ.
๒๑๘. พระครูอนุยุตศาสนกิจ (สำรวล) วัดยวด/ท่าวุ้ง/ลพบุรี ” ”
๒๑๙. พระครูอุดมวรรักษ์ (อัศวิน) วัดซับจำปา/ท่าหลวง/ลพบุรี ” ”
๒๒๐. พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์ (จรูญ ป.ธ.๔ ศน.บ.M.A.) วัดสามผาน/ท่าใหม่/จันทบุรี ” ”
๒๒๑. พระครูกาญจนสารคุณ (สมรักษ์) วัดดอนสว่าง/ด่านมะขามเตี้ย/กาญจนบุรี ” ”
๒๒๒. พระครูกาญจนธรรมธัช (ธงชัย) วัดหนองไม้เอื้อย/หนองปรือ/กาญจนบุรี ” ”
๒๒๓. พระครูจริยธรรมานุรักษ์ (วัลลภ) วัดหนองหมี/สวนผึ้ง/ราชบุรี ” ”
๒๒๔. พระครูอนุกูลวชิรกิจ (อำนวย) วัดพระรูป/เมืองเพชรบุรี ” ”
๒๒๕. พระครูอาทรคีรีรักษ์ (ประทุม) วัดเขาน้อย/ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์ ” ”
๒๒๖. พระครูสุวรรณธรรมพิทักษ์ วัดเทพสุวรรณาราม/เคดาห์/มาเลเซีย ” ”
๒๒๗. พระครูพิพัฒนธรรมกิจ วัดดำรงรัตนาราม/เคดาห์/มาเลเซีย ” ”
๒๒๘. พระครูอิสรธรรมโสภณ (สำอาง) ธ. วัดศรีสำราญ/อินทร์บุรี/สิงห์บุรี ” ทจอ.ชอ.
๒๒๙. พระครูศรีวุฒิธาดา (ธาดา ป.ธ. ๖) วัดมหาพฤฒาราม/บางรัก/กรุงเทพฯ ” ผจล.ชพ.
๒๓๐. พระครูปริยัติคุณาธาร (อิทธิพล ป.ธ. ๕ พธ.บ.) วัดมหาธาตุฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ ” ”
๒๓๑. พระครูปัญญาภรณ์โสภิต (ชวณรงค์ ป.ธ.๔) ธ. วัดตรีทศเทพ/พระนคร/กรุงเทพฯ ” ”
๒๓๒. พระครูอาทรสุตคุณ (ชุมพล ป.ธ. ๓) วัดปทุมคงคา/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ ” ”
๒๓๓. พระครูสุนทรจริยโกศล (กุศล ป.ธ. ๓ พธ.บ.) วัดราชนัดดาราม/พระนคร/กรุงเทพฯ ” ”
๒๓๔. พระครูวิธานรัตนกิจ (เสรี) วัดหงส์รัตนาราม/บางกอกใหญ่/กรุงเทพฯ ” ”
๒๓๕. พระครูเกษมศาสนวิเทศ (ประทีป) วัดระฆังโฆสิตาราม/บางกอกน้อย/กรุงเทพฯ ” ”
๒๓๖. พระครูธรรมสมาทานโกศล (แถม) ธ. วัดโสมนัสวิหาร/ป้อมปราบฯ/กรุงเทพฯ ” ”
- ๘ -

๒๓๗. พระครูวรสังฆกิจ (ประกอบ) วัดเศวตฉัตร/คลองสาน/กรุงเทพฯ เป็น ผจล.ชพ.
๒๓๘. พระครูโสภณปัญญาคุณ (กิติภัทก์) ธ. วัดนิเวศธรรมประวัติ/บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๒๓๙. พระครูไพศาลพิพัฒนาภรณ์ (อำนาจ) ธ. วัดเสนาสนาราม/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๒๔๐. พระครูสิริพรหมโสภิต (สายชล ป.ธ. ๕ พธ.บ.) วัดพิกุลทอง/ท่าช้าง/สิงห์บุรี ” ”
๒๔๑. พระครูโสภณวีรานุวัตร (นิคม ป.ธ. ๔) วัดป่าเลไลยก์/เมืองสุพรรณบุรี ” ”
๒๔๒. พระครูวิรุฬห์พัฒนกิจ (วัลลภ) วัดบัวงาม/ดำเนินสะดวก/ราชบุรี ” ”
๒๔๓. พระครูวิมุตติธรรมาภรณ์ (สำรอง ป.ธ. ๔) วัดวิมุตยาราม/บางพลัด/กรุงเทพฯ ” ทผจล.ชพ.
๒๔๔. พระครูอุดมพัฒนคุณ (นิพนธ์) วัดพระไกรสีห์/บางกะปิ/กรุงเทพฯ ” ”
๒๔๕. พระครูโสภณพัฒนานุสิฐ (สมบูรณ์) วัดสะพาน/คลองเตย/กรุงเทพฯ ” ”
๒๔๖. พระครูศรีสิทธิการ (สมใจ ป.ธ. ๖ พธ.บ.) วัดแค,นอก/เมืองนนทบุรี ” ”
๒๔๗. พระครูวิมลจันโทภาส (สุวิช ป.ธ. ๓) วัดใหญ่สว่างอารมณ์/ปากเกร็ด/นนทบุรี ” ”
๒๔๘. พระครูอุทุมพรกิตติคุณ (เลื่อน) วัดมะเดื่อ/บางบัวทอง/นนทบุรี ” ”
๒๔๙. พระครูสุนทรธรรมานุยุต (บัว) ธ. วัดสัมปทวน/นครชัยศรี/นครปฐม ” ”
๒๕๐. พระครูโสภณสิทธิการ (วสันต์) วัดพยัคฆาราม/ศรีประจันต์/สุพรรณบุรี ” ”
๒๕๑. พระครูประโชติธรรมาภิรัต (เทียม) วัดมณีโชติ/โพธาราม/ราชบุรี ” ”
๒๕๒. พระครูรัตนวิสุทธิวัฒน์ (ประนอม) วัดสวนแก้วอุทยาน/เมืองสมุทรสงคราม ” ”
๒๕๓. พระครูวิมลญาณอุดม (ธรรมนูญ) ธ. วัดมณีชลขัณฑ์/เมืองลพบุรี ” ผจล.ชอ.วิ.
๒๕๔. พระครูโสภณสมุทรสาร (นิกร) ธ. วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์/บ้านแพ้ว/สมุทรสาคร ” ทผจล.ชอ.วิ.
๒๕๕. พระครูศีลวุฒาจารย์ (แผ้ว) ธ. วัดธรรมประสิทธิ์/เมืองสมุทรสงคราม ” ”
๒๕๖. พระครูโมลีปริยัตยาทร (คูณ ป.ธ. ๓) วัดโมลีโลกยาราม/บางกอกใหญ่/กรุงเทพฯ ” ผจล.ชอ.
๒๕๗. พระครูประกาศพุทธพากย์ (สมพร ป.ธ. ๓) ธ. วัดมกุฏกษัตริยาราม/พระนคร/กรุงเทพฯ ” ”
๒๕๘. พระครูอุปถัมภ์วิหารการ (ทองคำ) วัดมหรรณพาราม/พระนคร/กรุงเทพฯ ” ”
๒๕๙. พระครูโพธิกิจสุนทร (สมหวัง) วัดโพธินิมิตรฯ/ธนบุรี/กรุงเทพฯ ” ”
๒๖๐. พระครูวิสุทธิ์กิจจานุการ (มานพ) วัดเวฬุราชิณ/ธนบุรี/กรุงเทพฯ ” ”
๒๖๑. พระครูสุวิมลธุราทร (สมศักดิ์) วัดเทวราชกุญชร/ดุสิต/กรุงเทพฯ ” ”
๒๖๒. พระครูวิจิตรสีลาภรณ์ (ปราณี) ธ. วัดราชผาติการาม/ดุสิต/กรุงเทพฯ ” ”
๒๖๓. พระครูวิวิธกิจจาทร (ประเสริฐ) วัดเขียนเขต/ธัญบุรี/ปทุมธานี ” ”
๒๖๔. พระครูปัจฉิมทิศบริหาร (บุญโชติ ป.ธ. ๓) วัดพระปฐมเจดีย์/เมืองนครปฐม ” ”
๒๖๕. พระครูธรรมวินยาลังการ (บันเทิง) ธ. วัดเสนหา/เมืองนครปฐม ” ”
๒๖๖. พระครูวัชรสุวรรณาทร (ลูกชุบ) วัดใหญ่สุวรรณาราม/เมืองเพชรบุรี ” ”
๒๖๗. พระครูเขมบัณฑิต (บัณฑิต ป.ธ. ๓) ธ. วัดดวงแข/ปทุมวัน/กรุงเทพฯ ” ทผจล.ชอ.
๒๖๘. พระครูวิจารณ์วรกิจ (ช้วน) วัดสุนทรธรรมทาน/ป้อมปราบฯ/กรุงเทพฯ ” ”
๒๖๙. พระครูมงคลพิพัฒนคุณ (บรรจง) วัดมงคลโคธาวาส/บางบ่อ/สมุทรปราการ ” ”
- ๙ -

๒๗๐. พระครูประดิษฐ์ชัยการ (สุเชาว์) วัดพิชัยนาวาส/หันคา/ชัยนาท เป็น ทผจล.ชอ.
๒๗๑. พระครูปริยัติวราทร (ธีระชัย) ธ. วัดศรีมหาราชา/ศรีราชา/ชลบุรี ” ”
๒๗๒. พระครูสิริสาครธรรม (จำนง ป.ธ. ๕ ศน.บ.) วัดท่ากระบือ/กระทุ่มแบน/สมุทรสาคร ” ”
๒๗๓. พระครูโสภณศาสนวิเทศ วัดพุทธมงคลนิมิต/นิวเม็กซิโก/สหรัฐอเมริกา ” ”
๒๗๔. พระครูสันติธรรมพิทักษ์ วัดพุทธสันติสุข/จูเชียท/สิงคโปร์ ” ”
๒๗๕. พระครูอมรสุทธิคุณ (เฉลิม ป.ธ. ๔) วัดหัวเวียง/เสนา/พระนครศรีอยุธยา ” รจอ.ชอ.
๒๗๖. พระครูวิสุทธิ์บวรกิจ (พัด) วัดท่ากระท้อน/เขาสมิง/ตราด ” ”
๒๗๗. พระครูปทุมชัยกิจ (โฉม) วัดปทุมธาราม/วัดสิงห์/ชัยนาท ” ทป.จต.ชอ.
๒๗๘. พระครูภาวนาธรรมรังษี (สมศักดิ์) วัดพเนินพลู/เมืองราชบุรี ” จต.ชอ.วิ.
๒๗๙. พระครูปริยัติคุณาทร (องอาจ ป.ธ. ๔ ศษ.บ.) วัดคลองบ้านใหม่/ดอนเมือง/กรุงเทพฯ ” จว.ชอ.
๒๘๐. พระครูสุนทรพิพัฒนโกศล (ประจวบ) วัดศาลาแดง/บางแค/กรุงเทพฯ ” ”
๒๘๑. พระครูวัฒนโสภณ (บำรุง) วัดมาบพระจันทร์/นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา ” จต.ชอ.
๒๘๒. พระครูสุทธิสารนันท์ (เผชิญ) วัดท่าสุทธาวาส/ป่าโมก/อ่างทอง ” ”
๒๘๓. พระครูวิมลปัญโญภาส (อุดม) วัดวันอุทิศ/วิเศษชัยชาญ/อ่างทอง ” ”
๒๘๔. พระครูโกศลศาสนธรรม (ปัญญา) วัดบ้านพราน/แสวงหา/อ่างทอง ” ”
๒๘๕. พระครูสุคนธศีลวิมล (น้อม) วัดหนองตะเฆ่/หนองแค/สระบุรี ” ”
๒๘๖. พระครูสิริธรรมาภิมณฑ์ (ศรีจันทร์) วัดเสาไห้/เสาไห้/สระบุรี ” ”
๒๘๗. พระครูประโชติกิจจาภิวัฒน์ (จำรอง) วัดเขตสว่าง/พระพุทธบาท/สระบุรี ” ”
๒๘๘. พระครูวรเขตภิบาล (ผัน) วัดภิบาลวังม่วง/วังม่วง/สระบุรี ” ”
๒๘๙. พระครูสถิตจันทโรภาส (ดำรงค์) วัดหนองกระทุ่ม/พระพุทธบาท/สระบุรี ” ”
๒๙๐. พระครูศีลสาร (บาน) วัดธัญญะนิตยาราม/โคกสำโรง/ลพบุรี ” ”
๒๙๑. พระครูอมรเดชาวสัย (สุวินท์) วัดสุทธาวาส/อินทร์บุรี/สิงห์บุรี ” ”
๒๙๒. พระครูอุทัยบุญญาภิวัฒน์ (บุญเรือง) วัดถ้ำรัตนคีรี/หนองฉาง/อุทัยธานี ” ”
๒๙๓. พระครูพิบูลพัฒนาภิรม (สุรินทร์) วัดท้องคุ้ง/เมืองชลบุรี ” ”
๒๙๔. พระครูวิมลธรรมาภิรักษ์ (สมบัติ) วัดท่อใหญ่/บ้านบึง/ชลบุรี ” ”
๒๙๕. พระครูบุรเขตสังฆการ (ปราโมทย์) วัดโพธิ์ทองพุทธาราม/แกลง/ระยอง ” ”
๒๙๖. พระครูประดิษฐ์ศาสนการ (จำนงค์) วัดทุ่งตาอิน/เขาคิชฌกูฏ/จันทบุรี ” ”
๒๙๗. พระครูอาทรธรรมนาถ (ประชุม) ธ. วัดชุมนุมศรัทธา/บางเลน/นครปฐม ” ”
๒๙๘. พระครูวิกรมปริยัตยากร (แดง ป.ธ. ๔) วัดหนองบัวทอง/สามชุก/สุพรรณบุรี ” ”
๒๙๙. พระครูสุวรรณกิจจาทร (สิงห์) วัดตปะโยคาราม/บางปลาม้า/สุพรรณบุรี ” ”
๓๐๐. พระครูจันทสุวรรณาภรณ์ (สุเทพ) วัดบรรหารแจ่มใส/ด่านช้าง/สุพรรณบุรี ” ”.
๓๐๑. พระครูพิจิตรสุวรรณาภรณ์ (สำอางค์) วัดสระพังกร่าง/สองพี่น้อง/สุพรรณบุรี ” ”
๓๐๒. พระครูเกษมสุวรรณคุณ (จำนงค์) วัดหนองกระถิน/หนองหญ้าไซ/สุพรรณบุรี ” ”
- ๑๐ -

๓๐๓. พระครูพิศาลวิริยกิจ (เสงี่ยม) วัดบ้านทวน/พนมทวน/กาญจนบุรี เป็น จต.ชอ.
๓๐๔. พระครูกาญจนกิตติสาร (ทวี) วัดต้นลำไย/ท่าม่วง/กาญจนบุรี ” ”
๓๐๕. พระครูวิสาลกาญจนกิจ (อนันต์) วัดตะคร้ำเอน/ท่ามะกา/กาญจนบุรี ” ”
๓๐๖. พระครูวิมลกาญจนาภรณ์ (หน่วง) วัดบ้านพนมนาง/ห้วยกระเจา/กาญจนบุรี ” ”
๓๐๗. พระครูปภัสสรกาญจนกิจ (สมศักดิ์) วัดวิเศษสุขาราม/บ่อพลอย/กาญจนบุรี ” ”
๓๐๘. พระครูศีลคุณวัฒน์ (กร) วัดเขาบ้านกลาง/ทับสะแก/ประจวบคีรีขันธ์ ” ”
๓๐๙. พระครูวิบูลธรรมภาณี (สมคิด) วัดบำเพ็ญเหนือ/มีนบุรี/กรุงเทพฯ ” จว.ชท.
๓๑๐. พระครูสิริปทุมาภรณ์ (อัมพร) วัดหนองปรง/เมืองปทุมธานี ” จต.ชท.
๓๑๑. พระครูวิสิฐธรรมรักษ์ (ประเสริฐ) วัดเทพกุญชร/อุทัย/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๓๑๒. พระครูมงคลประสาธน์ (ประดับ) วัดโบสถ์/บางบาล/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๓๑๓. พระครูโกศลกัลยาณคุณ (เฉลียว) วัดอินกัลยา/บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๓๑๔. พระครูวรปัญญาโกศล (ปรีชา) วัดท้องคุ้ง/เมืองอ่างทอง ” ”
๓๑๕. พระครูสุทธิศีลคุณ (สวาท) วัดหนองหัวโพธิ์/หนองแซง/สระบุรี ” ”
๓๑๖. พระครูเกษมสุตาภิรม (พายัพ) วัดหนองปลาหมอ/หนองแค/สระบุรี ” ”
๓๑๗. พระครูโสภิตวิหารการ (บุญส่ง) วัดเขามันธรรมาราม/แก่งคอย/สระบุรี ” ”
๓๑๘. พระครูสุนทรกิจจาทร (ทองคูณ) วัดลำนารายณ์/ชัยบาดาล/ลพบุรี ” ”
๓๑๙. พระครูวิสิฐชัยคุณ (จำรัส) วัดท่าสมอ/สรรคบุรี/ชัยนาท ” ”
๓๒๐. พระครูอุทิตกิจจาธร (จันทร์) วัดห้วยโศก/ลานสัก/อุทัยธานี ” ”
๓๒๑. พระครูรังสรรค์วิหารคุณ (ประทีป) วัดบางชัน/ขลุง/จันทบุรี ” ”
๓๒๒. พระครูสุธรรมกิจจาทร (ตี๋) วัดนายายอาม/นายายอาม/จันทบุรี ” ”
๓๒๓. พระครูวิศาลศาสนกิจ (สนิท) ธ. วัดพิชัยพัฒนาราม/ท่าใหม่/จันทบุรี ” ”
๓๒๔. พระครูโฆษิตวิริยคุณ (ธงชัย) วัดหนองเสม็ด/เมืองตราด ” ”
๓๒๕. พระครูอมรบุญญารักษ์ (บุญรอด) วัดบ่อน้ำจืด/กำแพงแสน/นครปฐม ” ”
๓๒๖. พระครูวิมลญาณวัฒน์ (เสมียน) วัดดอนตูม/ดอนตูม/นครปฐม ” ”
๓๒๗. พระครูสุวรรณบุญวัฒน์ (บุญเลิศ) วัดชายทุ่ง/เมืองสุพรรณบุรี ” ”
๓๒๘. พระครูอนุรักษ์บรมธาตุ (พีระพงษ์) วัดพระธาตุ/เมืองสุพรรณบุรี ” ”
๓๒๙. พระครูอาทรธรรมประทีป (เทศ) วัดจำปา/อู่ทอง/สุพรรณบุรี ” ”
๓๓๐. พระครูวิสิฐสุวรรณคุณ (เสน่ห์) วัดพุน้ำร้อน/ด่านช้าง/สุพรรณบุรี ” ”
๓๓๑. พระครูสุภัทรกาญจนกิจ (สนองชาติ) วัดเย็นสนิทธรรมาราม/เมืองกาญจนบุรี ” ”
๓๓๒. พระครูบวรกาญจนธรรม (สมคิด) วัดตะเคียนงามลัคณานุกูล/เมืองกาญจนบุรี ” ”
๓๓๓. พระครูรัตนโชติก์ (สุพิน) วัดสันติการาม/ปากท่อ/ราชบุรี ” ”
๓๓๔. พระครูอุปถัมภ์ศึกษากร (สำเภา) วัดเขาแจง/บ้านโป่ง/ราชบุรี ” ”
๓๓๕. พระครูวัชรชลธรรม (ปัญญา) วัดชลธราราม/ท่ายาง/เพชรบุรี ” ”
- ๑๑ -

๓๓๖. พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม) วัดถ้ำรงค์/บ้านลาด/เพชรบุรี เป็น จต.ชท.
๓๓๗. พระครูภาวนาสุทธาจาร (สาคร) ธ. วัดเวฬุวัน/ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี ” จร.ชอ.วิ.
๓๓๘. พระครูกันตธรรมาภิรัต (สุเทพ) ธ. วัดป่าหนองโกเจริญธรรม/ปากท่อ/ราชบุรี ” ”
๓๓๙. พระครูพิพัฒนานุกูล (เทียม ป.ธ. ๔ ศษ.บ.) วัดใหม่อมตรส/พระนคร/กรุงเทพฯ ” จร.ชอ.
๓๔๐. พระครูปัญญาภิรัต (สกุล) วัดจันทร์นอก/บางคอแหลม/กรุงเทพฯ ” ”
๓๔๑. พระครูเกษมบุญญาธร (บุญส่ง) วัดครุฑ/บางกอกน้อย/กรุงเทพฯ ” ”
๓๔๒. พระครูพิศาลถิรธรรม (สมพร) วัดบุคคโล/ธนบุรี/กรุงเทพฯ ” ”
๓๔๓. พระครูมงคลวราภิรักษ์ (ธวัช) วัดมงคลวราราม/จอมทอง/กรุงเทพฯ ” ”
๓๔๔. พระครูสุธรรมาภิวัฒน์ (สนิท) วัดเอนกดิษฐาราม/บางใหญ่/นนทบุรี ” ”
๓๔๕. พระครูโสภิตธรรมวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์) วัดคลองขวาง/ไทรน้อย/นนทบุรี ” ”
๓๔๖. พระครูวิสุทธิคุณรังสี (ชัยชาญ) ธ. วัดธรรมานันทาราม/ลำลูกกา/ปทุมธานี ” ”
๓๔๗. พระครูพิศาลธรรมานุวัตร (สมนึก) วัดซอยสามัคคี/ลำลูกกา/ปทุมธานี ” ”
๓๔๘. พระครูโสภณศาสนคุณ (ชูชีพ) ธ. วัดบางเตยนอก/สามโคก/ปทุมธานี ” ”
๓๔๙. พระครูพุทธิสารโสภิต (เกษบ) วัดบางโปรง/เมืองสมุทรปราการ ” ”
๓๕๐. พระครูสมุทรญาณวัฒน์ (สมพิศ) วัดบางขมิ้น/พระประแดง/สมุทรปราการ ” ”
๓๕๑. พระครูนิทัศน์ธรรมธาดา (ประเสริฐ) วัดช้าง/ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๓๕๒. พระครูอาจารโสภิต (ชั้น) วัดน้อมประชาสรรค์/วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๓๕๓. พระครูประสิทธิ์ธรรมานุโยค (ประทวน) วัดเวฬุวัน/มหาราช/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๓๕๔. พระครูนิมิตธรรมาทร (สมพร) วัดมงคลธรรมนิมิต/สามโก้/อ่างทอง ” ”
๓๕๕. พระครูเขมากรโสภณ (จำรัส) ธ. วัดราษฎร์สามัคคี/หนองแค/สระบุรี ” ”
๓๕๖. พระครูโสภณวินัยการ (สงคราม) ธ. วัดบ่อแก้ว/เมืองลพบุรี ” ”
๓๕๗. พระครูประสาทบรรณกิจ (เทอด) ธ. วัดธารีรัฐการาม/ชัยบาดาล/ลพบุรี ” ”
๓๕๘. พระครูชัยสิริวัฒน์ (เลื่อน) วัดยางศรีเจริญ/สรรพยา/ชัยนาท ” ”
๓๕๙. พระครูศุภกิจธรรมากร (ประสงค์) ธ. วัดสร้อยสังข์สถิตย์/เมืองชัยนาท ” ”
๓๖๐. พระครูประภัสร์ธรรมนาถ (สงัด) วัดเกาะจันทร์/เกาะจันทร์/ชลบุรี ” ”
๓๖๑. พระครูวิบูลศาสนสุนทร (มงคล) วัดท้ายเซิด/พานทอง/ชลบุรี ” ”
๓๖๒. พระครูประภัสสราภรณ์ (วัชระ) วัดหนองแฟบ/เมืองชลบุรี ” ”
๓๖๓. พระครูพัฒนกิจพิศาล (สำราญ) วัดหนองสังข์ประชาบำรุง/พนัสนิคม/ชลบุรี ” ”
๓๖๔. พระครูวิมลสีลาจาร (เจิม) วัดหนองน้ำขุ่น/แกลง/ระยอง ” ”
๓๖๕. พระครูเกษมธรรมาภิราม (เนียน) วัดปึก/มะขาม/จันทบุรี ” ”
๓๖๖. พระครูบริหารสาธุกิจ (เป้า) วัดโบสถ์พลอยแหวน/เมืองจันทบุรี ” ”
๓๖๗. พระครูวิลาศศาสนกิจ (ทับทิม) วัดไทร/นครชัยศรี/นครปฐม ” ”
๓๖๘. พระครูสุธรรมโสภิต (โท) วัดอินทราราม/เมืองนครปฐม ” ”
- ๑๒ -

๓๖๙. พระครูวิบูลสีลากร (ไพทูรย์) วัดเกษตราราม/บางเลน/นครปฐม เป็น จร.ชอ.
๓๗๐. พระครูวิสุทธิสุวรรณ (วินิตย์) วัดสามัคคีธรรม/อู่ทอง/สุพรรณบุรี ” ”
๓๗๑. พระครูสถิตสุวรรณาภรณ์ (วิเชียร) วัดลาดหอย/บางปลาม้า/สุพรรณบุรี ” ”
๓๗๒. พระครูอินทคุณาธาร (ธวัช) วัดปากน้ำ/เดิมบางนางบวช/สุพรรณบุรี ” ”
๓๗๓. พระครูสุวรรณธรรมรัตน์ (สว่าง) วัดสระด่าน/ดอนเจดีย์/สุพรรณบุรี ” ”
๓๗๔. พระครูอินทกาญจนโชติ (บุญทัน) วัดศรีสวัสดิ์/ศรีสวัสดิ์/กาญจนบุรี ” ”
๓๗๕. พระครูวิโรจน์กาญจนสิทธิ์ (สุขศรี) วัดบ้านใหม่พัฒนา/สังขละบุรี/กาญจนบุรี ” ”
๓๗๖. พระครูปทุมธรรมกิจ (ฐานะ) วัดบัวงาม/บ้านโป่ง/ราชบุรี ” ”
๓๗๗. พระครูถิรบุญญาภรณ์ (ถาวร) วัดโคกบำรุงราษฎร์/ดำเนินสะดวก/ราชบุรี ” ”
๓๗๘. พระครูสันติถิรธรรม (นภดล) วัดกำแพงเหนือ/โพธาราม/ราชบุรี ” ”
๓๗๙. พระครูวิสิฐนิมมานโกศล (อำนาจ) วัดหนองเอี่ยน/บางแพ/ราชบุรี ” ”
๓๘๐. พระครูวิบูลกิจจาทร (บุญสิน) ธ. วัดเขานกกระจิบ/เมืองราชบุรี ” ”
๓๘๑. พระครูสถิตวัชรธรรม (เสริ่น) วัดหนองมะกอก/แก่งกระจาน/เพชรบุรี ” ”
๓๘๒. พระครูวิธานวัชรพงศ์ (เสน่ห์) วัดหุบกะพง/ชะอำ/เพชรบุรี ” ”
๓๘๓. พระครูวิบูลวัชรกิจ (จุด) วัดพุพลู/หนองหญ้าปล้อง/เพชรบุรี ” ”
๓๘๔. พระครูวัชรโพธิคุณ (ผา) วัดลุ่มโพธิ์ทอง/เมืองเพชรบุรี ” ”
๓๘๕. พระครูโสภณพุทธิคุณ วัดพุทธคุณ/จูเชียท/สิงคโปร์ ” ”
๓๘๖. พระครูโกศลธรรมคุณ (สำลี ป.ธ. ๔) วัดธรรมาภิรตาราม/ดุสิต/กรุงเทพฯ ” จร.ชท.
๓๘๗. พระครูสาครศุภกิจ (เฉลิม) วัดราษฎร์รังสรรค์/เมืองสมุทรสาคร ” ”
๓๘๘. พระครูเวชการโกศล วัดอินทราวาส/เปรัค/มาเลเซีย ” ”

---------------------------------------

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
จัดพิธี ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

********************

๑. พระมหาภูริณัฐ ป.ธ. ๕ พธ.บ. วัดนครสวรรค์/เมืองนครสวรรค์ เป็น พระครูสิริภูรินิทัศน์ ผจล.ชพ.
๒. พระครูปลัดกิตติคุณวัฒน์ (ธวัชชัย) ธ. วัดป่าดอยหลวง/เมืองพะเยา ” พระครูสุทธิญาณโสภณ ทผจล.ชอ.วิ.
๓. พระมหาประภาส ป.ธ. ๖ วัดวรนาถบรรพต/เมืองนครสวรรค์ ” พระครูศรีวรนิมิต ผจล.ชอ.
๔. พระมหาไพบูลย์ ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดตากฟ้า/ตากฟ้า/นครสวรรค์ ” พระครูนิสัยสุตานุยุต ”
๕. พระครูปลัดเถรานุวัตร (วรเทพ) ป.ธ. ๓ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ/เมืองพิษณุโลก ” พระครูพินิตรัตนาภรณ์ ”
๖. พระมหาทองสุข ป.ธ.๓ พธ.บ. Ph.D. วัดพระแก้ว/เมืองเชียงราย ” พระครูรัตนปริยัตยาทร ”
๗. พระครูปลัด วรรลพ ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดพระธาตุหริภุญชัย/เมืองลำพูน ” พระครูบวรเจติยานุการ ”
๘. พระมหาอำนาจ ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดพระพุทธบาทตากผ้า/ป่าซาง/ลำพูน ” พระครูกัลยาณปริยัติกิจ ”
๙. พระปลัด แก้ว วัดบุญวาทย์วิหาร/เมืองลำปาง ” พระครูวาทีรัตโนภาส ผจล.ชท.
๑๐. พระครูวินัยธร ณัฐฐากูร วัดพระธาตุช่อแฮ/เมืองแพร่ ” พระครูบัณฑิตเจติยานุการ ”
๑๑. พระครูปลัด อินเดช วัดพระธาตุช้างค้ำ/เมืองน่าน ” พระครูบวรเจติยารักษ์ ”
๑๒. พระประสิทธิ์ วัดศรีโสดา/เมืองเชียงใหม่ ” พระครูมงคลคุณาทร ”
๑๓. พระมหาจิรวัฒน์ ป.ธ. ๕ พธ.บ. วัดแม่วะหลวง/เถิน/ลำปาง ” พระครูสิริพัฒนพิศาล รจอ.ชอ.
๑๔. พระมหาประยุทธ์ ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดคุ้ม/เชียงคำ/พะเยา ” พระครูสุตปัญญานุยุต จต.ชอ.
๑๕. พระมหายุทธนา ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดท่าข้าม/เมืองเชียงใหม่ ” พระครูโกศลปริยัติวิสิฐ ”
๑๖. เจ้าอธิการสวรรค์ วัดหนองไม้แดง/พยุหะคีรี/นครสวรรค์ ” พระครูนิคมรัตนากร จต.ชท.
๑๗. พระครูใบฎีกา ถาวร วัดทรัพย์ย้อย/หนองบัว/นครสวรรค์ ” พระครูนิวิฐปัญญารัชต์ ”
๑๘. เจ้าอธิการคะนอง วัดหนองโก/ชุมแสง/นครสวรรค์ ” พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์ ”
๑๙. พระปลัด สัญชัย วัดสว่างอารมณ์/เมืองกำแพงเพชร ” พระครูโอภาสวชิรานุกูล ”
๒๐. เจ้าอธิการเดือน วัดเขาทราย/ทับคล้อ/พิจิตร ” พระครูพิริยสาธุกิจ ”
๒๑. เจ้าอธิการธวัชชัย วัดญาณเมธี/ชนแดน/เพชรบูรณ์ ” พระครูโฆสิตพัชราศัย ”
๒๒. พระปลัดถนอม วัดซับสมอทอด/บึงสามพัน/เพชรบูรณ์ ” พระครูพัชรธรรมรักขิต ”
๒๓. เจ้าอธิการพินิตศักดิ์ วัดแม่น้ำแควป่าสัก/ศรีเทพ/เพชรบูรณ์ ” พระครูสุธรรมพัชรพินิต ”
๒๔. เจ้าอธิการทนงค์ ธ. วัดป่าสระแก้ว/ศรีเทพ/เพชรบูรณ์ ” พระครูไพบูลศาสนกิจ ”
๒๕. พระปลัด พิชัย วัดพระพุทธบาทชนแดน/ชนแดน/เพชรบูรณ์ ” พระครูสาทรพัชรเขต ”
๒๖. เจ้าอธิการเกียรติศักดิ์ วัดโคกปรง/วิเชียรบุรี/เพชรบูรณ์ ” พระครูกิตติพัชรากร ”
๒๗. พระใบฎีกา ยนต์ วัดบ้านนายาว/เขาค้อ/เพชรบูรณ์ ” พระครูสุเขตพัชรคุณ ”
๒๘. พระครูปลัด ณัฐวิทย์ วัดศรีรัตนาราม/เมืองพิษณุโลก ” พระครูอาทรโชติวัฒน์ ”
๒๙. พระใบฎีกา ทะนัง วัดบ้านเนินมะครึด/วัดโบสถ์/พิษณุโลก ” พระครูสังวรยติวัฒน์ ”
๓๐. เจ้าอธิการอาคม วัดคุยพยอม/บางระกำ/พิษณุโลก ” พระครูประโชติวราคม ”
๓๑. พระครูปลัด ชาญณรงค์ วัดฉุน/เมืองสุโขทัย ” พระครูสุธรรมไพโรจน์ ”
๓๒. เจ้าอธิการจิรวัฒน์ วัดหนองอ้อ/ศรีสัชนาลัย/สุโขทัย ” พระครูสุทธิวัฒนานุกิจ ”
๓๓. พระปลัด สมหมาย วัดคลองเขนง/ศรีสำโรง/สุโขทัย ” พระครูจารุธรรมสาทร ”
- ๒ -

๓๔. พระปลัด สมพงษ์ วัดใหม่เจริญธรรม/เมืองอุตรดิตถ์ เป็น พระครูสุจิตพัฒนพิธาน จต.ชท.
๓๕. เจ้าอธิการบรรจบ วัดพระบาทแม่ไทย/แม่ทะ/ลำปาง ” พระครูไพบูลธรรมกิตติ์ ”
๓๖. เจ้าอธิการปรีชา วัดทุ่งกล้วยโพธาราม/แม่เมาะ/ลำปาง ” พระครูมนูญกิจปรีชา ”
๓๗. เจ้าอธิการวีระเชษฐ์ วัดทุ่งโจ้/เมืองลำปาง ” พระครูวิสารทธรรมรัต ”
๓๘. เจ้าอธิการบุญ วัดผาแดง/วังเหนือ/ลำปาง ” พระครูอรุณปุญโญภาส ”
๓๙. เจ้าอธิการพันธ์ วัดป่าสัก/ภูซาง/พะเยา ” พระครูโกศลอรัญวัตร ”
๔๐. พระครูปลัด ชูเกียรติ วัดศรีอุโมงค์คำ/เมืองพะเยา ” พระครูสุกิตยากร ”
๔๑. พระใบฎีกา สุชาติ วัดศรีมงคล/เชียงคำ/พะเยา ” พระครูโกวิทมงคลการ ”
๔๒. เจ้าอธิการอนันต์ วัดฮ่องแฮ่ใหม่/แม่สาย/เชียงราย ” พระครูโกศลนพการ ”
๔๓. เจ้าอธิการสุขเลิศ ธ. วัดป่าบ้านเหล่า/เวียงเชียงรุ้ง/เชียงราย ” พระครูกันตธรรมานุวัฒน์ ”
๔๔. เจ้าอธิการสัมฤทธิ์ วัดเขาแก้วอภัย/ขุนตาล/เชียงราย ” พระครูอภัยคีรีรักษ์ ”
๔๕. เจ้าอธิการแก้วมา วัดศรีสุพรรณ/เมืองเชียงราย ” พระครูไพจิตสุวรรณรัตน์ ”
๔๖. เจ้าอธิการณรงค์ วัดโพธนาราม/แม่จัน/เชียงราย ” พระครูสุภัทรโพธิรัต ”
๔๗. เจ้าอธิการบุญโตย วัดเวียงแก้ว/เชียงแสน/เชียงราย ” พระครูรัตนาธิมุต ”
๔๘. เจ้าอธิการอุทัย วัดแม่สรวย/แม่จัน/เชียงราย ” พระครูอรุณโชติวัตร ”
๔๙. เจ้าอธิการไสว วัดสันธาตุ/เชียงแสน/เชียงราย ” พระครูโอภาสเจติยารักษ์ ”
๕๐. เจ้าอธิการบุญช่วย วัดเมืองกาญจน์/เชียงของ/เชียงราย ” พระครูสุศีลาภิวัฒน์ ”
๕๑. เจ้าอธิการชุมพล วัดปางลาว/เมืองเชียงราย ” พระครูวีรสถาพร ”
๕๒. เจ้าอธิการสุภัตร วัดสันยาว/แม่สาย/เชียงราย ” พระครูวรเขตโสภิต ”
๕๓. เจ้าอธิการภูริพัฒน์ วัดป่าตึง/แม่จัน/เชียงราย ” พระครูโสภณภูริพัฒน์ ”
๕๔. เจ้าอธิการสุรพล วัดวังช้าง/เวียงชัย/เชียงราย ” พระครูโกวิทบวรกิจ ”
๕๕. เจ้าอธิการเชียงวาล วัดม่วงคำ/พาน/เชียงราย ” พระครูอัมพวันบัณฑิต ”
๕๖. เจ้าอธิการต๊ะ วัดยาย/เวียงแก่น/เชียงราย ” พระครูสุนทรมงคล ”
๕๗. เจ้าอธิการจรูญ วัดพิกุลทอง/ท่าวังผา/น่าน ” พระครูเกษมสุวรรณวุฒิ ”
๕๘. เจ้าอธิการณรงค์ศักดิ์ วัดสวนดอก/ปัว/น่าน ” พระครูบวรกิตตินันท์ ”
๕๙. เจ้าอธิการโชติ วัดแม่วาก/แม่แจ่ม/เชียงใหม่ ” พระครูประภัศร์รัตนโชติ ”
๖๐. พระครูสังวร วัดสันทรายมูล/สันทราย/เชียงใหม่ ” พระครูพิพัฒน์ศีลสังวร ”
๖๑. พระครูสามารถ วัดสระนิคม/ฝาง/เชียงใหม่ ” พระครูขันติสราภิรักษ์ ”
๖๒. เจ้าอธิการชุมพล วัดแม่แพง/พร้าว/เชียงใหม่ ” พระครูรัตนปัญญาวัฒน์ ”
๖๓. เจ้าอธิการศรายุทธ วัดอินทราราม/แม่ริม/เชียงใหม่ ” พระครูศาสนกิจโกศล ”
๖๔. เจ้าอธิการสุพรรณ วัดช่อแลพระงาม/แม่แตง/เชียงใหม่ ” พระครูโสภิตพัฒนโชติ ”
๖๕. พระปลัด คธา วัดโล๊ะปูเลย/พร้าว/เชียงใหม่ ” พระครูโกวิทธรรมาวุธ ”
๖๖. เจ้าอธิการสุนันท์ ธ. วัดเทพมุนีโสภณ/โกสัมพี/กำแพงเพชร ” พระครูกิตตินันทโสภณ จต.ชต.
๖๗. พระสมุห์ สมพงษ์ วัดน้ำวิ่ง/หนองไผ่/เพชรบูรณ์ ” พระครูประโชติพัชราทร ”
๖๘. เจ้าอธิการฉลวย วัดผาหลัก/สองแคว/น่าน ” พระครูสุวรรณนันทวิจิตร ”
๖๙. พระมหาวราคม ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดบ้านวาก/แม่ออน/เชียงใหม่ ” พระครูปริยัติวราคม จร.ชอ.
๗๐. พระมหาประเสริฐ ป.ธ. ๓ ศษ.ม. วัดสันทราย/ไชยปราการ/เชียงใหม่ ” พระครูวรสุตเขต ”
๗๑. พระอธิการลมบน วัดวังยิ้มแย้ม/ลาดยาว/นครสวรรค์ ” พระครูนิวาตปัญญาธร จร.ชท.
- ๓ -

๗๒. พระสมุห์ สุขเกษม วัดสุคตวราราม/เมืองนครสวรรค์ เป็น พระครูนิปุณเขมทัต จร.ชท.
๗๓. พระอธิการสมศักดิ์ วัดศรีอุทุมพร/เมืองนครสวรรค์ ” พระครูนิทัศน์ประชานุกูล ”
๗๔. พระอธิการวิบูลย์ วัดช่องคีรี/ไพศาลี/นครสวรรค์ ” พระครูนิยมคีรีรักษ์ ”
๗๕. พระอธิการอำพร วัดดอนพลอง/ลาดยาว/นครสวรรค์ ” พระครูนิภาสธรรมาธิมุต ”
๗๖. พระอธิการอนนท์ วัดอุดมพร/ตากฟ้า/นครสวรรค์ ” พระครูนิรันตร์อุดมพร ”
๗๗. พระอธิการธรรมนูญ วัดด่านช้าง/บรรพตพิสัย/นครสวรรค์ ” พระครูนิติจันทโชติ ”
๗๘. พระปลัด วรชน วัดกระจังงาม/โกรกพระ/นครสวรรค์ ” พระครูนิรุติวรโสภณ ”
๗๙. พระใบฎีกา ประสงค์ วัดลาดค้าว/เก้าเลี้ยว/นครสวรรค์ ” พระครูนิยุตพัฒนกิจ ”
๘๐. พระอธิการนุตร์ วัดทับกฤชเหนือ/ชุมแสง/นครสวรรค์ ” พระครูนิเวศน์บวรกิจ ”
๘๑. พระอธิการเหลือ วัดวังใหญ่/หนองบัว/นครสวรรค์ ” พระครูนิวุตถ์สีลคุณ ”
๘๒. พระอธิการทองดำ วัดแก้วโสภณ/ขาณุวรลักษบุรี/กำแพงเพชร ” พระครูเกษมวชิรโสภณ ”
๘๓. พระครูปลัด สอาด วัดเสด็จ/เมืองกำแพงเพชร ” พระครูสุทธิวชิรศาสน์ ”
๘๔. พระอธิการละเอียด วัดทุ่งน้ำตก/พรานกระต่าย/กำแพงเพชร ” พระครูมนูญวชิรเขต ”
๘๕. พระอธิการเชิง วัดพิกุลทอง/คลองขลุง/กำแพงเพชร ” พระครูโชติวชิรคุณ ”
๘๖. พระอธิการบุญสืบ วัดหนองไม้กอง/ไทรงาม/กำแพงเพชร ” พระครูโกศลวชิราคม ”
๘๗. พระอธิการประยงค์ วัดตลุกหิน/สากเหล็ก/พิจิตร ” พระครูพิเศษสมาธิวัตร ”
๘๘. พระอธิการขัน วัดบรรพตสุทธาราม/ดงเจริญ/พิจิตร ” พระครูพิสัยสุวรรณบรรพต ”
๘๙. พระอธิการมานัส วัดท่าฬ่อ/เมืองพิจิตร ” พระครูพิจิตรวรเวท ”
๙๐. พระอธิการกิตติชัย วัดปากคลองไข่เน่า/บางมูลนาก/พิจิตร ” พระครูพิพิธกิตติวัฒน์ ”
๙๑. พระอธิการสมชาย วัดไผ่ใหญ่/สามง่าม/พิจิตร ” พระครูพิธานเวฬุวัน ”
๙๒. พระอธิการบุญยงค์ วัดเขาเขต/วังทรายพูน/พิจิตร ” พระครูพิมณฑ์วรเขต ”
๙๓. พระอธิการประสิทธิ์ วัดต้นชุมแสง/ตะพานหิน/พิจิตร ” พระครูพิสิทธิ์ธรรโมภาส ”
๙๔. พระอธิการสวน วัดคลองโพธิ์/เมืองพิจิตร ” พระครูพิชิตโพธิคุณ ”
๙๕. พระอธิการประพันธ์ วัดลำป่าสักมูล/เมืองเพชรบูรณ์ ” พระครูโกวิทพัชรสาสน์ ”
๙๖. พระอธิการใบ วัดใหม่สามัคคี/หนองไผ่/เพชรบูรณ์ ” พระครูสันติพัชรโกศล ”
๙๗. พระอธิการสำรวย วัดไทรงาม/วิเชียรบุรี/เพชรบูรณ์ ” พระครูปิยพัชรโสภณ ”
๙๘. พระอธิการเหน็ก วัดไทรทองวนาราม/วังโป่ง/เพชรบูรณ์ ” พระครูปิยพัชรานุสิฐ ”
๙๙. พระอธิการพิพัฒน์ ธ. วัดจิรวัฒนาราม/เมืองเพชรบูรณ์ ” พระครูพิพัฒนมงคล ”
๑๐๐. พระครูประทวน วัดประชาราม/บางกระทุ่ม/พิษณุโลก ” พระครูโสภิตประชาสาร ”
๑๐๑. พระอธิการมะลิ วัดศรีโสภณ/วังทอง/พิษณุโลก ” พระครูฉันทธรรมโสภณ ”
๑๐๒. พระอธิการไพบูลย์ วัดมงคลนิมิต/วังทอง/พิษณุโลก ” พระครูสุนทรมงคลวิบูลย์ ”
๑๐๓. พระอธิการปาน วัดตูม/เมืองพิษณุโลก ” พระครูประจักษ์ธรรมบาล ”
๑๐๔. พระอธิการสุทิน วัดเนินมะปราง/เนินมะปราง/พิษณุโลก ” พระครูสุภัทรกิจวิบูลย์ ”
๑๐๕. พระอธิการชั้ว วัดวังขี้เหล็ก/พรหมพิราม/พิษณุโลก ” พระครูสุจิตวุฒิคุณ ”
๑๐๖. พระใบฎีกา แช่ม วัดนาลานข้าว/นครไทย/พิษณุโลก ” พระครูประคุณธรรมวิจารณ์ ”
๑๐๗. พระมหาบรรจง ป.ธ. ๓ วัดห้วยไคร้/บ้านด่านลานหอย/สุโขทัย ” พระครูสุตวิริยสุนทร ”
๑๐๘. พระอธิการจรัญ วัดต้นสนโพธาราม/ศรีสัชนาลัย/สุโขทัย ” พระครูสุวัฒน์จันทโพธิ ”
๑๐๙. พระใบฎีกา เสน่ห์ วัดใหม่โพธิ์ทอง/กงไกรลาศ/สุโขทัย ” พระครูปิยโพธิกิจ ”
- ๔ -

๑๑๐. พระสมุห์ เสรี วัดหนองบัว/ศรีนคร/สุโขทัย เป็น พระครูโกมุทสีลวัตร จร.ชท.
๑๑๑. พระอธิการภักดี วัดจันทโรภาส/สวรรคโลก/สุโขทัย ” พระครูถาวรวัยวุฒิ ”
๑๑๒. พระอธิการสำเนียง วัดมงคลนิมิต/สวรรคโลก/สุโขทัย ” พระครูกิตติมงคลธาดา ”
๑๑๓. พระสมุห์ บุญโชติ วัดสิงห์ศรีสว่าง/เมืองอุตรดิตถ์ ” พระครูสีหบุญโชติ ”
๑๑๔. พระอธิการนุกูล วัดบ้านเกาะ/พิชัย/อุตรดิตถ์ ” พระครูประทีปคามเขต ”
๑๑๕. พระอธิการประจักษ์ วัดใหม่เจริญสุข/ลับแล/อุตรดิตถ์ ” พระครูผาสุกธรรมประจักษ์ ”
๑๑๖. พระใบฎีกา พรชัย วัดบ้านแก่งใต้/ตรอน/อุตรดิตถ์ ” พระครูปัญญาวัชรกิจ ”
๑๑๗. พระปลัด วินัย วัดชัยชนะพล/น้ำปาด/อุตรดิตถ์ ” พระครูชัยศีลวัตร ”
๑๑๘. พระอธิการสีทัด วัดนาไร่เดียว/ฟากท่า/อุตรดิตถ์ ” พระครูสุเขตธรรมทัต ”
๑๑๙. พระใบฎีกา สมจิต วัดโตงเตง/วังเจ้า/ตาก ” พระครูศุภกิจบุณยากร ”
๑๒๐. พระอธิการสมชาย วัดปทุมคีรี/เมืองตาก ” พระครูบรรพตปทุมรักษ์ ”
๑๒๑. พระอธิการสงกรานต์ วัดศรีบุญเรือง/แม่ระมาด/ตาก ” พระครูโสภิตบุญโชติ ”
๑๒๒. พระอธิการมนัส วัดมหาวันวิเวก/อุ้มผาง/ตาก ” พระครูกมลพนารัต ”
๑๒๓. พระปลัด สุรินทร์ วัดกู่สี่ขันฑ์/เมืองลำปาง ” พระครูอมรธรรมเจดีย์ ”
๑๒๔. พระอธิการศุภกร วัดแม่กวัก/งาว/ลำปาง ” พระครูปฏิภาณสุภการ ”
๑๒๕. พระอธิการทอง วัดไหล่หิน/เกาะคา/ลำปาง ” พระครูอภัยสุวรรณกิจ ”
๑๒๖. พระอธิการประสงค์ วัดท่าหลวง/เถิน/ลำปาง ” พระครูสุธรรมวรดิตถ์ ”
๑๒๗. พระอธิการบรรลา วัดสาแพะ/แจ้ห่ม/ลำปาง ” พระครูสันติพนารักษ์ ”
๑๒๘. พระอธิการบรรจง วัดหลิ่งก้าน/ห้างฉัตร/ลำปาง ” พระครูอดุลกิจปราโมทย์ ”
๑๒๙. พระอธิการบุญมา วัดสันโป่ง/เสริมงาม/ลำปาง ” พระครูโชติบุญญาคม ”
๑๓๐. พระอธิการธานี วัดจงพัฒนา/เมืองปาน/ลำปาง ” พระครูปราโมทย์พัฒนาภรณ์ ”
๑๓๑. พระอธิการอารีย์ วัดทุ่งตอน/แม่ทะ/ลำปาง ” พระครูปรีชาชัยเขต ”
๑๓๒. พระอธิการสมพงษ์ วัดนาแก้วตะวันออก/เกาะคา/ลำปาง ” พระครูขันติบุรพรัตน์ ”
๑๓๓. พระอธิการสม วัดศรีล้อม/เมืองลำปาง ” พระครูมงคลคุณธาดา ”
๑๓๔. พระอธิการมนตรี วัดร่องย้าง/จุน/พะเยา ” พระครูสุจิณโพธิวิจักษ์ ”
๑๓๕. พระสมุห์ ภักดี วัดทุ่งหลวง/ดอกคำใต้/พะเยา ” พระครูประภาสวรเขต ”
๑๓๖. พระปลัด ทนงศักดิ์ วัดศรีเมืองมาง/เชียงม่วน/พะเยา ” พระครูจันทวิริโยภาส ”
๑๓๗. พระสมุห์ ยุทธการ วัดร่องคือ/เมืองพะเยา ” พระครูประยุตศุภการ ”
๑๓๘. พระมหาชยพล ป.ธ. ๔ วัดสันมะนะ/เวียงป่าเป้า/เชียงราย ” พระครูปริยัติชัยวัฒน์ ”
๑๓๙. พระครูอุเทน วัดบัวสลี/แม่ลาว/เชียงราย ” พระครูกมลอินทโชติ ”
๑๔๐. พระอธิการจรูญ วัดป่าเลา/เวียงเชียงรุ้ง/เชียงราย ” พระครูจันทธรรมวัฒน์ ”
๑๔๑. พระอธิการสันติ วัดดอนมูล/เทิง/เชียงราย ” พระครูกิตติธรรมสถิตย์ ”
๑๔๒. พระอธิการบุญเหลี่ยม วัดห้วยไคร้/เทิง/เชียงราย ” พระครูเกษมปัญญาธร ”
๑๔๓. พระอธิการเสริฐ วัดพระธาตุปูล้าน/พญาเม็งราย/เชียงราย ” พระครูถาวรเจติยาภิบาล ”
๑๔๔. พระครูวินัยธร อรัญ วัดศรีทรายมูล/พาน/เชียงราย ” พระครูสุทัสสนียโสภณ ”
๑๔๕. พระอธิการมานิต วัดทุ่งโห้งใต้/เมืองแพร่ ” พระครูมุนินท์ประชามานิต ”
๑๔๖. พระอธิการไสว วัดเตาปูน/สอง/แพร่ ” พระครูสุธาปัญโญภาส ”
๑๔๗. พระอธิการอธิวัชร์ วัดแม่ยางโทน/ร้องกวาง/แพร่ ” พระครูพิมลธรรมประโชติ ”
- ๕ -

๑๔๘. พระสมุห์ จันทร์บาล วัดกุญชรนิมิต/สูงเม่น/แพร่ เป็น พระครูบุญบาลนิมิต จร.ชท
๑๔๙. พระอธิการชัยมงคล วัดไทรย้อย/เด่นชัย/แพร่ ” พระครูโอภาสชัยมงคล ”
๑๕๐. พระอธิการไกรเลิศ วัดแช่ฟ้า/วังชิ้น/แพร่ ” พระครูจารุศีลากร ”
๑๕๑. พระอธิการสมพงษ์ ธ. วัดป่าเวียงทอง/สูงเม่น/แพร่ ” พระครูภาวนาปัญญาคุณ ”
๑๕๒. พระครูปลัด ชัยรัตน์ วัดต้นธง/เมืองแพร่ ” พระครูรัตนชยาภิธัช ”
๑๕๓. พระธรรมธร ไกรพล วัดน้ำมวบ/เวียงสา/น่าน ” พระครูฉันทกิจสุนทร ”
๑๕๔. พระครูสมุห์ พิทักษ์ วัดป่าสัก/เวียงสา/น่าน ” พระครูประทีปธรรมพิทักษ์ ”
๑๕๕. พระอธิการบุญศรี วัดนาซาว/เมืองน่าน ” พระครูสุพัฒน์นันทเขต ”
๑๕๖. พระปลัด กู้เกียรติ วัดโป่งคำ/ภูเพียง/น่าน ” พระครูสถาพรธีรกิตติ์ ”
๑๕๗. พระครูใบฎีกา ปฏิภาณ วัดไทรหลวง/เชียงกลาง/น่าน ” พระครูประคุณธรรมโชติ ”
๑๕๘. พระอธิการไทย วัดดอนเฟือง/เมืองน่าน ” พระครูประดิษฐ์ชัยวัฒน์ ”
๑๕๙. พระมหามิ่งมิตร ป.ธ. ๓ วัดหม้อคำตวง/เมืองเชียงใหม่ ” พระครูประภัศร์สุตกิจ ”
๑๖๐. พระครูจันทร์แก้ว วัดคันธรส/หางดง/เชียงใหม่ ” พระครูสุคนธ์รัตนคุณ ”
๑๖๑. พระครูสุวัฒน์ วัดดงขี้เหล็ก/สันกำแพง/เชียงใหม่ ” พระครูวรวุฒิคุณ ”
๑๖๒. พระครูสังฆรักษ์ จรัล วัดแม่ตาด/สันกำแพง/เชียงใหม่ ” พระครูธีรศาสน์สุนทร ”
๑๖๓. พระอธิการนิคม วัดท่านาค/หางดง/เชียงใหม่ ” พระครูอินทญาณวัฒน์ ”
๑๖๔. พระครูสุวิมล วัดสบแฝก/สันทราย/เชียงใหม่ ” พระครูสุธรรมวรวิมล ”
๑๖๕. พระอธิการยรรยง วัดปงไคร้/แม่ริม/เชียงใหม่ ” พระครูจิรธรรมสารัตถ์ ”
๑๖๖. พระครูไพโรจน์ วัดตำหนัก/สารภี/เชียงใหม่ ” พระครูกมลวิหารการ ”
๑๖๗. พระอธิการสมบูรณ์ วัดหาดนาค/จอมทอง/เชียงใหม่ ” พระครูปุณณกิตติคุณ ”
๑๖๘. พระอธิการยงยุทธ วัดดอนจืน/สารภี/เชียงใหม่ ” พระครูโสภณจิตสังวร ”
๑๖๙. พระอธิการปรีชา วัดฟ้าหลั่ง/ดอยหล่อ/เชียงใหม่ ” พระครูปิยกิจปรีชา ”
๑๗๐. พระอธิการไกรศรี วัดป่าแดด/แม่วาง/เชียงใหม่ ” พระครูวีรศาสน์บุญกิจ ”
๑๗๑. พระอธิการสำเริง วัดวังกอง/ฮอด/เชียงใหม่ ” พระครูสุนันทนิเวศน์ ”
๑๗๒. พระปลัด พรชัย วัดกิ่วแลน้อย/สันป่าตอง/เชียงใหม่ ” พระครูโอภาสวรกิตติ์ ”
๑๗๓. พระอธิการณรงค์ วัดปางม่วง/แม่แตง/เชียงใหม่ ” พระครูอัมพวันประยุต ”
๑๗๔. พระอธิการบุญเลิศ วัดบ้านบงตัน/ดอยเต่า/เชียงใหม่ ” พระครูสถิตจิตวิบูลย์ ”
๑๗๕. พระครูสมเพชร วัดสีลาอาสน์/แม่อาย/เชียงใหม่ ” พระครูประภัศร์สีลาภรณ์ ”
๑๗๖. พระปลัด เชี่ยวชาญ วัดอุดมมงคล/ฝาง/เชียงใหม่ ” พระครูประคุณจิตการ ”
๑๗๗. พระสมุห์ กรกต วัดสว่างมงคล/เชียงดาว/เชียงใหม่ ” พระครูโอภาสมงคลกิตติ์ ”
๑๗๘. พระอธิการบรรจง วัดศรีประดู่/ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่ ” พระครูขันติศุภการ ”
๑๗๙. พระครูสังฆรักษ์ ถนอม วัดทรายมูล/สันป่าตอง/เชียงใหม่ ” พระครูสังวรศีลาภิรักษ์ ”
๑๘๐. พระสมุห์ สุริยัน วัดบ้านหลวง/อมก๋อย/เชียงใหม่ ” พระครูโอภาสธรรมธารี ”
๑๘๑. พระครูสังฆรักษ์ สุทัศน์ วัดพรหมจริยาราม/ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่ ” พระครูจันทพรหมทัศน์ ”
๑๘๒. พระครูสังฆบริรักษ์ (บุญมี) ธ. วัดใจ/เชียงดาว/เชียงใหม่ ” พระครูโสภณธรรมานุวัฒน์ ”
๑๘๓. พระใบฎีกา ประเสริฐ วัดตะเคียนปม/ทุ่งหัวช้าง/ลำพูน ” พระครูวรธรรมสถิตย์ ”
๑๘๔. พระสมุห์ อินแสง วัดพระคงฤาษี/เมืองลำพูน ” พระครูอมรสันติคุณ ”

- ๖ -

๑๘๕. พระอธิการนราพงษ์ วัดเหมืองจี้ใหม่/เมืองลำพูน เป็น พระครูประภาสนพการ จร.ชท
๑๘๖. พระปลัด อินสอน วัดสามัคคีธรรม/ลี้/ลำพูน ” พระครูโสภิตธรรมานุสิฐ ”
๑๘๗. พระอธิการพูนศักดิ์ วัดวังกู่/ป่าซาง/ลำพูน ” พระครูวรวัฒน์พิศาล ”
๑๘๘. พระอธิการเจริญ วัดห้วยยาบ/บ้านธิ/ลำพูน ” พระครูสุวัฒน์ปัญญาโสภณ ”
๑๘๙. พระครูสมุห์ วิสันต์ วัดแม่สารป่าแดด/เมืองลำพูน ” พระครูปิยสารโสภณ ”
๑๙๐. พระอธิการทวี วัดกอม่วง/ป่าซาง/ลำพูน ” พระครูประภัศร์สาธุการ ”
๑๙๑. พระอธิการบุญส่ง วัดสันเหมือง/เวียงหนองล่อง/ลำพูน ” พระครูนันทบุญเขต ”
๑๙๒. พระใบฎีกา ปารเมศ วัดท่ากอม่วง/บ้านโฮ่ง/ลำพูน ” พระครูอัมพวันกิจจารักษ์ ”
๑๙๓. พระอธิการจันทร์เต็ง วัดป่าหมาก/แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอน ” พระครูอนุยุตธรรมธัช ”
๑๙๔. พระอธิการสุริยัน วัดแม่เกาะ/สบเมย/แม่ฮ่องสอน ” พระครูอนุวัตรวิเชียร ”
๑๙๕. พระครูสังฆรักษ์ อนุทิน วัดเทพสโมสร/เมืองเพชรบูรณ์ ” พระครูวรพัชรสถิตย์ จร.ชต.
๑๙๖. พระวริทธิ์นันท์ วัดบาง/เมืองกำแพงเพชร ” พระครูสิทธิวชิราทร รจร.
๑๙๗. พระสมุห์ อุดม วัดคลองน้ำไหลกลาง/คลองลาน/กำแพงเพชร ” พระครูวาปีวชิรกิจ ”
๑๙๘. พระจอ วัดกลางวงศ์มณี/วชิรบารมี/พิจิตร ” พระครูพิทักษ์รัตนานุกูล ”
๑๙๙. พระเจษฎา วัดสวนร่มบารมี/พรหมพิราม/พิษณุโลก ” พระครูชัยธรรมานุรักษ์ ”
๒๐๐. พระมหาวิษณุรักษ์ ป.ธ. ๕ พธ.บ. วัดฝั่งหมิ่น/เมืองเชียงราย ” พระครูสิริปัญญาภิรักษ์ ”
๒๐๑. พระครูชาติ วัดศรีดอนตัน/แม่ใจ/พะเยา ” พระครูสุชาติธรรมานุรักษ์ ”
๒๐๒. พระมหาสนธยา ป.ธ. ๔ วัดดงลาน/ลอง/แพร่ ” พระครูปัญญาปริยัติสาทร ”
๒๐๓. พระปลัด นพรัตน์ วัดดอนมงคล/สันติสุข/น่าน ” พระครูถาวรรัตนานุกิจ ”
๒๐๔. พระปลัด อดิศักดิ์ วัดทาดอยคำ/แม่ทา/ลำพูน ” พระครูบรรพตขันตยานุยุต ”
๒๐๕. พระครูปลัด วสันต์ ธ. วัดพุทธมงคลนิมิต/เมืองนครสวรรค์ ” พระครูวิสุทธิเขมากร ผจร.
๒๐๖. พระมหาวรสายใย ป.ธ. ๕ พธ.บ. วัดแก้วสุริย์ฉาย/ลานกระบือ/กำแพงเพชร ” พระครูสิริวชิรานุยุต ”
๒๐๗. พระสุวรรณ์ วัดศรีไพศาล/ขาณุวรลักษบุรี/กำแพงเพชร ” พระครูสาทรวชิรโสภิต ”
๒๐๘. พระสมุห์ ประจวบ วัดทะนง/โพทะเล/พิจิตร ” พระครูพินิตธุราทร ”
๒๐๙. พระเทิดทูน วัดทับหมัน/ตะพานหิน/พิจิตร ” พระครูพิสณฑ์กิจจาทร ”
๒๑๐. พระสันติ ธ. วัดป่าศรีถาวร/วังทอง/พิษณุโลก ” พระครูสันติวรคุณ ”
๒๑๑. พระปลัด ณรงค์ศักดิ์ วัดราชบูรณะ/เมืองพิษณุโลก ” พระครูสถาพรสังฆกิจ ”
๒๑๒. พระเกรียงไกร วัดลาย/คีรีมาศ/สุโขทัย ” พระครูสุมนธรรมานุกูล ”
๒๑๓. พระครูพิศาลสรกิจ (แสลง) วัดเชียงหมั้น/ภูกามยาว/พะเยา ” พระครูไพศาลกิจจานุกิจ ”
๒๑๔. พระมหาอินทร์แก้ว ป.ธ. ๓ วัดสันป่าข่อย/เมืองเชียงใหม่ ” พระครูรัตนสุตสุนทร ”

- ๗ -
” ”
รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ ” ”
” ”
๒๑๕. พระครูสุนทรกิตติรัต (ประยูร) วัดห้วยแก้ว/บางกระทุ่ม/พิษณุโลก เป็น จอ.ชพ.
๒๑๖. พระครูวรธรรมประยุต (ทุเรียน) วัดศรีคีรีสุวรรณาราม/คีรีมาศ/สุโขทัย ” ”
๒๑๗. พระครูสิริสุตวัฒน์ (วันชัย ป.ธ. ๕ ศษ.บ.) วัดส้มเกลี้ยง/เมืองตาก ” ”
๒๑๘. พระครูโอภาสศาสนานุกูล (จำรัส) วัดน้ำสิงห์ใต้/ท่าปลา/อุตรดิตถ์ ” ”
๒๑๙. พระครูโสภณจริยานุวัตร (อิ่นคำ) วัดนาปราบ/สบปราบ/ลำปาง ” ”
๒๒๐. พระครูนิวิฐศาสนธรรม (สงวน) วัดศรีบุญโยง/เมืองลำปาง ” ”
๒๒๑. พระครูวินิตวรการ (บุญธรรม) วัดดงนั่งคีรีชัย/แจ้ห่ม/ลำปาง ” ”
๒๒๒. พระครูโกศลพิพัฒนกิจ (อดุลย์) วัดศรีเกิด/เมืองลำปาง ” ”
๒๒๓. พระครูสิริปริยัตยานุกูล (มนัส ป.ธ. ๕ พธ.บ.) วัดดอนไชย/เชียงคำ/พะเยา ” ”
๒๒๔. พระครูสุภัทรพรหมคุณ (เจริญ) วัดหย่วน/เชียงคำ/พะเยา ” ”
๒๒๕. พระครูปภัสสราธิการ (เผด็จศักดิ์) ธ. วัดถ้ำผาจรุย/ป่าแดด/เชียงราย ” ”
๒๒๖. พระครูวิมลธรรมานุศาสน์ (สุนันท์) วัดเขื่อนผาก/พร้าว/เชียงใหม่ ” ”
๒๒๗. พระครูสุจิตตานุรักษ์ (แก้ว) วัดพระบาทอุดม/ฝาง/เชียงใหม่ ” ”
๒๒๘. พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ (ศุภชัย ป.ธ. ๕ ศน.บ.) วัดห้วยห้าง/ทุ่งหัวช้าง/ลำพูน ” ”
๒๒๙. พระครูอินทวุฒิคุณ (จันลักษณ์) วัดบ้านกลาง/ลี้/ลำพูน ” ”
๒๓๐. พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ (ณัชพล ป.ธ. ๕) ธ. วัดพุทธนิมิต/ตาคลี/นครสวรรค์ ” จอ.ชอ.
๒๓๑. พระครูนิยุตธรรมศาสน์ (เวา) วัดส้มเสี้ยว/บรรพตพิสัย/นครสวรรค์ ” ”
๒๓๒. พระครูนิมิตชโยดม (วิชัย) วัดท่าตะโก/ท่าตะโก/นครสวรรค์ ” ”
๒๓๓. พระครูโอภาสวิริยคุณ (ประภาส) ธ. วัดพัฒนานิคม/เมืองกำแพงเพชร ” ”
๒๓๔. พระครูพัชรคณาภิบาล (แคล้ว ป.ธ. ๔) วัดเขาค้อพัฒนาราม/เขาค้อ/เพชรบูรณ์ ” ”
๒๓๕. พระครูศุภกิจจาภิมณฑ์ (นวล) วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์/วังทอง/พิษณุโลก ” ”
๒๓๖. พระครูอุปถัมภ์สันติคุณ (เสนอ) วัดโพนไทรงาม/ชาติตระการ/พิษณุโลก ” ”
๒๓๗. พระครูไพโรจน์ศาสนคุณ (สมบูรณ์) วัดลานหอย/บ้านด่านลานหอย/สุโขทัย ” ”
๒๓๘. พระครูวีรธรรมวิจารณ์ (แดง) วัดบ่อทองอุดมธรรม/ศรีนคร/สุโขทัย ” ”
๒๓๙. พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน (ประพันธ์ ป.ธ. ๔ พธ.ม.) วัดศาลาดงลาน/เกาะคา/ลำปาง ” ”
๒๔๐. พระครูโสภณบุญญารักษ์ (ผจญศิลป์) วัดบุญยืน/งาว/ลำปาง ” ”
๒๔๑. พระครูอนุกิจธรรมโสภณ (ศรีทนต์) วัดป่าม่วง/เวียงป่าเป้า/เชียงราย ” ”
๒๔๒. พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร (ดิลก) ธ. วัดภูมิพาราราม/เมืองเชียงราย ” ”
๒๔๓. พระครูสิริธรรมภาณี (เสน่ห์) วัดมิ่งเมือง/เมืองน่าน ” ”
๒๔๔. พระครูนันทสีลาจาร (บุญมี) วัดโบสถ์/กงไกรลาศ/สุโขทัย ” ทจอ.ชอ.
๒๔๕. พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา (สายัน) วัดคลองกระจง/สวรรคโลก/สุโขทัย ” ”
๒๔๖. พระครูพิศาลจริยธรรม (มงคล) วัดวังกะพี้/เมืองอุตรดิตถ์ ” ”
๒๔๗. พระครูสิริบุญญวัฒน์ (เสวต) ธ. วัดเจติยบรรพต/พร้าว/เชียงใหม่ ” ”
- ๘ -

๒๔๘. พระครูมงคลศีลวงศ์ (อนันต์) วัดสารคามรังสรรค์/ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่ เป็น ทจอ.ชอ.
๒๔๙. พระครูเขมาภิราม (ถวิลทอง) วัดยางทอง/ดอยสะเก็ด/เชียงใหม่ ” ”
๒๕๐. พระครูปริยัติโพธานุกูล (เสด็จ ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดโพธาราม/เมืองนครสวรรค์ ” ผจล.ชพ.
๒๕๑. พระครูวิลาศเขมากร (ชูชาติ) วัดสว่างอารมณ์/สวรรคโลก/สุโขทัย ” ”
๒๕๒. พระครูพิทักษ์เจติยานันท์ (เพียร) วัดพระธาตุช้างค้ำ/เมืองน่าน ” ”
๒๕๓. พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (นนทพันธ์ ป.ธ. ๕ พธ.บ.) วัดศรีโสดา/เมืองเชียงใหม่ ” ”
๒๕๔. พระครูสิทธิเจติยาภิบาล (สะอาด) วัดพระธาตุดอยสุเทพ/เมืองเชียงใหม่ ” ” ”
๒๕๕. พระครูสิริธรรมโฆษิต (สาธิต) วัดพระสิงห์/เมืองเชียงใหม่ ” ” ”
๒๕๖. พระครูกิตติรัตนานุกูล (จันดี ป.ธ. ๔) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ/เมืองพิษณุโลก ” ผจล.ชอ. ”
๒๕๗. พระครูโสภณกิตยาภรณ์ (เมธา) ธ. วัดป่าดาราภิรมย์/แม่ริม/เชียงใหม่ ” ”
๒๕๘. พระครูพิบูลพัฒนโกศล (ประเสริฐ ป.ธ. ๕ พธ.บ. ศน.บ.) วัดโศภนาลัย/เมืองแพร ” ทผจล.ชอ.
๒๕๙. พระครูสุตสารประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ ป.ธ. ๕ ศน.บ.) วัดพระธาตุดอยแต/เมืองลำพูน ” ”
๒๖๐. พระครูพิศาลธรรมวินิต (สะอาด ป.ธ. ๓ ศน.บ.) วัดป่าเหียง/ป่าซาง/ลำพูน ” ”
๒๖๑. พระครูสิริปริยัติวิมล (อุเทน ป.ธ. ๕) วัดบ้านไร่/ขาณุวรลักษบุรี/กำแพงเพชร ” รจอ.ชอ.
๒๖๒. พระครูวชิรปัญญากร (อำนวย) วัดบ่อสามแสน/เมืองกำแพงเพชร ” ”
๒๖๓. พระครูศรีสุธรรมาภรณ์ (ยงยุทธ ป.ธ. ๖) วัดมะขามเตี้ย/เมืองพิษณุโลก ” ”
๒๖๔. พระครูวิชัยคุณาธาร (กฤษณะ) วัดราษฎร์ศรัทธาราม/ศรีสำโรง/สุโขทัย ” ”
๒๖๕. พระครูวิจิตรธรรมรส (สนั่น) วัดเขาแก้ว/เมืองอุตรดิตถ์ ” ”
๒๖๖. พระครูสุขุมธรรมรส (น้อย) วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม/พิชัย/อุตรดิตถ์ ” ”
๒๖๗. พระครูพิธานนพกิจ (นิยม ป.ธ. ๓ พธ.บ.) วัดพระธาตุลำปางหลวง/เกาะคา/ลำปาง ” ”
๒๖๘. พระครูสุเขตรัตนานุรักษ์ (น้อย) วัดนาแก้วตะวันตก/เกาะคา/ลำปาง ” ”
๒๖๙. พระครูพิพิธพัฒนโกวิท (ภาณุวัฒน์ ป.ธ. ๕ พธ.บ.) วัดทุ่งพร้าว/พาน/เชียงราย ” ”
๒๗๐. พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์) วัดราษฎร์เจริญ/เวียงชัย/เชียงราย ” ”
๒๗๑. พระครูสุนทรธรรมประยุต (มานิตย์) วัดป่าแฝกใต้/แม่ใจ/พะเยา ” ”
๒๗๒. พระครูสุวรรณธรรมนิวิฐ (เกรียงไกร) วัดแท่นคำ/ดอกคำใต้/พะเยา ” ”
๒๗๓. พระครูพินิจจารุธรรม (ทองดี) วัดนวลศรีสิทธาราม/ทับคล้อ/พิจิตร ” ทป.จต.ชอ.
๒๗๔. พระครูภาวนาธิมุต (พรชัย) วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม/ดงเจริญ/พิจิตร ” จต.ชอ.วิ.
๒๗๕. พระครูนิยุตวุฒิธรรม (สุรินทร์) วัดหนองแก้ว/หนองบัว/นครสวรรค์ ” จต.ชอ.
๒๗๖. พระครูนิพัทธ์ธรรมโสภณ (บุญลือ) วัดธรรมโสภณ/ตากฟ้า/นครสวรรค์ ” ”
๒๗๗. พระครูนิรันตร์สีลาภรณ์ (สมาน) วัดโคกเดื่อ/ไพศาลี/นครสวรรค์ ” ”
๒๗๘. พระครูนิรันตร์จริยาวัตร (พร) วัดศาลาแดง/โกรกพระ/นครสวรรค์ ” ”
๒๗๙. พระครูวิบูลวชิรกิจ (ทำนอง) วัดอยู่โนนมะกอก/คลองขลุง/กำแพงเพชร ” ”
๒๘๐. พระครูประทีปวชิรโสภณ (สำเริง) วัดส่องตาแล/ขาณุวรลักษบุรี/กำแพงเพชร ” ”
๒๘๑. พระครูพิสุทธิวรากร (วิทยา) วัดหนองดง/โพทะเล/พิจิตร ” ”
๒๘๒. พระครูพินิตปัญโญภาส (บุญยัง) วัดสามง่าม/สามง่าม/พิจิตร ” ”
- ๙ -

๒๘๓. พระครูปริยัติพัชรกิจ (ประสาร ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดศรีฐานปิยาราม/หล่มเก่า/เพชรบูรณ์ เป็น จต.ชอ.
๒๘๔. พระครูพัชรวรธรรม (ตี๋) วัดคลองกระโบน/หนองไผ่/เพชรบูรณ์ ” ”
๒๘๕. พระครูสารวชิราภรณ์ (กฤษณา) วัดสว่างอารมณ์/หล่มสัก/เพชรบูรณ์ ” ”
๒๘๖. พระครูวิมลขันติสาร (จันทา) วัดวังโพรง/เนินมะปราง/พิษณุโลก ” ”
๒๘๗. พระครูสุนทรพิริยกิจ (รณชัย) วัดปากยาง/วังทอง/พิษณุโลก ” ”
๒๘๘. พระครูปิยวรรณสุนทร (สนอง) วัดห้วยดั้ง/พรหมพิราม/พิษณุโลก ” ”
๒๘๙. พระครูสิริวัฒนานุยุต (ประดับ) วัดหอกลอง/พรหมพิราม/พิษณุโลก ” ”
๒๙๐. พระครูอนุกูลบุญสาร (ประเสริฐ) วัดป่าคาย/นครไทย/พิษณุโลก ” ”
๒๙๑. พระครูพิพิธธรรมมงคล (อินทร) วัดกลางดง/ทุ่งเสลี่ยม/สุโขทัย ” ”
๒๙๒. พระครูโสภิตจันทคุณ (จันทร์ศร) วัดแม่เทินเหนือ/ศรีสัชนาลัย/สุโขทัย ” ”
๒๙๓. พระครูจันทสารประโชติ (หล่ำ) วัดปากปาด/น้ำปาด/อุตรดิตถ์ ” ”
๒๙๔. พระครูพิพัฒน์ธรรมโสภิต (บุญธรรม) วัดใหม่/ลับแล/อุตรดิตถ์ ” ”
๒๙๕. พระครูโสภิตขันตยาภรณ์ (กันใจ) วัดปงสนุกเหนือ/เมืองลำปาง ” ” ”
๒๙๖. พระครูสถิตบุญวิมล (บุญยืน) วัดปางยางคก/ห้างฉัตร/ลำปาง ” ” ”
๒๙๗. พระครูวิสุทธิพัฒนกิจ (จม) วัดเด่นแก้ว/เถิน/ลำปาง ” ” ”
๒๙๘. พระครูกิตติธีรคุณ (กิตติภพ) ธ. วัดสันตินิคม/เกาะคา/ลำปาง ” ” ”
๒๙๙. พระครูอาทรพัฒนวิกรม (สกล) วัดนาโป่งหาญ/เกาะคา/ลำปาง ” ”
๓๐๐. พระครุอุปถัมภ์ธรรมากร (ภาณุภัช) วัดร่องเข็ม/เมืองพะเยา ” ”
๓๐๑. พระครูโชติธรรมาภินันท์ (สมศักดิ์) วัดท่าฟ้าใต้/เชียงม่วน/พะเยา ” ”
๓๐๒. พระครูมนูญจิตสังวร (สมเพชร) วัดดอนตัน/ภูซาง/พะเยา ” ”
๓๐๓. พระครูวิมลขันตยาภรณ์ (บุญก้ำ) วัดห้วยทรายขาว/ภูกามยาว/พะเยา ” ”
๓๐๔. พระครูอาทรพัฒนพิศาล (บุญเลื่อน) วัดแม่กาห้วยเคียน/เมืองพะเยา ” ”
๓๐๕. พระครูสุนทรวุฒิสาร (อารี) วัดแสนเมืองมา/เชียงคำ/พะเยา ” ”
๓๐๖. พระครูธรรมภาณสถิตย์ (วิไลย์) วัดทรายมูล/พาน/เชียงราย ” ”
๓๐๗. พระครูสิริวุฒิคุณ (มานพ) วัดป่าแดดดอนแก้ว/เชียงแสน/เชียงราย ” ”
๓๐๘. พระครูวิสาลบุญสถิต (ประเสริฐ) วัดหนองอ้อ/แม่จัน/เชียงราย ” ”
๓๐๙. พระครูอาทรบวรกิจ (แดง) วัดสันทรายกองงาม/เชียงแสน/เชียงราย ” ”
๓๑๐. พระครูวิจารณ์ศีลวัตร (กฤษณะ) วัดม่วงทอง/แม่สาย/เชียงราย ” ”
๓๑๑. พระครูสุนทรศิลป์โกศล (อนุกูล) วัดศรีมิ่งแก้ว/เมืองเชียงราย ” ”
๓๑๒. พระครูนิวิฐจิตสังวร (นิโรธ) วัดโพธิบุปผาราม/ลอง/แพร่ ” ”
๓๑๓. พระครูวิธานนพกิจ (มานพ) วัดพระธาตุหนองจันทร์/สอง/แพร่ ” ”
๓๑๔. พระครูโกศลพิพัฒนคุณ (เสนาะ) วัดปงท่าข้าม/สูงเม่น/แพร่ ” ”
๓๑๕. พระครูนิสิฐธรรมาวุธ (เจริญ) วัดเด่นชัย/เด่นชัย/แพร่ ” ”
๓๑๖. พระครูวินิตคุณากร (วัน) วัดสามหลัง/สันป่าตอง/เชียงใหม่ ” ”
๓๑๗. พระครูจิตสารโสภณ (ธีระศักดิ์) วัดสันป่าสัก/เมืองลำพูน ” ”
- ๑๐ -

๓๑๘. พระครูวิบูลอาจารวัตร (ทองอินทร์) วัดบ้านเป้า/แม่แตง/เชียงใหม่ เป็น จต.ชอ.
๓๑๙. พระครูวิสุทธิ์ประภากร (อินสม) วัดหัวดง/สารภี/เชียงใหม่ ” ”
๓๒๐. พระครูอมรธรรมวงศ์ (ธนู) วัดศรีบุญเรือง/แม่ออน/เชียงใหม่ ” ”
๓๒๑. พระครูขันติคุณาธาร (ดวงจันทร์) ว้ดแม่สาบเหนือ/สะเมิง/เชียงใหม่ ” ”
๓๒๒. พระครูพิศาลวิริยกิจ (ประเสริฐ) วัดมะองค์นก/แม่แตง/เชียงใหม่ ” ”
๓๒๓. พระครูพิพิธปุญโญภาส (ชัยณรงค์) วัดฉิมพลีวัน/ไชยปราการ/เชียงใหม่ ” ”
๓๒๔. พระครูวิสิฐศีลาภรณ์ (ประเสริฐ) วัดวังสิงห์คำ/เมืองเชียงใหม่ ” ”
๓๒๕. พระครูวิรัชสารโสภณ (ถนอม) วัดดอนชัย/แม่อาย/เชียงใหม่ ” ”
๓๒๖. พระครูสุนทรธรรมรักษ์ (ศรีทอน) ธ. วัดปางกว้าง/แม่แตง/เชียงใหม่ ” ”
๓๒๗. พระครูวิสาลพัฒนคุณ (ประทุม) วัดวังหลวง/หนองม่วงไข่/แพร่ ” ทป.จต.ชท.
๓๒๘. พระครูสังวรญาณโสภณ (เจริญ) ธ. วัดถ้ำปากเปียง/เชียงดาว/เชียงใหม่ ” จต.ชท.วิ.
๓๒๙. พระครูนิวิฐกิตติวรรณ (เสนาะ) วัดหนองดุก/ตาคลี/นครสวรรค์ ” จต.ชท.
๓๓๐. พระครูนิมิตปัญญาวัฒน์ (ย้วน) วัดท่าตะโก/พยุหะคีรี/นครสวรรค์ ” ”
๓๓๑. พระครูนิภาธรรมวัตร (มานัส) วัดหาดเสลา/เก้าเลี้ยว/นครสวรรค์ ” ”
๓๓๒. พระครูสุภัทรวชิรกิจ (ทองแดง) วัดห้วยใหญ่ยางงาม/ไทรงาม/กำแพงเพชร ” ”
๓๓๓. พระครูวิมลธรรโมภาส (บุญรัตน์) วัดวังขอนซุง/บางมูลนาก/พิจิตร ” ”
๓๓๔. พระครูประภัศร์วัชรคุณ (วิเชียร) วัดศรีบุญเรือง/หล่มเก่า/เพชรบูรณ์ ” ”
๓๓๕. พระครูโสภิตพัชรธรรม (อาญาวุฒิ) ธ. วัดเพชรวราราม/เมืองเพชรบูรณ์ ” ”
๓๓๖. พระครูวิธานนวกิจ (มนัส) วัดจันทร์ประเสริฐ/บางระกำ/พิษณุโลก ” ”
๓๓๗. พระครูสถิตสังวราภรณ์ (พลอย) วัดเนินชัย/ทองแสนขัน/อุตรดิตถ์ ” ”
๓๓๘. พระครูประภัศร์เหมากร (ทองคำ) วัดประชาศรัทธาธรรม/พิชัย/อุตรดิตถ์ ” ”
๓๓๙. พระครูสาทรพัฒนกิจ (ชัยพงษ์ ป.ธ. ๔) วัดต้นมื่น/เมืองลำปาง ” ”
๓๔๐. พระครูวิธานพัฒนสุนทร (มนต์ศักดิ์) วัดท่าแหน/แม่ทะ/ลำปาง ” ”
๓๔๑. พระครูนิวิฐพัฒนวิมล (ศรีนวล) วัดบ้านดง/วังเหนือ/ลำปาง ” ”
๓๔๒. พระครูอดุลวุฒิกิจ (มานัส) วัดพญาลอ/จุน/พะเยา ” ”
๓๔๓. พระครูอาทรธรรมทัต (บุญสืบ) วัดหนองแรด/เทิง/เชียงราย ” ”
๓๔๔. พระครูวิบูลนวการ (บุญเลิศ) วัดดอนแท่น/เทิง/เชียงราย ” ”
๓๔๕. พระครูไพโรจน์ธรรมสาธก (ทวี) วัดหนองแว่น/แม่จัน/เชียงราย ” ”
๓๔๖. พระครูนิวิฐบุญเขต (บุญส่ง) วัดเหมืองกลาง/แม่จัน/เชียงราย ” ”
๓๔๗. พระครูสุทินนันทนิเทศน์ (ธีรพงษ์ ป.ธ. ๓) วัดหนองรัง/ภูเพียง/น่าน ” ”
๓๔๘. พระครูพิธานนันทสุนทร (สมเกียรติ) วัดไผ่งาม/เวียงสา/น่าน ” ”
๓๔๙. พระครูสิริวรรณนันทโชติ (ศรีวรรณ) วัดฝายแก้ว/เวียงสา/น่าน ” ”
๓๕๐. พระครูอดุลจันทโชติ (ถวิล) วัดบวกค้าง/สันกำแพง/เชียงใหม่ ” ”
๓๕๑. พระครูวิภาตวรคุณ (สมบูรณ์) วัดอรัญญวาส/ดอยหล่อ/เชียงใหม่
๓๕๒. พระครูสุธรรมมานุสิฐ (วิชัย) วัดห้วยเกี๋ยง/สันทราย/เชียงใหม่ ” ”
- ๑๑ -

๓๕๓. พระครูวิสุทธิศีลโสภณ (สุวิน) วัดบ้านโป่ง/สันทราย/เชียงใหม่ เป็น จต.ชท.
๓๕๔. พระครูสาทรกิจโกศล (ชาญ) วัดพระนอนป่าเก็ดถี่/สารภี/เชียงใหม่ ” ”
๓๕๕. พระครูสุคนธสีลวิมล (ชัยวัฒน์) วัดป่าตองคันธาราม/ป่าซาง/ลำพูน ” ”
๓๕๖. พระครูวิมลเขมรัต (ศรีวรรณ) วัดศรีโตน/บ้านธิ/ลำพูน ” ”
๓๕๗. พระครูอนุสรณ์วิริยธรรม (อุดม) วัดน้ำฮู/ปาย/แม่ฮ่องสอน ” ”
๓๕๘. พระครูอนุรักษ์ธรรมเจดีย์ (เล็ก) วัดดอนเจดีย์/เมืองแม่ฮ่องสอน ” ”
๓๕๙. พระครูนิพัทธ์โสตถิคุณ (สวัสดิ์ ป.ธ. ๓) วัดชัยมงคล/ตาคลี/นครสวรรค์ ” จร.ชอ.
๓๖๐. พระครูนิภาสธรรมวัฒน์ (อุย) วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม/เมืองนครสวรรค์ ” ”
๓๖๑. พระครูสุเมธวชิรคุณ (อุทัย) วัดแม่สอด/คลองลาน/กำแพงเพชร ” ”
๓๖๒. พระครูสถิตวัชรญาณ (สุรินทร์) วัดคลองพิไกร/พรานกระต่าย/กำแพงเพชร ” ”
๓๖๓. พระครูสังวรวัชรธรรม (อำนวย) วัดถนนน้อย/ทรายทองวัฒนา/กำแพงเพชร ” ” ”
๓๖๔. พระครูวิรุฬห์ธรรมากร (ถนอม) วัดเนินทราย/ตะพานหิน/พิจิตร ” ” ”
๓๖๕. พระครูพินิจธรรมคุณ (เล็ก) วัดวังไคร้/ตะพานหิน/พิจิตร ” ” ”
๓๖๖. พระครูวิจิตรสีลสาร (สำเนียง) วัดอู่ตะเภา/เมืองพิจิตร ” ” ”
๓๖๗. พระครูพิศิษฏ์ปุญโญภาส (ฉิมมา) วัดท่าเยี่ยม/สากเหล็ก/พิจิตร ” ” ”
๓๖๘. พระครูวิจารณ์ธรรมโสภิต (สาธิต) วัดดงกลาง/เมืองพิจิตร ” ” ”
๓๖๙. พระครูพิศิษฏ์อรรถการ (บุญสม) วัดทายการาม/ดงเจริญ/พิจิตร ” ” ”
๓๗๐. พระครูพิมลญาณประสิทธิ์ (ภัทราณุกูล) วัดคุณพุ่ม/บึงนาราง/พิจิตร ” ”
๓๗๑. พระครูสุพัชราภรณ์ (คูณ) วัดศรีบุญเรือง/หล่มสัก/เพชรบูรณ์ ” ”
๓๗๒. พระครูวาปีพัชราภรณ์ (บรรจบ) วัดหนองสมบูรณ์/วิเชียรบุรี/เพชรบูรณ์ ” ”
๓๗๓. พระครูประภัศร์โสตถิคุณ (สมปอง) วัดสุดสวาสดิ์/เมืองพิษณุโลก ” ”
๓๗๔. พระครูเวฬุประชารักษ์ (สมบูรณ์) วัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ/เมืองพิษณุโลก ” ”
๓๗๕. พระครูอนุศาสน์ปัญญากร (วิเชียร) วัดคุยมะตูม/บางระกำ/พิษณุโลก ” ”
๓๗๖. พระครูสุนทรศุภวัฒน์ (สถิตย์) วัดบางคลอง/เมืองสุโขทัย ” ”
๓๗๗. พระครูโอภาสธรรมรักษ์ (ชินกร) วัดท่าเกย/สวรรคโลก/สุโขทัย ” ”
๓๗๘. พระครูบัณฑิตธรรมานุวัตร (ประถม) วัดป่าจ้ำ/แม่ทะ/ลำปาง ” ”
๓๗๙. พระครูโอภาสพุทธิธาดา (สว่าง) วัดนางแล/เมืองเชียงราย ” ”
๓๘๐. พระครูพินิตวิหารการ (อินสม) วัดสันมะนะ/เมืองเชียงราย ” ”
๓๘๑. พระครูวิมลปัญญารัตน์ (วุฒิไกร) วัดป่าแดง/เมืองแพร่ ” ”
๓๘๒. พระครูโสภิตวิมลการ (รุ่งโรจน์) วัดร้องเข็ม/ร้องกวาง/แพร่ ” ”
๓๘๓. พระครูสาทรพัฒนโสภณ (สมควร) วัดสุวรรณาราม/เมืองแพร่ ” ”
๓๘๔. พระครูไพศาลพัฒนวิมล (ชอน) วัดวังแฟน/วังชิ้น/แพร่ ” ”
๓๘๕. พระครูสถิตธรรมรักษ์ (ถาวร) วัดสวนตาล/เมืองน่าน ” ”
๓๘๖. พระครูสถิตสุตาภรณ์ (มงคล ป.ธ. ๓) วัดสันป่าเลียง/เมืองเชียงใหม่ ” ”
๓๘๗. พระครูพิพิธสุภาจาร (สุขคำ ป.ธ. ๓ ศน.บ.) วัดทรายมูล/สันกำแพง/เชียงใหม่ ” ”
- ๑๒ -

๓๘๘. พระครูอรรถกิจจาทร (อุ่น) วัดโรงวัว/สันป่าตอง/เชียงใหม่ เป็น จร.ชอ.
๓๘๙. พระครูสถิตศุภวัตร (กองจันทร์) วัดพุทธเอ้น/แม่แจ่ม/เชียงใหม่ ” ”
๓๙๐. พระครูพิศาลบุญนิวิฐ (เจริญ) วัดอู่ทรายคำ/เมืองเชียงใหม่ ” ”
๓๙๑. พระครูวิวิตธรรมวัฒน์ (สมาน) วัดวิเวกการาม/ฝาง/เชียงใหม่ ” ”
๓๙๒. พระครูมนูญชัยสิทธิ์ (เจริญ) วัดประสาทธรรม/หางดง/เชียงใหม่ ” ”
๓๙๓. พระครูประภัศรจินดาภรณ์ (จินดา) วัดสุรินทราษฎร์/แม่ริม/เชียงใหม่ ” ”
๓๙๔. พระครูโกศลวีรวัตร (เกษม) วัดบ้านดง/พร้าว/เชียงใหม่ ” ”
๓๙๕. พระครูกิตติวรรณนิวิฐ (จำปา) วัดพิมพิสารรังสรรค์/ฮอด/เชียงใหม่ ” ”
๓๙๖. พระครูโสภณจันทคุณ (ไพจิตร) วัดป่ายาง/บ้านโฮ่ง/ลำพูน ” ”
๓๙๗. พระครูกิตติรัตนโสภณ (สมเกียรติ) วัดทาสบเมย/แม่ทา/ลำพูน ” ”
๓๙๘. พระครูวีรศาสน์สุนทร (แสวง) วัดวังสะแกง/เวียงหนองล่อง/ลำพูน ” ”
๓๙๙. พระครูวิรุฬห์ธรรมกิจ (อรุณ) วัดบ้านเส้ง/เมืองลำพูน ” ”
๔๐๐. พระครูพัชรประภากร (สวอง) วัดลำบัววัฒนา/หนองไผ่/เพชรบูรณ์ ” จร.ชท.

รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับการทรงตั้งประทวนสมณศักดิ์

๔๐๑. พระอธิการวอ อติธมฺโม วัดม่อนพระยาแช่/เมืองลำปาง เป็น ประทวนสมณศักดิ์
๔๐๒. พระอธิการสวาท ติวฑฺฒโก วัดศรีไตรภูมิ/เมืองลำปาง ” ”
๔๐๓. พระอธิการธีรวัฒน์ ติสฺสเทโว วัดพระเจ้านั่งแท่น/เมืองลำปาง ” ”
๔๐๔. พระอธิการหาญณรงค์ อคฺคธมฺโม วัดห้วยอูน/งาว/ลำปาง ” ”
๔๐๕. พระอธิการกิตติพันธ์ ขนฺติโก วัดห้วยมะเกลือ/แม่ทะ/ลำปาง ” ”
๔๐๖. พระอธิการปราโมทย์ พฺรหฺมวณฺโณ วัดนาจอมขวัญ/ลอง/แพร่ ” ”
๔๐๗. พระอธิการสมคิด ธมฺมรโต วัดศรีดอนไชย/ลอง/แพร่ ” ”
๔๐๘. พระอธิการคำมูล ตปุญฺโญ วัดทุ่งยาว/ไชยปราการ/เชียงใหม่ ” ”
๔๐๙. พระอธิการจำลอง านวโร วัดดอนตอง/ป่าซาง/ลำพูน ” ”

------------------------------------------------------------

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ฯ
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้
จัดพิธี ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
********************
๑. พระมหาข้อย ป.ธ. ๔ วัดคีรีกันทร์/ลานสกา/นครศรีธรรมราช เป็น พระครูสุธรรมคณารักษ์ จอ.ชอ.
๒. พระมหาประเทือง ป.ธ. ๔ ธ. วัดพระบาท/หาดใหญ่/สงขลา ” พระครูสุภัทรธรรมากร จอ.ชท.
๓. พระมหาธรรมรัต ป.ธ. ๕ ศน.ด. ธ. วัดพระมหาธาตุ/เมืองนครศรีธรรมราช ” พระครูสิริธรรมาภิรัต ผจล.ชพ.
๔. พระมหาวิจิตร ป.ธ. ๖ พธ.บ. วัดพัฒนาราม/เมืองสุราษฎร์ธานี ” พระครูเมธีวัฒนานุยุต ”
๕. พระมหาธีรภัทร์ ป.ธ. ๕ พธ.บ. วัดมณีศรีมหาธาตุ/ตะกั่วทุ่ง/พังงา ” พระครูสิริธีราภรณ์ ทผจล.ชอ.
๖. พระครูปลัด มานิตย์ วัดควนยูง/ฉวาง/นครศรีธรรมราช ” พระครูบัณฑิตธรรมรัต รจอ.ชท.
๗. พระมหาสุขสาคร ป.ธ. ๕ วัดแหลมปอ/สวี/ชุมพร ” พระครูสิริสุธรรมคุณ จต.ชอ.
๘. พระมหาประวิทย์ ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดเฉลียงพง/ระโนด/สงขลา ” พระครูปริยัติธรรมานุรักษ์ ”
๙. พระมหาช้อย ป.ธ. ๕ ศน.บ. วัดท่าแค/เมืองพัทลุง ” พระครูสิรินิติสาร ”
๑๐. พระมหาขำ ป.ธ. ๓ วัดพรหมราช/ร่อนพิบูลย์/นครศรีธรรมราช ” พระครูสุพรหมคุณ จต.ชท.
๑๑. เจ้าอธิการชาติชาย วัดโพธิวงศาราม/จุฬาภรณ์/นครศรีธรรมราช ” พระครูโพธยานุรักษ์ ”
๑๒. พระครูสังฆรักษ์ ทวี วัดทุ่งเฟื้อ/เฉลิมพระเกียรติ/นครศรีธรรมราช ” พระครูสุทธิเขตตานุรักษ์ ”
๑๓. เจ้าอธิการประดิษฐ์ วัดมุขธาราม/ถ้ำพรรณรา/นครศรีธรรมราช ” พระครูสถิตกาญจนคุณ ”
๑๔. เจ้าอธิการสมพร วัดสีตลากร/ชะอวด/นครศรีธรรมราช ” พระครูสีลจริยานุวัตร ”
๑๕. พระครูปลัด ชัยวัฒน์ วัดหัวสวน/พุนพิน/สุราษฎร์ธานี ” พระครูสารธรรมรัต ”
๑๖. พระครูปลัด ประวิทย์ วัดท่ายางเหนือ/เมืองชุมพร ” พระครูวรพุฒิคุณ ”
๑๗. พระใบฎีกา สาโรจน์ วัดโหละคล้า/ย่านตาขาว/ตรัง ” พระครูปภาตธรรมโกวิท ”
๑๘. พระปลัด น้อย วัดบางเหียน/ปลายพระยา/กระบี่ ” พระครูพินิตธรรมาวุธ ”
๑๙. เจ้าอธิการวิษณุ วัดประดู่หอม/ควนขนุน/พัทลุง ” พระครูกาชาด ”
๒๐. พระมหาวิโรจน์ ป.ธ. ๖ วัดปทุมสาคร/ละอุ่น/ระนอง ” พระครูศรีวรปัญญากร จร.ชอ.
๒๑. พระมหาไพโรจน์ ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดป่ากอสุวรรณาราม/นาหม่อม/สงขลา ” พระครูโอภาสสุตาภรณ์ ”
๒๒. พระอธิการจำลอง วัดถ้ำสุมะโน/ศรีนครินทร์/พัทลุง ” พระครูภาวนาจิตตสุนทร จร.ชท.วิ.
๒๓. พระอธิการสมพงศ์ วัดเทพสิทธาราม/ปากพนัง/นครศรีธรรมราช ” พระครูเทพสิทธาการ จร.ชท.
๒๔. พระครูสมุห์ ประหยัด วัดคงคาวดี/นบพิตำ/นครศรีธรรมราช ” พระครูกันตธรรมทัต ”
๒๕. พระครูสมุห์ อำนวย ธ. วัดเขาขุนพนม/พรหมคีรี/นครศรีธรรมราช ” พระครูปิยคุณาธาร ”
๒๖. พระอธิการสมหมาย วัดโสภณติธาราม/ท่าศาลา/นครศรีธรรมราช ” พระครูพิริยาธิคุณ ”
๒๗. พระอธิการฉลวย วัดควนสระบัว/ทุ่งใหญ่/นครศรีธรรมราช ” พระครูสันติธรรมบาล ”
๒๘. พระอธิการสมศักดิ์ วัดถ้ำใหญ่/ทุ่งสง/นครศรีธรรมราช ” พระครูกิตติยานุศาสก์ ”

- ๒ -

๒๙. พระปลัด นรินทร์ วัดซอยสิบ/เมืองสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูปยุตกาญจนคุณ จร.ชท.
๓๐. พระปลัด สุภา วัดท่าแซะ/ท่าฉาง/สุราษฎร์ธานี ” พระครูอมรวีรานุยุต ”
๓๑. พระสมุห์ สายใจ วัดศรีสุวรรณาราม/เกาะสมุย/สุราษฎร์ธานี ” พระครูมนัสทีปธรรมคุณ ”
๓๒. พระอธิการสุนทร วัดถ้ำศิลาเตียบ/ท่าชนะ/สุราษฎร์ธานี ” พระครูสีลธรรมโสภิต ”
๓๓. พระปลัด ทิม วัดโฉลกศิลาราม/บ้านนาสาร/สุราษฎร์ธานี ” พระครูธีรธรรมพิมล ”
๓๔. พระอธิการวีระชัย วัดนิลาราม/คีรีรัฐนิคม/สุราษฎร์ธานี ” พระครูวุฒิธรรมากร ”
๓๕. พระครูปลัด อมเรศ ธ. วัดสารวนาราม/เมืองสุราษฎร์ธานี ” พระครูอมเรศวชิราภรณ์ ”
๓๖. พระปลัด เฉลิมพล ธ. วัดถ้ำเขาปีบ/ทุ่งตะโก/ชุมพร ” พระครูวิสุทธิ์ธรรมโฆษิต ”
๓๗. พระครูปลัด ชาตรี วัดเขารังสามัคคี/เมืองภูเก็ต ” พระครูบรรพตสารธรรม ”
๓๘. พระสมุห์ เสกข์ วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์/ห้วยยอด/ตรัง ” พระครูรัตนสิกขการ ”
๓๙. พระสมุห์ เหม วัดควนซาง/รัษฎา/ตรัง ” พระครูเกษมสังฆานุวัตร ”
๔๐. พระอธิการนำ วัดขุนสิทธิ์/เมืองตรัง ” พระครูมงคลปิยกิจ ”
๔๑. พระใบฎีกา ฮั่ว วัดวารีวง/กันตัง/ตรัง ” พระครูวารีสุทธิธรรม ”
๔๒. พระอธิการเหม วัดอ่าวลึกเหนือ/อ่าวลึก/กระบี่ ” พระครูจิรมงคลธรรม ”
๔๓. พระมหาปรีชา ป.ธ. ๓ วัดวังใหญ่/นาทวี/สงขลา ” พระครูปริยัติสิทธิสุนทร ”
๔๔. พระอธิการจวน วัดพรุชบา/หาดใหญ่/สงขลา ” พระครูสุจิตพิมล ”
๔๕. พระครูกล่อม วัดบางเขียด/สิงหนคร/สงขลา ” พระครูโกศลธรรมมงคล ”
๔๖. พระอธิการจรูญ วัดอ่างทอง/เมืองสงขลา ” พระครูพิมลธรรมวิจิตร ”
๔๗. พระครูใบฎีกา จวง วัดสืบสุข/สะเดา/สงขลา ” พระครูวิศาลสุขวัฒน์ ”
๔๘. พระสมุห์ พิภพ วัดควนหมาก/เทพา/สงขลา ” พระครูโสภิตกิตติวัฒน์ ”
๔๙. พระครูธรรมธร วิชาญชัย วัดพะโคะ/สทิงพระ/สงขลา ” พระครูปุญญาพิศาล ”
๕๐. พระอธิการสำราญ วัดสุวรรณวนาราม/รัตภูมิ/สงขลา ” พระครูสุวรรณกิจโกวิท ”
๕๑. พระครูเอื้อม วัดป่ายาง/บางกล่ำ/สงขลา ” พระครูอรัญญานุรักษ์ ”
๕๒. พระปลัด สมถวิล วัดแหลมจองถนน/เขาชัยสน/พัทลุง ” พระครูโสภิตสิทธิธรรม ”
๕๓. พระใบฎีกา ช่วง วัดสังฆวราราม/บางแก้ว/พัทลุง ” พระครูวรรัตน์มงคล ”
๕๔. พระครูเลื่อน วัดโคกมะม่วง/เมืองพัทลุง ” พระครูอัมพสุมงคล ”
๕๕. พระอธิการจรัล วัดบ้านด่าน/หัวไทร/นครศรีธรรมราช ” พระครูสุวัฒนาภิราม จร.ชต.
๕๖. พระปลัด ทวี วัดควนสงฆ์/ช้างกลาง/นครศรีธรรมราช ” พระครูวรพรตธรรมคุณ ”
๕๗. พระมหาสุเมต ป.ธ. ๓ วัดโคกเหรียง/คลองหอยโข่ง/สงขลา ” พระครูสิทธิสุตากร รจร.
๕๘. พระสมุห์ วราพงศ์ วัดมะเดื่อทอง/โคกโพธิ์/ปัตตานี ” พระครูอดุลสุวรรณกิจ ”
๕๙. พระสมุห์ สมบุญ วัดวังไผ่/เมืองชุมพร ” พระครูเวฬุวราทร ผจร.
๖๐. พระคำรณ วัดราษฎร์สโมสร/รือเสาะ/นราธิวาส ” พระครูพิสุทธิ์ประชาทร ”

- ๓ -

รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ

๖๑. พระครูระณังค์คณารักษ์ (ขจร ป.ธ. ๔) วัดสุวรรณคีรีวิหาร/เมืองระนอง เป็น จล.ชอ.
๖๒. พระครูอดุลคุณาธาร (หวน ป.ธ. ๔) วัดนิคมประทีป/เมืองตรัง ” ทป.จอ.ชพ.
๖๓. พระครูอินทวัชรคุณ (เพชร) วัดสโมสรสันนิบาต/สิชล/นครศรีธรรมราช ” จอ.ชพ.
๖๔. พระครูศรีวุฒิโสภณ (ทรงวุฒิ ป.ธ. ๖ M.A.) วัดมงคลมิ่งเมือง/เมืองสตูล ” ”
๖๕. พระครูอดุลวีรวัฒน์ (สินโธ) วัดวาลุการาม/หลังสวน/ชุมพร ” จอ.ชอ.
๖๖. พระครูถาวรศีลวัฒน์ (ประดับ ป.ธ. ๔) วัดตรังคภูมิพุทธาวาส/กันตัง/ตรัง ” ”
๖๗. พระครูสิริรัตนากร (เหิม) วัดศรีรัตนาราม/ห้วยยอด/ตรัง ” ”
๖๘. พระครูกิตติคุณาทร (คุณาเทพ) วัดอาทรรังสฤษฎิ์/ละงู/สตูล ” ”
๖๙. พระครูสุพัฒนสมาจาร (ผวน) ธ. วัดภูตบรรพต/สิงหนคร/สงขลา ” ทผจล.ชพ.วิ.
๗๐. พระครูอาทรปริยัติกิจ (เจริญ ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดชัยมงคล/เมืองสงขลา ” ผจล.ชพ.
๗๑. พระครูโกศลกิจวิธาน (สุบิน) วัดมุจลินทวาปีวิหาร/หนองจิก/ปัตตานี ” ”
๗๒. พระครูปริยัตยาภิรม (สมบูรณ์ ป.ธ. ๔) วัดไตรธรรมาราม/เมืองสุราษฎร์ธานี ” ผจล.ชอ.
๗๓. พระครูสุทธิชลธาร (บุญชู) วัดชลธาราวาส/ระแงะ/นราธิวาส ” ทผจล.ชอ.
๗๔. พระครูจันทวโรภาส (เป้า) วัดโรงวาส/โคกโพธิ์/ปัตตานี ” ทป.จต.ชอ.
๗๕. พระครูสุตธรรมชัย (พิเชษฐ์ ป.ธ. ๓) วัดจำปา/ไชยา/สุราษฎร์ธานี ” จต.ชอ.
๗๖. พระครูโฆสิตสรคุณ (ประดิษฐ์) วัดอัมพาราม/ท่าฉาง/สุราษฎรานี ” ”
๗๗. พระครูภัทรกิจจานุยุต (เจริญ) วัดจะทิ้งพระ/สทิงพระ/สงขลา ” ”
๗๘. พระครูสุวัฒนธรรมคุณ (เจริญ) วัดบ่อสระ/สิงหนคร/สงขลา ” ”
๗๙. พระครูวรธรรมนิเทศก์ (เอียด) วัดคลองเมียด/พรหมคีรี/นครศรีธรรมราช ” จต.ชท.
๘๐. พระครูพิพัฒนโชติ (ทอง) วัดดอน/หาดใหญ่/สงขลา ” ”
๘๑. พระครูโพธิธรรมญาณ (ผิน) วัดโพธิธรรมาราม/ควนเนียง/สงขลา ” ”
๘๒. พระครูวิมลธรรมภิรัต (เพรื่อง) วัดควนเผยอ/ปากพะยูน/พัทลุง ” ”
๘๓. พระครูจิรธรรมประยุต (พ่วง) ธ. วัดปากน้ำ/ฉวาง/นครศรีธรรมราช ” จร.ชอ.
๘๔. พระครูสุคนธวิศิษฏ์ (เพริ้ม) วัดสถิตคีรีรมย์/คีรีรัฐนิคม/สุราษฎร์ธานี ” ”
๘๕. พระครูอุดมเขตตาภิวัฒน์ (จงรักษ์) วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม/เมืองชุมพร ” ”
๘๖. พระครูสุธรรมวีราจารย์ (สมใจ) ธ. วัดถ้ำขวัญเมือง/สวี/ชุมพร ” ”
๘๗. พระครูสุวรรณธรรมวินิจ (วิรัตน์) วัดสุวรรณคีรีเขต/เมืองภูเก็ต ” ”
๘๘. พระครูปริยัติธรรมนันท์ (พุฒิพรรณ ป.ธ. ๓) วัดสนธิ์/ระโนด/สงขลา ” ”
๘๙. พระครูอุทัยวินัยกิจ (ถาวร) วัดอุทัยธาราม/เมืองสงขลา ” ”
๙๐. พระครูอรุณวิริยานุศาสน์ (สว่าง) วัดวังปริง/สะเดา/สงขลา ” ”
๙๑. พระครูสุภัทรธรรมนิวิฐ (พิน) วัดตำนาน/เมืองพัทลุง ” ”
๙๒. พระครูพิพัฒนธรรมโกศล (สุพัฒน์) ธ. วัดภัทราราม/ปากพะยูน/พัทลุง ” ”
- ๔ -

๙๓. พระครูสิทธิการโกศล (ประสิทธิ์) ธ. วัดมหิสสราราม/ปากพนัง/นครศรีธรรมราช เป็น จร.ชท.
๙๔. พระครูอรุณบุญญารักษ์ (ชิน) ธ. วัดดอนนนท์/สิชล/นครศรีธรรมราช ” ”
๙๕. พระครูวิจิตรปัญญากร (พร้อม) ธ. วัดหัวเขาชัยสน/เขาชัยสน/พัทลุง ” ”
๙๖. พระครูปัญญาวิสารัท (ทนงค์) วัดเนรัญชราวาส/บันนังสตา/ยะลา ” ”

รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับการทรงตั้งประทวนสมณศักดิ์

๙๗. พระจรัญ สีลธโร วัดสามี/ระโนด/สงขลา เป็น ประทวนสมณศักดิ์
๙๘. พระอธิการฟื้น อจฺจาทโร วัดควนขี้แรด/กงหรา/พัทลุง ” ”
๙๙. พระอธิการคำนึง ฉนฺทโก วัดหนองโต๊ะปาน/ควนขนุน/พัทลุง ” ”

--------------------------

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘ - ๙
จัดพิธี ณ วัดหนองแวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
------------------

๑. พระมหาสมจิตร ป.ธ. ๔ วัดบวรนิเวศโนนทัน/ฆ้องชัย/กาฬสินธุ์ เป็น พระครูบวรปริยัติธรรม จอ.ชท.
๒. พระครูปลัดวิสุทธิวัฒน์ (จำเริญ) ป.ธ. ๖ พธ.บ. วัดธาตุ/เมืองขอนแก่น/ขอนแก่น ” พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ ผจล.ชพ.
๓. พระมหาชูชาติ ป.ธ. ๖ พธ.บ. วัดศิลาราษฎร์/โซ่พิสัย/หนองคาย ” พระครูศรีธรรมวงศ์ ทผจล.ชอ.
๔. พระมหาเฉลิมวุฒิ ป.ธ. ๖ พธ.บ. วัดอรัญญิการาม/โกสุมพิสัย/มหาสารคาม ” พระครูศรีวุฒิเมธี ”
๕. พระครูสมุห์ ชัยณรงค์ วัดหนองแวง/เมืองขอนแก่น/ขอนแก่น ” พระครูวิธานธรรมวิจิต ผจล.ชท.
๖. เจ้าอธิการสุวิทย์ วัดศิรินทราวาส/โนนสะอาด/อุดรธานี ” พระครูสุวิธานกิจจาภรณ์ รจอ.ชท.
๗. เจ้าอธิการคารมย์ วัดป่าประชาสามัคคี/ไชยวาน/อุดรธานี ” พระครูปัญญาธรรมสาทร ”
๘. เจ้าอธิการสมพร วัดสุทธิวนาราม/ปากคาด/หนองคาย ” พระครูภาวนาธรรมวิสุทธิ์ จต.ชอ.วิ
๙. พระมหานิยม ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดโพธิ์ศรีภักดี/น้ำโสม/อุดรธานี ” พระครูปริยัติกิตติวัฒน์ จต.ชอ.
๑๐. พระมหาสัญญา ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดโพนข่า/ท่าลี่/เลย ” พระครูสุวิธานปริยัติคุณ ”
๑๑. พระมหาวรจักร ป.ธ. ๕ พธ.บ. วัดเขื่อนอุบลรัตน์/อุบลรัตน์/ขอนแก่น ” พระครูสิริปริยัติวรากร ”
๑๒. พระมหาสมควร ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดนาเลาะ/กระนวน/ขอนแก่น ” พระครูสุตสุนทรธรรม ”
๑๓. เจ้าอธิการนิวัติ ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดหนองทุ่ม/วาปีปทุม/มหาสารคาม ” พระครูสุตภัทรคุณ ”
๑๔. พระมหาประสิทธิ์ ป.ธ. ๓ พธ.บ. M.A. วัดนิคมห้วยผึ้ง/ห้วยผึ้ง/กาฬสินธุ์ ” พระครูสุตปิยธรรม ”
๑๕. พระมหาอภิสิทธิ์ ป.ธ. ๓ ศน.บ. วัดสว่างนิวรณ์นาแก/ยางตลาด/กาฬสินธุ์ ” พระครูปริยัติธรรมวรากร ”
๑๖. พระมหาลันดอน ป.ธ. ๔ ศน.บ. วัดบูรพา/อาจสามารถ/ร้อยเอ็ด ” พระครูปริยัติสุทธิคุณ ”
๑๗. เจ้าอธิการวิชัย วัดศรีโสภณ/บ้านผือ/อุดรธานี ” พระครูวิชิตชัยโสภณ จต.ชท.
๑๘. เจ้าอธิการสุมิตร วัดทิพย์ศรีปัญญา/ทุ่งฝน/อุดรธานี ” พระครูปัญญาสิทธิวัฒน์ ”
๑๙. เจ้าอธิการทวี วัดเทพชุมพล/นายูง/อุดรธานี ” พระครูพิศาลธรรมปสุต ”
๒๐. เจ้าอธิการธีระพงษ์ วัดผาสุการาม/วังสามหมอ/อุดรธานี ” พระครูวิมลพัฒนานุกิจ ”
๒๑. เจ้าอธิการสุดใจ วัดสระแก้ว/ศรีธาตุ/อุดรธานี ” พระครูรัตนจันทวิมล ”
๒๒. พระมหาปรีชา ป.ธ. ๔ วัดดอยวนาราม/โพนพิสัย/หนองคาย ” พระครูสุตปัญญาโสภณ ”
๒๓. เจ้าอธิการอภิชัยเดช วัดจอมทอง/โพนพิสัย/หนองคาย ” พระครูสุวรรณขันติคุณ ”
๒๔. เจ้าอธิการชัยพฤกษ์ วัดป่าเวินศรี/โพนพิสัย/หนองคาย ” พระครูพนาสณฑ์พิสัยกิจ ”
๒๕. เจ้าอธิการบุญทวง วัดธัญญาราษฎร์บำรุง/พรเจริญ/หนองคาย ” พระครูธัญญธีรธรรม ”
๒๖. เจ้าอธิการสมควร วัดสร้างประทาย/เมืองหนองคาย ” พระครูปภัสสราภิราม ”
๒๗. เจ้าอธิการเลิศชัย วัดท่าหนองฉันท์/สังคม/หนองคาย ” พระครูอัครชยาภรณ์ ”
๒๘. เจ้าอธิการสุกัน วัดศิริพัฒนาราม/เซกา/หนองคาย ” พระครูสุธรรมพัฒนคุณ ”
๒๙. พระมหาช่วง ป.ธ. ๔ วัดบรรพตวนาราม/ภูกระดึง/เลย ” พระครูปริยัติวรานุรักษ์ ”
๓๐. พระปลัด วิฑูรย์ วัดไชยรัตนรังสี/นาด้วง/เลย ” พระครูวิชัยรัตโนภาส ”
๓๑. เจ้าอธิการสุวิทย์ชาญ วัดโพนงาม/เมืองเลย ” พระครูสุวรรณธรรมาทร ”
- ๒ -

๓๒. เจ้าอธิการเฉวียง ธ. วัดเจริญชัย/ส่องดาว/สกลนคร เป็น พระครูวีรปัญญาภรณ์ จต.ชท.
๓๓. เจ้าอธิการโสภา วัดประสิทธิ์สังวร/วาริชภูมิ/สกลนคร ” พระครูประสิทธิ์กิตติโสภณ ”
๓๔. เจ้าอธิการชนะ วัดโนนอุดม/วานรนิวาส/สกลนคร ” พระครูอุดมพิชัยกิจ ”
๓๕. เจ้าอธิการบุญชู วัดสันติธรรมพัฒนา/สุวรรณคูหา/หนองบัวลำภู ” พระครูสันติสีลคุณ ”
๓๖. เจ้าอธิการวิชัย วัดกุงศรีสันติยาราม/ศรีบุญเรือง/หนองบัวลำภู ” พระครูสันติสุภการ ”
๓๗. เจ้าอธิการสนิท วัดทรงศิลา/แวงน้อย/ขอนแก่น ” พระครูสถิตธรรมวรคุณ ”
๓๘. พระครูวินัยธร วาสนา วัดสระทอง/เมืองขอนแก่น ” พระครูสุวรรณสราภิวัฒน์ ”
๓๙. เจ้าอธิการบุญมา วัดศรีวราราม/แวงใหญ่/ขอนแก่น ” พระครูอาคมบุญรักษ์ ”
๔๐. พระสมุห์ สมศักดิ์ ธ. วัดหนองไฮ/มัญจาคีรี/ขอนแก่น ” พระครูสิริสารโสภณ ”
๔๑. เจ้าอธิการสุวิทย์ วัดสะอาดโพธิ์ศรี/บ้านไผ่/ขอนแก่น ” พระครูสุทธิโพธิคุณ ”
๔๒. พระสมุห์ เสาร์ วัดป่าประชาบำรุง/กระนวน/ขอนแก่น ” พระครูอรัญธรรมสุนทร ”
๔๓. เจ้าอธิการสมเพชร วัดประจันตวราราม/ชุมแพ/ขอนแก่น ” พระครูวัชรธรรมาภิรม ”
๔๔. เจ้าอธิการหมุน วัดถ้ำคีรีบรรพต/สีชมพู/ขอนแก่น ” พระครูบรรพตโชติธรรม ”
๔๕. เจ้าอธิการถาวร วัดแก้วกู่ชัยมงคล/โนนศิลา/ขอนแก่น ” พระครูชัยมงคลรัตน์ ”
๔๖. เจ้าอธิการเหมือน วัดชัยศรี/ชื่นชม/มหาสารคาม ” พระครูวิชัยสันติคุณ ”
๔๗. เจ้าอธิการบุญชู วัดสะเดาหวาน/ยางสีสุราช/มหาสารคาม ” พระครูอุดมบุญโชติ ”
๔๘. เจ้าอธิการคมสันต์ วัดแก่นเท่า/บรบือ/มหาสารคาม ” พระครูอมรธรรมสาร ”
๔๙. เจ้าอธิการประจักษ์ วัดป่าแดง/แกดำ/มหาสารคาม ” พระครูนันทธรรมรังษี ”
๕๐. เจ้าอธิการหนูกัน วัดหนองคลอง/วาปีปทุม/มหาสารคาม ” พระครูกันตศีลวิมล ”
๕๑. เจ้าอธิการอุดม วัดธรรมมงคล/กันทรวิชัย/มหาสารคาม ” พระครูปภัสร์ธรรมมงคล ”
๕๒. เจ้าอธิการอุทัย วัดหนองซำข่าสามัคคี/นาดูน/มหาสารคาม ” พระครูอรุณประสิทธิคุณ ”
๕๓. เจ้าอธิการสีใคร วัดนาคูเหนือ/นาคู/กาฬสินธุ์ ” พระครูสันตธรรมโสภณ ”
๕๔. พระครูสังฆรักษ์ สนิท ธ. วัดสว่างโพธิ์ทอง/ฆ้องชัย/กาฬสินธุ์ ” พระครูโพธิวราจารย์ ”
๕๕. เจ้าอธิการประสาท วัดศรีสุมังคลาราม/นามน/กาฬสินธุ์ ” พระครูเตชปุญญากร ”
๕๖. เจ้าอธิการถวิล วัดหัวช้าง/ปทุมรัตต์/ร้อยเอ็ด ” พระครูธรรมจักรวรคุณ ”
๕๗. เจ้าอธิการอนุวัฒน์ วัดอัมพวัน/ทุ่งเขาหลวง/ร้อยเอ็ด ” พระครูอัมพวนาภิรักษ์ ”
๕๘. เจ้าอธิการวิทิตย์ ธ. วัดป่าเฉลิมราชพัฒนา/โพธิ์ชัย/ร้อยเอ็ด ” พระครูปทุมวรรณาภรณ์ ”
๕๙. เจ้าอธิการประมวล ธ. วัดป่าสาระวารี/บ้านผือ/อุดรธานี ” พระครูสังวรสีลสมาจาร จต.ชต.
๖๐. เจ้าอธิการสมใจ ธ. วัดไชยาราม/เมืองอุดรธานี ” พระครูประสิทธิธรรมานุศาสน์ ”
๖๑. เจ้าอธิการอดิศักดิ์ ธ. วัดป่ามัชฌิมาวาส/เมืองกาฬสินธุ์ ” พระครูอดิสัยคุณาทร ”
๖๒. เจ้าอธิการประทวน ธ. วัดป่าพุทธาวาส/สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด ” พระครูโอภาสศาสนกิจ ”
๖๓. พระมหาบรรเทา ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดศิริชัยตลิ่งคงคาราม/กุมภวาปี/อุดรธานี ” พระครูปริยัติปัญญาวิกรม จร.ชอ.
๖๔. พระมหาชาญชัย ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดดอนหัน/วาปีปทุม/มหาสารคาม ” พระครูปริยัติกิตติโสภณ ”
๖๕. พระอธิการพรมมี วัดป่าภูกระแต/น้ำพอง/ขอนแก่น ” พระครูภาวนาสิริธรรม จร.ชท.วิ.
๖๖. พระครูสังฆรักษ์ สำเนียง วัดโพธิ์ชัย/เมืองอุดรธานี ” พระครูโพธิธรรมโฆสิต จร.ชท.
๖๗. พระอธิการสุพรรณ ธ. วัดภูตะเภาทอง/หนองวัวซอ/อุดรธานี ” พระครูเขมกาญจโนภาส ”
- ๓ -

๖๘. พระอธิการชาลี วัดโนนธาตุ/หนองหาน/อุดรธานี เป็น พระครูธำรงบุญวัฒน์ จร.ชท.
๖๙. พระอธิการขุนทอง วัดวิสุทธิมัคคาราม/บ้านผือ/อุดรธานี ” พระครูวิสุทธิสีลสุนทร “
๗๐. พระอธิการวิมล ธ. วัดป่าบ่อแก้ว/ไชยวาน/อุดรธานี ” พระครูญาณอดุลสุนทร ”
๗๑. พระอธิการสงวนศักดิ์ ธ. วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม/โนนสะอาด/อุดรธานี ” พระครูสุวิมลสีลาจารย์ ”
๗๒. พระอธิการมีชัย ธ. วัดป่าหนองหิน/บ้านดุง/อุดรธานี ” พระครูวิชัยธรรมคุณ ”
๗๓. พระอธิการพงษ์ศักดิ์ วัดไวกูลฐาราม/บ้านผือ/อุดรธานี ” พระครูไพศาลกิจจานุกูล ”
๗๔. พระอธิการกู่ วัดพระบาทแม่แส/เพ็ญ/อุดรธานี ” พระครูมงคลเจติยาภิบาล ”
๗๕. พระสมุห์ พล วัดศรีอินทร์แปลง/เมืองอุดรธานี ” พระครูสุชินธรรมโมภาส ”
๗๖. พระอธิการอุดม วัดป่าสามัคคีธรรม/กุดจับ/อุดรธานี ” พระครูสันติธรรมประโชติ ”
๗๗. พระอธิการสุรศักดิ์ วัดศิริวนาราม/บ้านดุง/อุดรธานี ” พระครูสุนทรสิริคุณ ”
๗๘. พระอธิการทองอินทร์ วัดทุ่งสว่าง/กุมภวาปี/อุดรธานี ” พระครูมงคลปัญญาภิรม ”
๗๙. พระอธิการชัยวิชิต วัดดงธาตุ/กุดจับ/อุดรธานี ” พระครูพิพัฒน์ชัยโสภณ ”
๘๐. พระอธิการตุ่น วัดท่าหนองเทา/กุมภวาปี/อุดรธานี ” พระครูสันติธรรมรักษ์ ”
๘๑. พระอธิการประสาน วัดโพธิ์ศรีสมภรณ์/บ้านดุง/อุดรธานี ” พระครูโพธิธรรมประสาธน์ ”
๘๒. พระอธิการวิษณุ วัดสระปทุม/หนองหาน/อุดรธานี ” พระครูปทุมสราภิรม ”
๘๓. พระอธิการวทัญญู วัดพรสวรรค์/สร้างคอม/อุดรธานี ” พระครูสุวิธานสุนทรกิจ ”
๘๔. พระอธิการนิกรรจ์ วัดโนนศรีสวัสดิ์/ประจักษ์ศิลปาคม/อุดรธานี ” พระครูปัญญาสีลพิมล ”
๘๕. พระอธิการวิชัย วัดสว่างโพธิวราราม/เพ็ญ/อุดรธานี ” พระครูอรุณวิริยคุณ ”
๘๖. พระอธิการสุเทพ วัดป่าโคกหนองแซง/หนองวัวซอ/อุดรธานี ” พระครูโสภิตวิริยคุณ ”
๘๗. พระครูสมุห์ ธวัชชัย วัดโนนคูณ/เพ็ญ/อุดรธานี ” พระครูวิสุทธิ์พุทธิคุณ ”
๘๘. พระอธิการบุญช่วย วัดสันติธรรม/หนองหาน/อุดรธานี ” พระครูสันติบุญญาทร ”
๘๙. พระอธิการทองใบ วัดเทพศิริมงคล/บ้านดุง/อุดรธานี ” พระครูสุวรรณปัญญานุยุต ”
๙๐. พระอธิการเลิศ ธ. วัดเรืองศรี/กุมภวาปี/อุดรธานี ” พระครูวิจิตรธรรมโสภณ ”
๙๑. พระปลัด เคน วัดโพธิ์ชัย/เมืองอุดรธานี ” พระครูมงคลญาณคุณ ”
๙๒. พระอธิการประยูร วัดวิปัสสนาผาชัน/ศรีเชียงใหม่/หนองคาย ” พระครูวิบูลธรรมทัศน์ ”
๙๓. พระอธิการไพรรี วัดไทรทองวนาราม/เฝ้าไร่/หนองคาย ” พระครูพิทักษ์รัตนสุวรรณ ”
๙๔. พระอธิการบัวพา วัดพุทธวงศ์วนาราม/เฝ้าไร่/หนองคาย ” พระครูพุทธวงศ์บริรักษ์ ”
๙๕. พระอธิการไพร้อต วัดมีชัยทุ่ง/เมืองหนองคาย ” พระครูปิยธรรมพาที ”
๙๖. พระอธิการสี วัดสว่างอารมณ์/บึงกาฬ/หนองคาย ” พระครูโอภาสสิริคุตต์ ”
๙๗. พระอธิการสงค์ วัดท่าทรายสะอาด/ศรีเชียงใหม่/หนองคาย ” พระครูสังฆกิจวิสุทธิ์ ”
๙๘. พระอธิการเดชา วัดโนนจำปา/สังคม/หนองคาย ” พระครูพุทธิธรรมโชติ ”
๙๙. พระอธิการสมคิด วัดเปงจานคราราม/รัตนวาปี/หนองคาย ” พระครูนทีธรรมสุนทร ”
๑๐๐. พระอธิการสถิตย์ วัดป่าสมพรธรรมทาน/บึงกาฬ/หนองคาย ” พระครูประดิษฐ์สังวรธรรม ”
๑๐๑. พระอธิการสำราญ วัดมุจจรินทราราม/ศรีวิไล/หนองคาย ” พระครูมุจรินท์วรานุวัฒน์ ”
๑๐๒. พระอธิการธง วัดดงแสนแผง/สระใคร/หนองคาย ” พระครูวิชัยธรรมธัช ”
๑๐๓. พระอธิการณรงค์ วัดสุวาริการาม/ท่าบ่อ/หนองคาย ” พระครูศรัทธาจันทคุณ ”
- ๔ -

๑๐๔. พระอธิการสมบัติ วัดหงษ์ทอง/ท่าบ่อ/หนองคาย เป็น พระครูวิสุทธิวรรณาภรณ์ จร.ชท.
๑๐๕. พระอธิการประยูร วัดโพธิ์ชัย/บึงโขงหลง/หนองคาย ” พระครูโพธิธรรมปสุต ”
๑๐๖. พระอธิการประทาน วัดบุญเพ็งวงศ์สง่า/เซกา/หนองคาย ” พระครูบุญเขตบริรักษ์ ”
๑๐๗. พระอธิการทวี วัดทรายทอง/บึงโขงหลง/หนองคาย ” พระครูมุนินท์วีรานุวัตร ”
๑๐๘. พระอธิการคำ วัดเทพนิมิตรวิทยาราม/โพธิ์ตาก/หนองคาย ” พระครูนิมิตโพธิคุณ ”
๑๐๙. พระมหานคร ป.ธ. ๓ วัดสว่าง/วังสะพุง/เลย ” พระครูอรุณปริยัติกิจ ”
๑๑๐. พระอธิการอนุชิต วัดถ้ำผาสิงห์/วังสะพุง/เลย ” พระครูวิชิตสิงหนาท ”
๑๑๑. พระอธิการสงกรานต์ ธ. วัดป่าห้วยปลาดุก/นาด้วง/เลย ” พระครูสุทธิธรรมาภิรักษ์ ”
๑๑๒. พระอธิการจันทร์ วัดมัชฌิมาราม/เชียงคาน/เลย ” พระครูวิจักษ์พัฒนกิจ ”
๑๑๓. พระอธิการสลัด วัดศรีสะอาดหนามแท่ง/ด่านซ้าย/เลย ” พระครูสุกิจสารวิมล ”
๑๑๔. พระอธิการสถิตย์ วัดศรีสัตตนาค/เมืองเลย ” พระครูสันตินาคนิวิฐ ”
๑๑๕. พระอธิการมอบ วัดป่าเทพนิมิตร/เชียงคาน/เลย ” พระครูนิมิตประภากร ”
๑๑๖. พระใบฎีกา บุบผา วัดสว่างอารมณ์/เอราวัณ/เลย ” พระครูอรุณจริยาภรณ์ ”
๑๑๗. พระอธิการบุญเรียบ ธ. วัดคำเจริญ/เจริญศิลป์/สกลนคร ” พระครูสิริปุญโญภาส ”
๑๑๘. พระอธิการวาสนา วัดบ้านห้วยยาง/เมืองสกลนคร ” พระครูวีรธรรมาภิรักษ์ ”
๑๑๙. พระอธิการเวิน วัดโพนงาม/วานรนิวาส/สกลนคร ” พระครูสุภกิจวโรภาส ”
๑๒๐. พระอธิการณรงค์ วัดวรกิจพัฒนาราม/เต่างอย/สกลนคร ” พระครูธรรมกิจพิพัฒน์ ”
๑๒๑. พระอธิการพันมหา วัดโคกสูง/เมืองสกลนคร ” พระครูประพัฒน์สิริวัฒน์ ”
๑๒๒. พระอธิการเสกสรร วัดบางธรรมนิมิต/โพนนาแก้ว/สกลนคร ” พระครูนิมิตสิริธรรม ”
๑๒๓. พระอธิการเทิดทูน วัดโพธิ์ศรีวราราม/เมืองสกลนคร ” พระครูโพธิวรานุวัตร ”
๑๒๔. พระอธิการสมชาย วัดนาโพธิ์/กุสุมาลย์/สกลนคร ” พระครูโพธิสังวรคุณ ”
๑๒๕. พระอธิการหนูเพียร วัดครสวรรค์/ส่องดาว/สกลนคร ” พระครูวิริยธรรมสุนทร ”
๑๒๖. พระอธิการเพิ่ม วัดตาลสุม/พรรณนานิคม/สกลนคร ” พระครูกิตติสราภิวัฒน์ ”
๑๒๗. พระสมุห์ ชุมพร วัดหนองโจด/พังโคน/สกลนคร ” พระครูธรรมสิริวัฒน์ ”
๑๒๘. พระอธิการอุดร ธ. วัดป่าวิริยาราม/เมืองสกลนคร ” พระครูวิวิธธรรมประสิทธิ์ ”
๑๒๙. พระอธิการจำนง วัดเทพมงคลพิชัย/นากลาง/หนองบัวลำภู ” พระครูพิชัยมงคลธรรม ”
๑๓๐. พระอธิการคำตัน วัดศรีสะอาด/นากลาง/หนองบัวลำภู ” พระครูอัครธรรมวิสุทธิ์ ”
๑๓๑. พระอธิการสีเทา วัดโคกสง่าวนาราม/นาวัง/หนองบัวลำภู ” พระครูวิโรจน์ธรรมาภรณ์ ”
๑๓๒. พระอธิการสมศักดิ์ วัดศรีสมพร/โนนสัง/หนองบัวลำภู ” พระครูกัลยาณวุฒิคุณ ”
๑๓๓. พระอธิการนิวรณ์ วัดหนองกุงธนสาร/ภูเวียง/ขอนแก่น ” พระครูปรีชาธรรมสถิต ”
๑๓๔. พระอธิการประพันธ์ วัดอัมพวัน/ชุมแพ/ขอนแก่น ” พระครูอัมพวันภัทรคุณ ”
๑๓๕. พระอธิการวิรัช วัดใหม่สามัคคีธรรม/น้ำพอง/ขอนแก่น ” พระครูสุวรรณวรญาณ ”
๑๓๖. พระอธิการสายันต์ ธ. วัดนาดี/ชุมแพ/ขอนแก่น ” พระครูสุมนศาสนกิจ ”
๑๓๗. พระอธิการเพชร วัดสุนทราวาส/หนองเรือ/ขอนแก่น ” พระครูพัชรสุนทโรภาส ”
๑๓๘. พระสมุห์ บัวลอง วัดดาวดึงส์/พระยืน/ขอนแก่น ” พระครูปทุมวีรธรรม ”
๑๓๙. พระครูใบฎีกา ถนอม วัดป่าสามัคคีธรรม/เมืองขอนแก่น ” พระครูอรัญขันติธรรม ”
- ๕ -

๑๔๐. พระอธิการทรงศรี วัดโนนสำราญ/ชุมแพ/ขอนแก่น เป็น พระครูศีลธรรมาภิราม จร.ชท.
๑๔๑. พระอธิการหนูไกร วัดกุมภศรีวิลัย/ซำสูง/ขอนแก่น ” พระครูเขมปัญญาคม ”
๑๔๒. พระอธิการพิจิตร วัดบูรพาราม/น้ำพอง/ขอนแก่น ” พระครูสุเทพธรรมคุณ ”
๑๔๓. พระปลัด โฆสิต วัดนันทพิมพาราม/บ้านไผ่/ขอนแก่น ” พระครูนันทธรรมวิมล ”
๑๔๔. พระอธิการสายทอง วัดโนนรัง/หนองนาคำ/ขอนแก่น ” พระครูประโชติธรรมโสภณ ”
๑๔๕. พระใบฎีกา ทองบาง วัดอรัญวาส/บ้านแฮด/ขอนแก่น ” พระครูมงคลอรัญธรรม ”
๑๔๖. พระอธิการจันแดง วัดศรีทองติณาวาส/พล/ขอนแก่น ” พระครูสุวรรณบุญโชติ ”
๑๔๗. พระอธิการสุพรรณ วัดศรีสิทธิ์/มัญจาคีรี/ขอนแก่น ” พระครูสิทธิปัญญาวรคุณ ”
๑๔๘. พระอธิการโกศล ธ. วัดซำขามถ้ำยาว/น้ำพอง/ขอนแก่น ” พระครูโสภณธรรมกิจ ”
๑๔๙. พระอธิการคำพันธ์ วัดสิมมาราม/หนองเรือ/ขอนแก่น ” พระครูสุเขตธรรมาภรณ์ ”
๑๕๐. พระอธิการเหรียญ วัดถนนยาว/หนองเรือ/ขอนแก่น ” พระครูถาวรประสิทธิคุณ ”
๑๕๑. พระอธิการสุจีนต์ วัดโนนศิลา/โคกโพธิ์ไชย/ขอนแก่น ” พระครูประภากรชัยคุณ ”
๑๕๒. พระอธิการสุนัย วัดชุมพร/แวงน้อย/ขอนแก่น ” พระครูวรธรรมาภรณ์ ”
๑๕๓. พระอธิการบุญชอบ วัดบูรพา/ชนบท/ขอนแก่น ” พระครูบูรพาธรรมประโชติ ”
๑๕๔. พระอธิการเทียม วัดศรีชมพู/เวียงเก่า/ขอนแก่น ” พระครูมงคลธรรมสิริ ”
๑๕๕. พระอธิการดวน วัดดอนน้ำผึ้ง/เขาสวนกวาง/ขอนแก่น ” พระครูภัทรธรรมรส ”
๑๕๖. พระอธิการทองบด วัดโสภารัตนาราม/ภูเวียง/ขอนแก่น ” พระครูโสภณรัตนคุณ ”
๑๕๗. พระอธิการประภาส วัดชัยพิมล/เชียงยืน/มหาสารคาม ” พระครูพิมลชโยภาส ”
๑๕๘. พระอธิการดำริ วัดสวอง/ยางสีสุราช/มหาสารคาม ” พระครูสุจิตธรรมสร ”
๑๕๙. พระครูใบฎีกา สุพรรณ ธ. วัดป่าหนองโก/กันทรวิชัย/มหาสารคาม ” พระครูสุวรรณโกศล ”
๑๖๐. พระอธิการบัณฑิต วัดสว่างโนนทันบัวมาศ/บรบือ/มหาสารคาม ” พระครูโอภาสสารประยุต ”
๑๖๑. พระสมุห์ ดาวเรือง วัดสว่างอารมณ์/เชียงยืน/มหาสารคาม ” พระครูประจักษ์วิริยาภรณ์ ”
๑๖๒. พระอธิการสุนทร วัดวังโจดโสภาราม/กุดรัง/มหาสารคาม ” พระครูวิสาสสุนทรธรรม ”
๑๖๓. พระอธิการสำเนียง วัดโพธิ์ศรีสว่าง/กันทรวิชัย/มหาสารคาม ” พระครูวโรภาสโพธิคุณ ”
๑๖๔. พระอธิการศักดิ์สุริยา วัดโคกเครือ/นาดูน/มหาสารคาม ” พระครูวิศิษฐ์บุญญากร ”
๑๖๕. พระอธิการบุญสวย วัดกุญชรวนาราม/เมืองมหาสารคาม ” พระครูวิจิตรวนสาร ”
๑๖๖. พระอธิการบุญเฮียง วัดอัมพวันบ้านหนองค้อ/เมืองมหาสารคาม ” พระครูปภากรบุญโญภาส ”
๑๖๗. พระครูปลัด สุรสิทธิ์ ป.ธ. ๓ ธ. วัดโสภณพัฒนาราม/สมเด็จ/กาฬสินธุ์ ” พระครูศีลคุณากร ”
๑๖๘. พระอธิการล้วน วัดสระบัวโพนสิม/ยางตลาด/กาฬสินธุ์ ” พระครูวรธรรมสราภิรักษ์ ”
๑๖๙. พระอธิการสิทธิ์ วัดสามัคคีธรรมบัวขาว/กุฉินารายณ์/กาฬสินธุ์ ” พระครูสุธรรมประสิทธิคุณ ”
๑๗๐. พระอธิการนิรันดร์ ธ. วัดถ้ำน้ำทิพย์/ท่าคันโท/กาฬสินธุ์ ” พระครูภาวนาคุณวิสุทธิ์ ”
๑๗๑. พระอธิการพรสวรรค์ วัดดงกระยอมอุดมคุณ/เมืองกาฬสินธุ์ ” พระครูสุจิตอุดมคุณ ”
๑๗๒. พระอธิการสมศักดิ์ วัดตาดแม่นาย/สหัสขันธ์/กาฬสินธุ์ ” พระครูวรรณธรรมาภรณ์ ”
๑๗๓. พระอธิการหาญชัย วัดทิพพาวาสทุ่งมน/คำม่วง/กาฬสินธุ์ ” พระครูอินทสราภิรักษ์ ”
๑๗๔. พระอธิการประยงค์ วัดแสงทองบูรณราม/หนองกุงศรี/กาฬสินธุ์ ” พระครูรังษีธรรมประโชติ ”
๑๗๕. พระอธิการสมใจ ธ. วัดจันทวารี/ยางตลาด/กาฬสินธุ์ ” พระครูจันทโชตยารักษ์ ”
- ๖ -

๑๗๖. พระอธิการน้อย วัดโพธิ์ทอง/หนองกุงศรี/กาฬสินธุ์ เป็น พระครูโพธิวุฒิคุณ จร.ชท.
๑๗๗. พระอธิการบุญ ธ. วัดป่าดงมะไฟ/กมลาไสย/กาฬสินธุ์ ” พระครูสิริบุญรัตน์ ”
๑๗๘. พระอธิการเนียม ธ. วัดเทพประทาน/นาคู/กาฬสินธุ์ ” พระครูประสาทธรรมคุณ ”
๑๗๙. พระอธิการพา วัดบ้านโนนหัวเขื่อน/เมืองกาฬสินธุ์ ” พระครูมงคลธรรมวิโรจน์ ”
๑๘๐. พระอธิการอุเทน วัดสว่างพิชัยกุดท่าลือ/ห้วยเม็ก/กาฬสินธุ์ ” พระครูภูริปัญโญภาส ”
๑๘๑. พระอธิการบรรลุ ธ. วัดบ้านคำใหญ่/ห้วยเม็ก/กาฬสินธุ์ ” พระครูจิรสิทธาคม ”
๑๘๒. พระอธิการกงใจ ธ. วัดมณีศิลาราม/สหัสขันธ์/กาฬสินธุ์ ” พระครูกิตติสารวิสุทธิ์ ”
๑๘๓. พระครูสมุห์ โฮม ธ. วัดป่าสวรรค์จันทาราม/ดอนจาน/กาฬสินธุ์ ” พระครูธรรมสโมทาน ”
๑๘๔. พระอธิการคำผอง วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง/ร่องคำ/กาฬสินธุ์ ” พระครูกนกศีลคุณ ”
๑๘๕. พระอธิการจิรวัฒน์ วัดคำจันทร์เพ็ญ/ท่าคันโท/กาฬสินธุ์ ” พระครูสุวัฒน์วรคุณ ”
๑๘๖. พระอธิการสมปอง วัดแพงศรีบ้านบ่อ/กมลาไสย/กาฬสินธุ์ ” พระครูกมลธรรมสถิต ”
๑๘๗. พระอธิการวันนา วัดมณีนพรัตน์/ดอนจาน/กาฬสินธุ์ ” พระครูกมลรัตนคุณ ”
๑๘๘. พระอธิการเอกพงษ์ วัดสว่างบึงทอง/กุฉินารายณ์/กาฬสินธุ์ ” พระครูประโชติธรรมวงศ์ ”
๑๘๙. พระอธิการบุญเสริม วัดศรีสุวรรณ/จตุรพักตรพิมาน/ร้อยเอ็ด ” พระครูสังวรบุญญากร ”
๑๙๐. พระอธิการลา วัดเหล่าจั่น/จตุรพักตรพิมาน/ร้อยเอ็ด ” พระครูมงคลวิสุทธิคุณ ”
๑๙๑. พระอธิการคำอ้าย วัดราษฎร์อุดม/หนองฮี/ร้อยเอ็ด ” พระครูอุดมบุญพินิต ”
๑๙๒. พระอธิการบุญ วัดจอมศรี/เชียงขวัญ/ร้อยเอ็ด ” พระครูโกศลฐานธรรม ”
๑๙๓. พระอธิการทองล้วน วัดบ้านขี้กา/สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด ” พระครูสุวรรณนิติสาร ”
๑๙๔. พระอธิการคำปน วัดสว่างไพบูลย์/เมืองร้อยเอ็ด ” พระครูสุจิตธรรมรังษี ”
๑๙๕. พระครูใบฎีกา พนมไพร ธ. วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม/เมืองร้อยเอ็ด ” พระครูเกษมศีลโสภิต ”
๑๙๖. พระปลัด เด่น วัดสะอาดธรรมทาน/จังหาร/ร้อยเอ็ด ” พระครูสุทธิธรรมประภัศร์ ”
๑๙๗. พระอธิการบุญตา วัดศรีมงคล/ศรีสมเด็จ/ร้อยเอ็ด ” พระครูกิตติภัทรธรรม ”
๑๙๘. พระอธิการสัมพันธ์ วัดราษฎร์บำรุง/เสลภูมิ/ร้อยเอ็ด ” พระครูอุปถัมภ์ธรรมาภรณ์ ”
๑๙๙. พระอธิการวิจิตร วัดศิริวัฒนาราม/เสลภูมิ/ร้อยเอ็ด ” พระครูพิสิฐพัฒนาภิรม ”
๒๐๐. พระอธิการชูชาติ วัดหนองคูพัฒนา/พนมไพร/ร้อยเอ็ด ” พระครูกิตติธรรมาลังการ ”
๒๐๑. พระอธิการบุญมี วัดราษฎร์สามัคคีมะยาง/ธวัชบุรี/ร้อยเอ็ด ” พระครูสถิตธรรมวรากร ”
๒๐๒. พระอธิการประดิษฐ์ วัดโพนทัน/สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด ” พระครูอุดมจันทสาร ”
๒๐๓. พระอธิการประสิทธิ์ วัดหนองบั่ว/ธวัชบุรี/ร้อยเอ็ด ” พระครูประภัศร์สโรภาส ”
๒๐๔. พระอธิการวิเชียร วัดทุ่งรังษี/พนมไพร/ร้อยเอ็ด ” พระครูเกษมวชิราภรณ์ ”
๒๐๕. พระอธิการไพฑูรย์ วัดสว่างทุ่งรังษี/เกษตรวิสัย/ร้อยเอ็ด ” พระครูโอภาสเขตตรังษี ”
๒๐๖. พระปลัด คำพอง วัดสระพังทอง/เมืองร้อยเอ็ด ” พระครูคัมภีร์สราภิวัฒน์ ”
๒๐๗. พระอธิการบุญสี วัดบ้านหนองบัว/เมืองร้อยเอ็ด ” พระครูปทุมสราภิราม ”
๒๐๘. พระอธิการพรหม วัดสิงห์ทอง/พนมไพร/ร้อยเอ็ด ” พระครูสุวรรณสิงหโสภณ ”
๒๐๙. พระอธิการบุญโฮม วัดบ้านแซงแหลม/จังหาร/ร้อยเอ็ด ” พระครูสุเมธบุญวัฒน์ ”
๒๑๐. พระอธิการถนอม วัดโพนยานาง/สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด ” พระครูจันทสีลสังวร ”
๒๑๑. พระอธิการสมพร วัดบ้านหนองสองห้อง/ศรีสมเด็จ/ร้อยเอ็ด ” พระครูอิทธิธรรมานุยุต ”
- ๗ -

๒๑๒. พระอธิการอ๊อด วัดจอมศรี/ปทุมรัตต์/ร้อยเอ็ด เป็น พระครูประภัศรธรรมสิริ จร.ชท.
๒๑๓. พระอธิการประภาส วัดอดุลย์สามัคคี/อาจสามารถ/ร้อยเอ็ด ” พระครูอดุลธรรมประภัศร์ ”
๒๑๔. พระอธิการมานิตย์ วัดสระทอง/อาจสามารถ/ร้อยเอ็ด ” พระครูสุวรรณสราภิบาล ”
๒๑๕. พระอธิการสุพจน์ วัดหนองหญ้าป้อง/เกษตรวิสัย/ร้อยเอ็ด ” พระครูสุวิชานธรรมาภรณ์ ”
๒๑๖. พระอธิการสมร วัดสระทอง/เสลภูมิ/ร้อยเอ็ด ” พระครูปัญญาสราภิรม ”
๒๑๗. พระอธิการศักดิ์ดา ธ. วัดวิเวกวนาราม/เสลภูมิ/ร้อยเอ็ด ” พระครูวิเวกธรรมาภิรม ”
๒๑๘. พระอธิการบุญช่วย วัดบูรพาราม/หนองพอก/ร้อยเอ็ด ” พระครูบูรพาธรรมาภิรม ”
๒๑๙. พระอธิการมี วัดพลับพลาชัย/โพนทราย/ร้อยเอ็ด ” พระครูจันทชยาจาร ”
๒๒๐. พระอธิการสมยงค์ ธ. วัดป่ากลันทกาวาส/ศรีบุญเรือง/หนองบัวลำภู ” พระครูปภัสสรธรรมโสภิต จร.ชต.
๒๒๑. พระอธิการชัชวาลย์ ธ. วัดป่าหนองหิน/เมืองมหาสารคาม ” พระครูโชติปัญญาคุณ ”
๒๒๒. พระวิเชียร วัดเนรมิตวิปัสสนา/ด่านซ้าย/เลย ” พระครูนิมิตสีลคุณ รจร.
๒๒๓. พระประไพ ธ. วัดจันทร์เขมาราม/เวียงเก่า/ขอนแก่น ” พระครูพิพัฒน์ธรรมาภิบาล ”
๒๒๔. พระสมคิด วัดเฉลียงทอง/ภูผาม่าน/ขอนแก่น ” พระครูสุวรรณจิตตานุกูล ”
๒๒๕. พระสมุห์ หนูพล วัดประทุมวัน/พล/ขอนแก่น ” พระครูพิศาลปทุมานุกูล ”
๒๒๖. พระครูสังฆรักษ์ วัลลภ วัดเครือวัลย์สุทธาวาส/เมืองมหาสารคาม ” พระครูสังวรสิริรักษ์ ”
๒๒๗. พระมหาถาวร ป.ธ. ๓ วัดเกาะแก้วพิศดาร/เมืองกาฬสินธุ์ ” พระครูสถิตปริยัติคุณ ”
๒๒๘. พระปลัด มานพ วัดบ้านเหล่าฮก/เมืองสรวง/ร้อยเอ็ด ” พระครูอาทรธรรมานุกิจ ”
๒๒๙. พระมหาภูมี ป.ธ. ๓ ธ. วัดศิริมงคล/ศรีธาตุ/อุดรธานี ” พระครูโอภาสธรรมประสิทธิ์ ผจร.
๒๓๐. พระมหาสุนทร ป.ธ. ๕ พธ.บ. วัดศรีชมชื่น/เมืองหนองคาย ” พระครูสิริธีรคุณ ”
๒๓๑. พระมหาธนู ป.ธ. ๓ วัดโพธิ์ศรี/สว่างแดนดิน/สกลนคร ” พระครูปริยัติสิริวัฒน์ ”
๒๓๒. พระสถาพร วัดทุ่ง/อากาศอำนวย/สกลนคร ” พระครูวิมลวรานุกิจ ”
๒๓๓. พระมหาสุพรรณ ป.ธ. ๔ ศน.บ. วัดศรีนวล/เมืองขอนแก่น ” พระครูปริยัติจันทสาร ”
๒๓๔. พระสมยศ ธ. วัดศรีแก้ว/สีชมพู/ขอนแก่น ” พระครูสิริรัตโนภาส ”

- ๘ -
รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ

๒๓๕. พระครูสิริโชติคุณ (คำปัน) วัดสะอาดเรืองศรี/หนองแสง/อุดรธานี เป็น จอ.ชพ.
๒๓๖. พระครูประสิทธ์ธรรมรักษ์ (เปลี่ยน) วัดเทพสิงหาร/นายูง/อุดรธานี ” ”
๒๓๗. พระครูสิริปัญญาวิสุทธิ์ (ปั่น ป.ธ. ๖ พธ.บ.) วัดศรีคุณเมือง/เชียงคาน/เลย ” ”
๒๓๘. พระครูวรกิจธรรมโกศล (เคน) ธ. วัดโชติการาม/ส่องดาว/สกลนคร ” ”
๒๓๙. พระครูสิริคุณาธาร (บุญร่วม) วัดศรีคูณเมือง/เมืองหนองบัวลำภู ” ”
๒๔๐. พระครูปริยัติสารกิจ (ทองดำ ป.ธ. ๔) วัดจอมแจ้ง/กระนวน/ขอนแก่น ” ”
๒๔๑. พระครูกันตธรรมานุรักษ์ (ทองดี) ธ. วัดศรีสุมังคล์/ชนบท/ขอนแก่น ” ”
๒๔๒. พระครูพิสัยสารคุณ (ถวิล) วัดกลางโกสุม/โกสุมพิสัย/มหาสารคาม ” ”
๒๔๓. พระครูปฐมธรรมรักขิต (หมุน ป.ธ. ๕) วัดปฐมเกษาราม/กมลาไสย/กาฬสินธุ์ ” ”
๒๔๔. พระครูสิริอรรถสาร (สม) วัดสังขนิวาส/ธวัชบุรี/ร้อยเอ็ด ” ”
๒๔๕. พระครูประภาสธรรมคุณ (ประสาท) ธ. วัดสามัคคีนาเมือง/เสลภูมิ/ร้อยเอ็ด ” ”
๒๔๖. พระครูโพธานุรักษ์ (พรมมา) วัดศรีสว่างบรมสุข/ศรีธาตุ/อุดรธานี ” จอ.ชอ.
๒๔๗. พระครูญาณวิโมกข์ (สถิตย์) วัดจอมมะณีย์/โนนสะอาด/อุดรธานี ” ”
๒๔๘. พระครูปทุมธรรมสถิต (ฉลวย) วัดหาดปทุม/ศรีเชียงใหม่/หนองคาย ” ”
๒๔๙. พระครูโกศลธรรมคุณากร (ประคอง) ธ. วัดวังเดือนห้า/ภูหลวง/เลย ” ”
๒๕๐. พระครูสังวรธรรมวงศ์ (พงษ์สุริยา) วัดบูรพาภิรมย์/ส่องดาว/สกลนคร ” ”
๒๕๑. พระครูโสภณวชิรธรรม (สุพุฒ ป.ธ. ๔ ศน.บ.) วัดศรีชมพู/สีชมพู/ขอนแก่น ” ”
๒๕๒. พระครูสิริธรรมนิเทศก์ (พูลสวัสดิ์ ป.ธ. ๓ พธ.บ.) วัดศรีนวล/เมืองขอนแก่น ” ”
๒๕๓. พระครูสุตธรรมานุกูล (ทอมสัน ป.ธ. ๓ พธ.บ.) วัดนายมวราราม/เวียงเก่า/ขอนแก่น ” ”
๒๕๔. พระครูสถิตสมณคุณ (สมาน) ธ. วัดโนนสำนัก/มัญจาคีรี/ขอนแก่น ” ”
๒๕๕. พระครูอาทรโพธิกิจ (กัณหา) วัดโพธิ์ศรีแกดำ/แกดำ/มหาสารคาม ” ”
๒๕๖. พระครูโสภณเจติยาภิรักษ์ (หนูพิน) วัดนาดูนพัฒนาราม/นาดูน/มหาสารคาม ” ”
๒๕๗. พระครูวิมลจันทโรภาส (แสงจันทร์) ธ. วัดวีระวงศาวาส/สมเด็จ/กาฬสินธุ์ ” ”
๒๕๘. พระครูปุญวราภรณ์ (บุญมี ป.ธ. ๓) วัดป่ายาง/เกษตรวิสัย/ร้อยเอ็ด ” ”
๒๕๙. พระครูวรรณสารโกวิท (สำเริง ป.ธ. ๔) วัดศรีษะเกษ/เมืองหนองคาย ” ทจอ.ชอ.
๒๖๐. พระครูปัญญาสารกิจ (สำริด) ธ. วัดขามชุม/หนองหิน/เลย ” ”
๒๖๑. พระครูโพธิชัยวัฒน์ (ทองไสย์) ธ. วัดโพธิ์ศรีท่างาม/ยางตลาด/กาฬสินธุ์ ” ”
๒๖๒. พระครูกวีวงศ์วิวัฒน์ (บัวทอง) ธ. วัดสว่างถ้ำเกิ้ง/ท่าคันโท/กาฬสินธุ์ ” ”
๒๖๓. พระครูสารกิจประสุต (สมัย) วัดหนองแวง/เมืองขอนแก่น ” ผจล.ชพ.
๒๖๔. พระครูเอกุตตรสตาธิคุณ (สมเดช ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดบูรพาภิราม/เมืองร้อยเอ็ด ” ”
๒๖๕. พระครูภาวนาธรรมาภินันท์ (บุญทัน) วัดนาหลวง/บ้านผือ/อุดรธานี ” ทผจล.ชอ.วิ.
- ๙ -

๒๖๖. พระครูพิศาลธรรมภาณี (สมดี ป.ธ. ๓) วัดสันติวนาราม/หนองหาน/อุดรธานี เป็น รจอ.ชอ.
๒๖๗. พระครูสาธุกิจจารักษ์ (เหรียญชัย) วัดผาสุการาม/วังสามหมอ/อุดรธานี ” ”
๒๖๘. พระครูพุทธบทบริรักษ์ (คำห่วง) วัดพระพุทธบาทบัวบก/บ้านผือ/อุดรธานี ” ”
๒๖๙. พระครูสุวัฒนาภิรม (สมาน) วัดคำเจริญ/กุดจับ/อุดรธานี ” ”
๒๗๐. พระครูโอภาสธรรมานุวัตร (ดวงดี) วัดสว่างธรรมาวาส/ท่าบ่อ/หนองคาย ” ”
๒๗๑. พระครูกิตติวิสุทธิธรรม (กิตติพงษ์) ธ. วัดป่าศรัทธารวม/วังสะพุง/เลย ” ”
๒๗๒. พระครูศรีชยานุวัตร (ไพจิตร ป.ธ. ๖ พธ.บ.) วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม/ภูเวียง/ขอนแก่น ” ”
๒๗๓. พระครูญาณสารโสภณ (เสาวภาคย์) วัดบัวระพา/เขาสวนกวาง/ขอนแก่น ” ”
๒๗๔. พระครูสุตธรรมโสภิต (ประเวศน์ ป.ธ. ๔) วัดโนนแห่/ยางสีสุราช/มหาสารคาม ” ”
๒๗๕. พระครูโกศลบวรกิจ (อ่อนสี) วัดหนองใหญ่/ศรีสมเด็จ/ร้อยเอ็ด ” ”
๒๗๖. พระครูประโชติธรรมานุรักษ์ (สุทนต์) วัดป่าก้อนถ่อน/เมืองอุดรธานี ” จต.ชอ.
๒๗๗. พระครูวิสุทธิ์อาจารคุณ (เสถียร) วัดศรีบุญเรือง/หนองหาน/อุดรธานี ” ”
๒๗๘. พระครูวิสุทธิปัญญาคุณ (คำมี) วัดสว่างดงยาง/เพ็ญ/อุดรธานี ” ”
๒๗๙. พระครูวิสุทธิสีลานุกูล (โสรส) วัดเทพประทานพร/หนองหาน/อุดรธานี ” ”
๒๘๐. พระครูเกษมวุฒิคุณ (สำราญ) ธ. วัดป่าสำราญธรรม/กุดจับ/อุดรธานี ” ”
๒๘๑. พระครูโอภาสบุญโญปถัมภ์ (ประสงค์) วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์/เมืองอุดรธานี ” ”
๒๘๒. พระครูปัญญาชัยสาร (ประเวศ) วัดสว่างไชยวาน/ไชยวาน/อุดรธานี ” ”
๒๘๓. พระครูโกศลบุญญาภรณ์ (สมผิน) ธ. วัดป่าพุทธเมตตาธรรม/วังสามหมอ/อุดรธานี ” ”
๒๘๔. พระครูวีระธรรมโชติ (วีระ) ธ. วัดป่าดงยางซอง/หนองหาน/อุดรธานี ” ”
๒๘๕. พระครูสุทธิวรรณาภรณ์ (สุรินทร์) วัดสามัคคีนิยม/สร้างคอม/อุดรธานี ” ”
๒๘๖. พระครูธีรธรรมสาร (สามารถ) ธ. วัดป่าหลวง/เมืองอุดรธานี ” ”
๒๘๗. พระครูสิทธิญาณวัฒน์ (บัลลังค์) วัดนรวาสคงคา/กุมภวาปี/อุดรธานี ” ”
๒๘๘. พระครูจันโทภาส (แสงเดือน) วัดดงสคูห์วิทยา/กุดจับ/อุดรธานี ” ”
๒๘๙. พระครูสุตโพธิคุณ (นิรันดร์ ป.ธ. ๓) วัดโพธิ์ชัยศรี/ศรีวิไล/หนองคาย ” ”
๒๙๐. พระครูปริยัติวิธาน (ฉลอง) วัดพระบาทนาหงส์/รัตนวาปี/หนองคาย ” ”
๒๙๑. พระครูมงคลสิริวุฒิ (ประสิทธิ์) วัดสิริมงคลชัยราม/รัตนวาปี/หนองคาย ” ”
๒๙๒. พระครูพิพัฒน์สิริธรรม (บัวผัน) วัดท่าหางดอน/ศรีเชียงใหม่/หนองคาย ” ”
๒๙๓. พระครูบรรพตวรธรรม (สง่า) วัดป่าศิลาอาสน์/เซกา/หนองคาย ” ”
๒๙๔. พระครูสันติธรรมโสภิต (สงบ) วัดศรีสว่างวนาราม/เฝ้าไร่/หนองคาย ” ”
๒๙๕. พระครูสุญาณโสภิต (วิรัช) วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง/เมืองหนองคาย ” ”
๒๙๖. พระครูสุทธิญาณคุณ (ประดิษฐ์) วัดท่ากกแดงใต้/เซกา/หนองคาย ” ”
๒๙๗. พระครูปทุมโชติคุณ (บัวเฮือง) วัดบุปผาวนาราม/บึงกาฬ/หนองคาย ” ”
- ๑๐ -

๒๙๘. พระครูปัญญาธรรมวัตร (สมภาร) วัดกาหม/โพธิ์ตาก/หนองคาย เป็น จต.ชอ.
๒๙๙. พระครูประทีปธรรมาราม (สานิตย์) วัดชัยราม/โพนพิสัย/หนองคาย ” ”
๓๐๐. พระครูโอภาสศีลสาร (บุญเรียง) วัดแสงสุขชัยวราราม/บึงโขงหลง/หนองคาย ” ”
๓๐๑. พระครูโพธิธรรมานันท์ (ชาย) วัดโนนสง่า/สังคม/หนองคาย ” ”
๓๐๒. พระครูปฏิภาณวรกิจ (จำนง) วัดฉิมพลี/เมืองเลย ” ”
๓๐๓. พระครูสิริจันทสุมณฑ์ (สมพร) วัดศรีหินตั้ง/เชียงคาน/เลย ” ”
๓๐๔. พระครูวาปีพัฒนกิจ (บุยเฝือ) วัดหนองแห้วพัฒนาราม/ภูหลวง/เลย ” ”
๓๐๕. พระครูสุวรรณรัตนญาณ (ทองใส) วัดศรีสว่าง/ด่านซ้าย/เลย ” ”
๓๐๖. พระครูโอภาสปัญญาจารย์ (สมชาย) ธ. วัดป่าศรีสว่างธรรม/ปากชม/เลย ” ”
๓๐๗. พระครูสุวรรณสิทธิวัฒน์ (คุณัชพัฒน์) วัดโนนทอง/ภูเรือ/เลย ” ”
๓๐๘. พระครูสุวัจธรรมาภรณ์ (สามิตร) วัดศรีโนนเมือง/เมืองเลย ” ”
๓๐๙. พระครูถาวรธรรมาจาร (ถาวร) ธ. วัดป่าโนนแสงธรรม/ผาขาว/เลย ” ”
๓๑๐. พระครูกิตติวรวัฒน์ (สกล) วัดศรีสระเกษ/สว่างแดนดิน/สกลนคร ” ”
๓๑๑. พระครูสุเทพสันติคุณ (กาไว) วัดเทพสวัสดิ์/พรรณานิคม/สกลนคร ” ”
๓๑๒. พระครูสุวรรณสิริคุณ (บุญตา) วัดยางประชาสามัคคี/สว่างแดนดิน/สกลนคร ” ”
๓๑๓. พระครูไพบูลพิริยกิจ (สมบูรณ์) ธ. วัดศิริดำรงวนาราม/พรรณานิคม/สกลนคร ” ”
๓๑๔. พระครูพรหมสราภิวัฒน์ (สำรวย) วัดพรหมหัวบึง/โคกศรีสุพรรณ/สกลนคร ” ”
๓๑๕. พระครูสุทธสีลาจาร (สุรสิทธิ์) ธ. วัดป่านายอ/อากาศอำนวย/สกลนคร ” ”
๓๑๖. พระครูโพธิญาณสัมพันธ์ (สุเทพ) ธ. วัดทรงชัยสิริวนาราม/เมืองหนองบัวลำภู ” ”
๓๑๗. พระครูโอภาสธรรมากร (จันทร์เพ็ญ) วัดสว่างสุทธาราม/โนนสัง/หนองบัวลำภู ” ”
๓๑๘. พระครูสารธรรมประโชติ (สายยัน ป.ธ. ๓ พธ.บ.) วัดเกษามคม/โคกโพธิ์ไชย/ขอนแก่น ” ”
๓๑๙. พระครูผาสุกสารวิมล (คำไป่) วัดบึงเกษตร/หนองเรือ/ขอนแก่น ” ”
๓๒๐. พระครูบวรปัญญาคุณ (บุญทา) วัดมงคลนิมิต/หนองเรือ/ขอนแก่น ” ” ”
๓๒๑. พระครูจันทวรรโณภาส (บุญช่วย) วัดโพธิ์ชัย/บ้านไผ่/ขอนแก่น ” ” ”
๓๒๒. พระครูธรรมจักรสารคุณ (สงวน) วัดโพนทองดอนไข/ภูเวียง/ขอนแก่น ” ” ”
๓๒๓. พระครูโอภาสธรรมพิเชษฐ (พิเชษฐ) ธ. วัดสว่างหนองไฮ/เมืองขอนแก่น ” ”
๓๒๔. พระครูบุณยปภากรโกวิท (บุญช่วย) ธ. วัดกุเวียน/หนองเรือ/ขอนแก่น ” ”
๓๒๕. พระครูปทุมรัตนานุรักษ์ (คำจีน) วัดสระบัว/หนองเรือ/ขอนแก่น ” ”
๓๒๖. พระครูจันทธรรมสาร (บุญมี) วัดศรีสง่าวราราม/โนนศิลา/ขอนแก่น ” ”
๓๒๗. พระครูสารธรรมมงคล (ทรงฤทธิ์) วัดศิลา/ภูเวียง/ขอนแก่น ” ”
๓๒๘. พระครูพิศาลปัญญาคุณ (พรสันต์) ธ. วัดศรีประทุมวนาราม/บ้านฝาง/ขอนแก่น ” ”
๓๒๙. พระครูชัยวัฒน์พิศาล (สุริยา) ธ. วัดป่าภูเขาดิน/โนนศิลา/ขอนแก่น ” ”
- ๑๑ -

๓๓๐. พระครูฉันทสารคุณ (สมศักดิ์) วัดหนองนกเขียน/น้ำพอง/ขอนแก่น เป็น จต.ชอ.
๓๓๑. พระครูบรรพตเขตตานุรักษ์ (สมัย) วัดภูเขาวง/ภูผาม่าน/ขอนแก่น ” ”
๓๓๒ พระครูบุญญากรวิมล (หนูกร) วัดไตรมิตร/กระนวน/ขอนแก่น ” ”
๓๓๓. พระครูปัญญาคุณาภรณ์ (กัณหา) วัดหนองบัวแดง/นาเชือก/มหาสารคาม ” ”
๓๓๔. พระครูสุวรรณปัญญาวุธ (คำสิงห์) วัดโสกคลอง/กุดรัง/มหาสารคาม ” ”
๓๓๕. พระครูอดุลศีลพรต (จันดี) วัดบ้านเปลือย/วาปีปทุม/มหาสารคาม ” ”
๓๓๖. พระครูวิโรจน์ปัญญาวุธ (ทองมี) วัดหนองผง/นาดูน/มหาสารคาม ” ”
๓๓๗. พระครูขันติสารธรรม (บุญศรี) ธ. วัดป่าหินฮาวสังฆมณีสีธันดร/เมืองมหาสารคาม ” ”
๓๓๘. พระครูวรสีลคุณ (หนูเบา) วัดโนนราษี/บรบือ/มหาสารคาม ” ”
๓๓๙. พระครูนิวิฐธรรมวิสุทธิ์ (ดุษฎี) วัดเก่าใหญ่/นาเชือก/มหาสารคาม ” ”
๓๔๐. พระครูสุวรรณธรรมคุณ (นุกูล) วัดโนนทอง/บรบือ/มหาสารคาม ” ”
๓๔๑. พระครูสีตลธรรมประโชติ (ทองเย็น) วัดบ้านแท่น/โกสุมพิสัย/มหาสารคาม ” ”
๓๔๒. พระครูไพศาลวรกิจ (ประดิษฐ์) วัดป่าภูพรานทอง/คำม่วง/กาฬสินธุ์ ” ”
๓๔๓. พระครูสิทธิชยาภรณ์ (การ) วัดชัยสิทธาราม/เมืองกาฬสินธุ์ ” ”
๓๔๔. พระครูวาปีวนาภรณ์ (ประสาร) วัดหนองไหลวนาราม/เมืองกาฬสินธุ์ ” ”
๓๔๕. พระครูอุบลสุกกาธิคุณ (กมล) วัดบุณฑริกาวาส/กุฉินารายณ์/กาฬสินธุ์ ” ”
๓๔๖. พระครูรัตนคุณาภิวัฒน์ (สุปัน) วัดสว่างคำเหมือดแก้ว/ห้วยเม็ก/กาฬสินธุ์ ” ”
๓๔๗. พระครูรัตนศีลสังวร (ชลทิศ) วัดบ่อแก้ว/นาคู/กาฬสินธุ์ ” ”
๓๔๘. พระครูวรจิตตานุรักษ์ (สงวน) ธ. วัดป่าไม้แดง/เมืองกาฬสินธุ์ ” ” ”
๓๔๙. พระครูพิพิธปริยัติคุณ (บุญธรรม ป.ธ. ๔) วัดโพธิ์กลางคณาราม/เสลภูมิ/ร้อยเอ็ด ” ” ”
๓๕๐. พระครูปริยัติกัลยาณกิจ (บุญ ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดปทุมวนาราม/เมืองสรวง/ร้อยเอ็ด ” ” ”
๓๕๑. พระครูปริยัตยาภิธาน (วิน ป.ธ. ๓) วัดเทพยุดาราม/โพนทอง/ร้อยเอ็ด ” ”
๓๕๒. พระครูโสภณปิยธรรม (บุญสงค์) วัดดงครั่งน้อย/เกษตรวิสัย/ร้อยเอ็ด ” ”
๓๕๓. พระครูถาวรวนานุรักษ์ (สิมมา) วัดสีมาราษฎร์วนาราม/จังหาร/ร้อยเอ็ด ” ”
๓๕๔. พระครูวิสารัทธรรมาภรณ์ (วัน) วัดบ้านเมืองเปลือย/ศรีสมเด็จ/ร้อยเอ็ด ” ”
๓๕๕. พระครูสุทธิสมณคุณ (สุข) วัดโสธาราม/พนมไพร/ร้อยเอ็ด ” ”
๓๕๖. พระครูนิคมคณานุกูล (คำสอน) วัดนิคมคณาราม/โพนทอง/ร้อยเอ็ด ” ”
๓๕๗. พระครูจันทธรรมรักษ์ (คมคาย) วัดโพธิ์ศรีสว่าง/เสลภูมิ/ร้อยเอ็ด ” ”
๓๕๘. พระครูธวัชวรรณคุณ (ธงชัย) วัดละมัยบำรุง/ธวัชบุรี/ร้อยเอ็ด ” ”
๓๕๙. พระครูไพโรจน์ธรรมประยุต (ปัสสา) วัดสระกุดน้ำใส/พนมไพร/ร้อยเอ็ด ” ”
๓๖๐. พระครูพิธานอดุลกิจ (คานสี) วัดพิพิธมาลี/จตุรพักตรพิมาน/ร้อยเอ็ด ” ”
๓๖๑. พระครูขันติพัฒโนภาส (ประครอง) วัดดูกอึ่ง/หนองฮี/ร้อยเอ็ด ” ”
- ๑๒ -

๓๖๒. พระครูไพศาลเจติยารักษ์ (ผดุง) ธ. วัดมหาธาตุเจดีย์/กุมภวาปี/อุดรธานี เป็น จต.ชท.
๓๖๓. พระครูจันทธรรมานุยุต (น้อม) วัดศรีสมพรวนาราม/พรเจริญ/หนองคาย ” ”
๓๖๔. พระครูประภัศร์โสตถิธรรม (สุบรรณ) วัดราษฎร์ประสงค์สามัคคี/นาแห้ว/เลย ” ”
๓๖๕. พระครูสิทธิธรรมาภรณ์ (สุวัฒน์) วัดธรรมิการาม/เมืองเลย ” ”
๓๖๖. พระครูวิชัยสารคุณ (หนุน) วัดนาเดื่อ/โพนนาแก้ว/สกลนคร ” ”
๓๖๗. พระครูกิตติคีรีรักษ์ (จันทร์รวม) วัดมรรคาคีรีขันธ์/วานรนิวาส/สกลนคร ” ”
๓๖๘. พระครูสุพรหมวิหารคุณ (วิรัตน์) วัดพรหมมีวิเวก/สุวรรณคูหา/หนองบัวลำภู ” ”
๓๖๙. พระครูชุมพลคุณสาร (สุรินทร์) วัดศรีชุมพล/บ้านแฮด/ขอนแก่น ” ”
๓๗๐. พระครูวรสารธรรม (ประเสริฐ) วัดไทยสถิตย์/พล/ขอนแก่น ” ”
๓๗๑. พระครูสิริชัยสาร (สายทอง) วัดศรีชัยวราราม/สีชมพู/ขอนแก่น ” ”
๓๗๒. พระครูสถิตญาณสาร (มอญ) วัดเสลบูรณ์/หนองสองห้อง/ขอนแก่น ” ”
๓๗๓. พระครูพิมลรัตโนภาส (ทองสา) วัดบุปผาราม/บ้านไผ่/ขอนแก่น ” ”
๓๗๔. พระครูขันติวราภรณ์ (สมชัย) ธ. วัดมหาวันวิหาร/น้ำพอง/ขอนแก่น ” ”
๓๗๕. พระครูอดุลสารกิจ (บัวลา) วัดนิเวศน์วิทยาราม/หนองสองห้อง/ขอนแก่น ” ”
๓๗๖. พระครูวิจารณ์ธรรมโฆษิต (เสียงระพน) วัดสมบูรณ์/บ้านฝาง/ขอนแก่น ” ”
๓๗๗. พระครูไพศาลสารธรรม (วิรัตน์) ธ. วัดป่าสันติสุข/สีชมพู/ขอนแก่น ” ”
๓๗๘. พระครูวิรัชพัฒนาทร (วิลาศ) วัดศรีสิทธิ์/มัญจาคีรี/ขอนแก่น ” ”
๓๗๙. พระครูปภัสร์สีลคุณ (สมศรี) วัดโนนทัน/วาปีปทุม/มหาสารคาม ” ”
๓๘๐. พระครูพิทักษ์ลัฏฐิวัน (คำปลิว) วัดลัฏฐิวัน/วาปีปทุม/มหาสารคาม ” ”
๓๘๑. พระครูวิบูลสันติคุณ (ประเจน) วัดหัวนาไทย/บรบือ/มหาสารคาม ” ”
๓๘๒. พระครูวินัยกิจโกศล (อุทัย) ธ. วัดป่าวังน้ำเย็น/กันทรวิชัย/มหาสารคาม ” ”
๓๘๓. พระครูประโชติวรคุณ (สติ) วัดเทพวิหกนานกเขียน/เมืองมหาสารคาม ” ”
๓๘๔. พระครูปัญญาศีลคุณ (สุวิทย์) ธ. วัดแก่งโกสุม/โกสุมพิสัย/มหาสารคาม ” ”
๓๘๕. พระครูสุนทรจันโทภาส (คัน) วัดกุดปลาค้าว/เขาวง/กาฬสินธุ์ ” ”
๓๘๖. พระครูวินัยกรณ์โกศล (เจริญ) ธ. วัดชัยมงคลโคกค่าย/ห้วยเม็ก/กาฬสินธุ์ ” ”
๓๘๗. พระครูปัญญาสิริคุณ (ปัญญา) ธ. วัดโสกเสน่หา/หนองกุงศรี/กาฬสินธุ์ ” ”
๓๘๘. พระครูสุเทพธรรมรังษี (เกษม) วัดเทพรังษีศิลาราม/คำม่วง/กาฬสินธุ์ ” ”
๓๘๙. พระครูถิรธรรมาภิรม (สมร) วัดประสานศรัทธา/เมืองร้อยเอ็ด ” ”
๓๙๐. พระครูชัยสิทธิสุนทร (สุนทร) วัดชัยอำนาจ/สุวรรณภูมิ/ร้อยเอ็ด ” ”
๓๙๑. พระครูอดุลจันทคุณ (ประดิษฐ์) วัดกลางอุดมเวทย์/พนมไพร/ร้อยเอ็ด ” ”
๓๙๒. พระครูจันทรัตนคุณ (วิสุทธิ์) วัดแก้วดวงดี/อาจสามารถ/ร้อยเอ็ด ” ”
๓๙๓. พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต (อารี) วัดหนองโมงบูรพาราม/หนองพอก/ร้อยเอ็ด ” ”
- ๑๓ -

๓๙๔. พระครูโสภิตธรรมคุณ (วิชิต) วัดศรีบุญเรือง/บ้านผือ/อุดรธานี เป็น จร.ชอ.
๓๙๕. พระครูประโชติสีลคุณ (ดิลก) วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง/กุมภวาปี/อุดรธานี ” ”
๓๙๖. พระครูสุเทพจินดาภรณ์ (วีระศักดิ์) วัดเทพจินดา/เพ็ญ/อุดรธานี ” ”
๓๙๗. พระครูไพโรจน์ธรรมโสภณ (ไสว) ธ. วัดป่าซำป่ารัง/กู่แก้ว/อุดรธานี ” ”
๓๙๘. พระครูโชติรัตนคุณ (คำสด) วัดโนนสะอาด/กุมภวาปี/อุดรธานี ” ”
๓๙๙. พระครูสุทธิธรรมทัต (วรวิทย์) วัดทุ่งสว่าง/หนองวัวซอ/อุดรธานี ” ”
๔๐๐. พระครูอินทพิพัฒนาภรณ์ (ไค) วัดโพนสัน/โพนพิสัย/หนองคาย ” ”
๔๐๑. พระครูโสภณธรรมสมาจาร (จันดี) วัดอันธวัน/โพนพิสัย/หนองคาย ” ”
๔๐๒. พระครูวรธรรมประสิทธิ์ (ประสิทธิ์) วัดพรชัยธรรมคุณ/บึงกาฬ/หนองคาย ” ”
๔๐๓. พระครูอินทวรธรรม (อภินันท์) วัดหายโศก/เมืองหนองคาย ” ”
๔๐๔. พระครูเกษตรกิจจาทร (วิชัย) วัดเกษตรโกสัย/สระใคร/หนองคาย ” ”
๔๐๕. พระครูสุทธิจันทรังษี (สำลี) วัดจันทรังษี/เฝ้าไร่/หนองคาย ” ”
๔๐๖. พระครูมงคลสิริโชติ (พอใจ) วัดศรีบุญเรืองคณาราม/บึงกาฬ/หนองคาย ” ”
๔๐๗. พระครูอรุณกิตติวรรณ (ทองพูน) วัดสว่างแจ้ง/อากาศอำนวย/สกลนคร ” ”
๔๐๘. พระครูประจักษ์สิทธิธรรม (ประสิทธิ์) วัดนาเวง/เมืองสกลนคร ” ”
๔๐๙. พระครูปทุมบุญญานุรักษ์ (บัวไข) วัดศรีบุญเรือง/เมืองสกลนคร ” ”
๔๑๐. พระครูสุวัฒน์มงคลกิจ (สมพัฒน์) วัดศรีวรารมณ์/วาริชภูมิ/สกลนคร ” ”
๔๑๑. พระครูวิสุทธิจันทคุณ (บุญไทย) วัดศรีจันทร์/พรรณานิคม/สกลนคร ” ”
๔๑๒. พระครูถิรโชติคุณ (วีระ) วัดบ้านโนนหอม/เมืองสกลนคร ” ”
๔๑๓. พระครูอินทปัญญานุรักษ์ (เบา) วัดสว่างอำนวยพร/ศรีบุญเรือง/หนองบัวลำภู ” ”
๔๑๔. พระครูสุวรรณวนารักษ์ (จำปา) วัดภูดินทองวนาราม/นากลาง/หนองบัวลำภู ” ”
๔๑๕. พระครูสิริรัตนานุกิจ (เสาร์ ป.ธ.๕) วัดสระเกษ/ชนบท/ขอนแก่น ” ”
๔๑๖. พระครูเกษมปัญญาภิรักษ์ (กฤษณพงษ์ ป.ธ. ๓ พธ.บ.) วัดหันสว่าง/ชุมแพ/ขอนแก่น ” ”
๔๑๗. พระครูโสภิตมโนคุณ (หนูเวียง) วัดสว่างมโน/เมืองขอนแก่น ” ”
๔๑๘. พระครูสันติธรรโมภาส (บรรเจิด) วัดอรัญญาวาส/ชุมแพ/ขอนแก่น ” ”
๔๑๙. พระครูสุวรรณสารสุนทร (ทองดี) วัดทุ่งสว่าง/โคกโพธิ์ไชย/ขอนแก่น ” ”
๔๒๐. พระครูปัญญาวรการ (คำมูล) วัดศรีโนนเรือง/อุบลรัตน์/ขอนแก่น ” ”
๔๒๑. พระครูเกษมวีราภรณ์ (สง่า) วัดโพธิ์ศรี/เมืองขอนแก่น ” ”
๔๒๒. พระครูมนูญสารโสภิต (บา) วัดศรีสุมังคล์/มัญจาคีรี/ขอนแก่น ” ”
๔๒๓. พระครูสุภัทรสารกิจ (สุพิน) วัดคำบง/น้ำพอง/ขอนแก่น ” ”
๔๒๔. พระครูสารชลประสิทธิ์ (นิพนธ์) วัดชลประทานศรัทธา/น้ำพอง/ขอนแก่น ” ”
๔๒๕. พระครูสุธรรมปัญญาคุณ (สุทิน) วัดบึงเบ็ญ/ชนบท/ขอนแก่น ” ”
- ๑๔ -

๔๒๖. พระครูกันตสารโสภิต (มนัส) วัดบึงนาเพียง/ชุมแพ/ขอนแก่น เป็น จร.ชอ.
๔๒๗. พระครูประโชติรัตนธรรม (ไพฑูรย์) วัดยอดแก้ว/เมืองขอนแก่น ” ”
๔๒๘. พระครูวิริยธรรมโสภณ (บุญมาก) วัดอุตสาหะ/อุบลรัตน์/ขอนแก่น ” ”
๔๒๙. พระครูสุตพัฒนสารกิจ (โสพรรค ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดหนองขาม/บรบือ/มหาสารคาม ” ”
๔๓๐. พระครูอัมพวันสารกิจ (เหลา) วัดอัมพวัน/เมืองมหาสารคาม ” ”
๔๓๑. พระครูจันทสิทธิคุณ (ประยงค์) วัดบูรพา/กันทรวิชัย/มหาสารคาม ” ”
๔๓๒. พระครูประสิทธิรัตนาภรณ์ (ชัยรัตน์ ป.ธ. ๓ พธ.บ.) วัดสามัคคีพัฒนาบ้านแดง/ยางตลาด/กาฬสินธุ์ ” ”
๔๓๓. พระครูโอภาสชัยคุณ (สังข์) วัดสว่างโพธิ์ชัย/เมืองกาฬสินธุ์ ” ”
๔๓๔. พระครูโอภาสสิริวัฒน์ (ทองสุข) วัดสว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี/ยางตลาด/กาฬสินธุ์ ” ”
๔๓๕. พระครูปิยรัตนวิมล (สมปอง) วัดสายทองบ้านโคกก่อง/ยางตลาด/กาฬสินธุ์ ” ”
๔๓๖. พระครูสันติสังวรญาณ (ทองสุข) วัดอรัญญิกาเสนานิคม/กุฉินารายณ์/กาฬสินธุ์ ” ”
๔๓๗. พระครูสังวรศาสนการ (สมศักดิ์) วัดอัมพปาลิการาม/กมลาไสย/กาฬสินธุ์ ” ”
๔๓๘. พระครูฐิติธรรมโกวิท (บุดดี) ธ. วัดคูหาผานิพพาน/นาคู/กาฬสินธุ์ ” ”
๔๓๙. พระครูประภาสรัตนคุณ (คำเตียน) วัดกระยอม/ร่องคำ/กาฬสินธุ์ ” ”
๔๔๐. พระครูสุธรรมโพธิวัฒน์ (ทองรัตน์) วัดบูรพาด่านแต้/ดอนจาน/กาฬสินธุ์ ” ”
๔๔๑. พระครูโกศลสาธุกิจ (สวาท) วัดร่องคำ/จตุรพักตรพิมาน/ร้อยเอ็ด ” ”
๔๔๒. พระครูอรุณโชติธรรม (สุทธี) วัดสว่างนาวี/เสลภูมิ/ร้อยเอ็ด ” ”
๔๔๓. พระครูกมลธรรมากร (บุญสม) วัดกกกุงวราราม/เมืองสรวง/ร้อยเอ็ด ” ”
๔๔๔. พระครูสถิตคุณาภิรม (วินิตย์) วัดศิลาอาสน์/เมืองร้อยเอ็ด ” ”
๔๔๕. พระครูศีลสังวร (พรม) ธ. วัดป่าศรีสองห้อง/โพนทอง/ร้อยเอ็ด ” ”
๔๔๖. พระครูวิจิตรปัญญาคุณ (บุญมา) วัดดงสว่างโพธาราม/อาจสามารถ/ร้อยเอ็ด ” ”
๔๔๗. พระครูโสภิตชัยธรรม (ประยงค์) วัดพลับพลาชัย/เชียงขวัญ/ร้อยเอ็ด ” ”
๔๔๘. พระครูปัญญาธรรมรัตน์ (อำนวย) วัดเสาธงทอง/เกษตรวิสัย/ร้อยเอ็ด ” ”
๔๔๙. พระครูประดิษฐ์ธรรมากร (ไพบูลย์) วัดบ้านดินดำ/จังหาร/ร้อยเอ็ด ” ”
๔๕๐. พระครูสันติธรรมประภาส (สงบ) ธ. วัดรังสีปาลิวัน/คำม่วง/กาฬสินธุ์ ” จร.ชท.วิ.
๔๕๑. พระครูอุดมสารคุณ (อู๊ด) ธ. วัดโนนสมบูรณ์/หนองวัวซอ/อุดรธานี ” จร.ชท.
๔๕๒. พระครูพัฒนสารธรรม (คำฝน) วัดโพธิ์ตาก/ภูเวียง/ขอนแก่น ” ”
๔๕๓. พระครูสุทธิวราจารย์ (สุด) ธ. วัดป่าหนองสิม/หนองฮี/ร้อยเอ็ด ” ”
๔๕๔. พระครูอนุรักษ์สารธรรม (ฉลอง) วัดราษฎร์สามัคคี/เมืองร้อยเอ็ด ” ”
-------------------------------------------

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ - ๑๑ - ๑๒
จัดพิธี ณ วัดโสธรวราราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

********************

๑. พระมหาสัณหวัตร ป.ธ. ๖ พธ.บ. วัดอัมพวัน/เมืองยโสธร เป็น พระครูศรีวัฒนเมธี รจจ.
๒. พระมหาสัณฐ์ ป.ธ. ๖ ศน.บ. ธ. วัดหลวงสุมังคลาราม/เมืองศรีสะเกษ ” พระครูสุจิณวรธรรม จอ.ชพ.
๓. พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน์ (ธนัท) ธ. วัดภูผากูด/คำชะอี/มุกดาหาร ” พระครูสุทธิธรรมรังษี จอ.ชอ.วิ.
๔. พระครูปลัด สันติภัทร ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดโสธรวราราม/เมืองฉะเชิงเทรา ” พระครูสุตภาวนาพิธาน ผจล.ชอ.วิ.
๕. พระมหาไมตรี ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดมหาธาตุ/เมืองยโสธร ” พระครูปริยัติวีรวงศ์ ผจล.ชอ.
๖. พระครูวินัยธร สมาน ป.ธ. ๖ พธ.บ. วัดบ้านหาญ/ด่านขุนทด/นครราชสีมา ” พระครูศรีปริยัติพิธาน ทผจล.ชอ.
๗. พระมหาพีรพล ป.ธ. ๖ พธ.บ. วัดนิคมผัง ๑๖/ปากช่อง/นครราชสีมา ” พระครูศรีนิคมพิทักษ์ ”
๘. พระมหาเรือง ป.ธ. ๖ พธ.บ. วัดบ้านตะโคง/บ้านด่าน/บุรีรัมย์ ” พระครูศรีปริยัตยานุศาสน์ ”
๙. พระมหาทองจันทร์ ป.ธ. ๓ ธ. วัดสุปัฏนาราม/เมืองอุบลราธานี ” พระครูปุญญากตาธิคุณ ผจล.ชท.
๑๐. พระครูสังฆรักษ์ ชัยชนะ ธ. วัดศรีธรรมาราม/เมืองยโสธร ” พระครูศิริโสธรคณารักษ์ ”
๑๑. พระครูปลัด วราวุฒิ วัดพระธาตุพนม/ธาตุพนม/นครพนม ” พระครูพนมปรีชากร ”
๑๒. พระครูประยงค์ วัดหัวสวน/บางคล้า/ฉะเชิงเทรา ” พระครูภาวนาจริยคุณ จต.ชอ.วิ.
๑๓. พระมหาสมบัติ ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดนาฬิกาวาส/เขมราฐ/อุบลราชธานี ” พระครูสุตประภัศรคุณ จต.ชอ.
๑๔. พระมหาบุญช่วย ป.ธ. ๖ วัดศรีแก้ว/เลิงนกทา/ยโสธร ” พระครูศรีปุญญาภิรัตน์ ”
๑๕. พระมหาหนูตัน ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดทุ่งพาย/กันทรารมย์/ศรีสะเกษ ” พระครูปริยัติคุณสุนทร ”
๑๖. พระมหามนูญ ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดนารังกาวราราม/กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ ” พระครูปริยัติธรรมาลังการ ”
๑๗. พระมหาบุญส่ง ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดพลสุวรรณ/บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์ ” พระครูสุตพลธรรม ”
๑๘. พระมหาคณิตฐพล ป.ธ. ๓, พธ.บ. ธ. วัดกระทมวนาราม/เมืองสุรินทร์ ” พระครูสุนทรปัญญารังสี ”
๑๙. เจ้าอธิการพูน วัดปลาฝา/เขื่องใน/อุบลราชธานี ” พระครูวิบูลชินวงษ์ จต.ชท.
๒๐. พระครูใบฎีกา สุรพงษ์ ธ. วัดช่องเม็กธรรมาราม/สิรินธร/อุบลราชธานี ” พระครูภาวนาญาณรังษี ”
๒๑. เจ้าอธิการสวนน้อย วัดอัมพวัน/บุณฑริก/อุบลราชธานี ” พระครูอนุเขตธรรมรักษ์ ”
๒๒. เจ้าอธิการสุดใจ วัดสิงห์ทอง/ค้อวัง/ยโสธร ” พระครูบวรฐิติคุณ ”
๒๓. เจ้าอธิการนิติกรณ์ วัดดอนแก้ว/คำเขื่อนแก้ว/ยโสธร ” พระครูรัตนศีลวัฒน์ ”
๒๔. พระปลัด บุญธรรม วัดหลักหิน/ขุนหาญ/ศรีสะเกษ ” พระครูวิโรจน์วีราภรณ์ ”
๒๕. เจ้าอธิการคมสันต์ วัดหนองบัวดง/ศิลาลาด/ศรีสะเกษ ” พระครูสุภัทรธรรมโสภณ ”
๒๖. เจ้าอธิการสมัย วัดรังแร้ง/อุทุมพรพิสัย/ศรีสะเกษ ” พระครูสุมนวุฒิธรรม ”
๒๗. เจ้าอธิการสัมฤทธิ์ วัดปลาเดิด/โพธิ์ศรีสุวรรณ/ศรีสะเกษ ” พระครูประสิทธิคุณวัฒน์ ”
๒๘. เจ้าอธิการคำสอน ธ. วัดอเนกธรรมคุณ/เมืองนครพนม ” พระครูประทีปธรรมานุศาสน์ ”
๒๙. เจ้าอธิการบุญสนอง วัดสระพังทอง/เมืองนครพนม ” พระครูพิพิธโพธิธรรม ”
๓๐. เจ้าอธิการกาทอน วัดศรีชมชื่น/ท่าอุเทน/นครพนม ” พระครูปราโมชพัฒนคุณ ”
๓๑. เจ้าอธิการบุญร่วม ธ. วัดอัมพวัน/เมืองมุกดาหาร ” พระครูไพโรจน์ปัญญาคุณ ”
- ๒ -

๓๒. พระมหามานพ ป.ธ. ๓ วัดสระรังษี/หัวตะพาน/อำนาจเจริญ เป็น พระครูสุตธรรมรังษี จต.ชท.
๓๓. พระมหาสุทิน ป.ธ. ๓ ธ. วัดป่าอ่างซับประดู่/สีคิ้ว/นครราชสีมา ” พระครูอินทรโสภณ ”
๓๔. เจ้าอธิการสวงษ์ วัดโนนตูม/ชุมพวง/นครราชสีมา ” พระครูพิชิตธรรมสาร ”
๓๕. เจ้าอธิการสุวิชชา วัดโนนเต็ง/คง/นครราชสีมา ” พระครูปรีชาธรรมจารี ”
๓๖. เจ้าอธิการทนงศักดิ์ วัดประคำอารามศรี/คง/นครราชสีมา ” พระครูโสภณธรรมรัต ”
๓๗. เจ้าอธิการจรินทร์ วัดโบสถ์คงคาล้อม/โชคชัย/นครราชสีมา ” พระครูชลธารชัยเขต ”
๓๘. เจ้าอธิการเลิศ วัดบ้านโป่ง/ปักธงชัย/นครราชสีมา ” พระครูประภัศร์ธวัชชัย ”
๓๙. พระปลัด กิตติ ธ. วัดวะภูแก้ว/สูงเนิน/นครราชสีมา ” พระครูกิตติวัฒนคุณ ”
๔๐. เจ้าอธิการธีรศักดิ์ วัดจันทึก/ปากช่อง/นครราชสีมา ” พระครูสุธรรมธีรานุยุต ”
๔๑. พระใบฎีกา สุภาพ วัดพิสิฐบูรณาราม/สีคิ้ว/นครราชสีมา ” พระครูพิสิฐบูรณาการ ”
๔๒. พระใบฎีกา วิชัย วัดมะเกลือเก่า/สูงเนิน/นครราชสีมา ” พระครูวินิตบุรารักษ์ ”
๔๓. เจ้าอธิการประสิทธิ์ วัดค้างพลูใต้/โนนไทย/นครราชสีมา ” พระครูวิมลสุทธิวัตร ”
๔๔. เจ้าอธิการบุญจวด วัดญาณโศภิตวนาราม/สูงเนิน/นครราชสีมา ” พระครูโสภิตญาณประยุต ”
๔๕. เจ้าอธิการอาคม ธ. วัดป่าสิริมงคล/ครบุรี/นครราชสีมา ” พระครูครบุรีคณารักษ์ ”
๔๖. เจ้าอธิการเฉลียว วัดโนนกอก/สีดา/นครราชสีมา ” พระครูบุญสารโกศล ”
๔๗. พระครูใบฎีกา ปราโมทย์ วัดจันทราราม/สีคิ้ว/นครราชสีมา ” พระครูสุมนจันทคุณ ”
๔๘. พระปลัด ทองแสง ธ. วัดป่าขามทุ่งพุดซา/จักราช/นครราชสีมา ” พระครูจักราชธรรมานุรักษ์ ”
๔๙. พระใบฎีกา พินิจ วัดหนองขามนาดี/แก้งสนามนาง/นครราชสีมา ” พระครูสุกิจบุญเขต ”
๕๐. พระครูวินัยธร ประพันธ์ ธ. วัดป่าภูหายหลง/ปากช่อง/นครราชสีมา ” พระครูบรรพตสมานคุณ ”
๕๑. พระมหาสนม ป.ธ. ๓ วัดอุดรนพพาลัย/หนองบัวแดง/นครราชสีมา ” พระครูปริยัติเขมคุณ ”
๕๒. เจ้าอธิการทองใส วัดแจ้ง/เกษตรสมบูรณ์/ชัยภูมิ ” พระครูโอภาสปสุตคุณ ”
๕๓. เจ้าอธิการบุญเลียบ วัดน้ำลาด/เทพสถิต/ชัยภูมิ ” พระครูธีรธรรมวิสิทธิ์ ”
๕๔. เจ้าอธิการสุเจตน์ วัดโนนสะอาด/คอนสวรรค์/ชัยภูมิ ” พระครูพุทธิธรรมนาถ ”
๕๕. เจ้าอธิการสนั่น วัดศิริธรรมวนาราม/ภูเขียว/ชัยภูมิ ” พระครูสุวิชาธรรมนาถ ”
๕๖. เจ้าอธิการสงวน วัดบุปผาราม/เกษตรสมบูรณ์/ชัยภูมิ ” พระครูปภัศร์คุณาธาร ”
๕๗. เจ้าอธิการขันธ์ทอง วัดบ้านตะลอมไผ่/หนองบัวระเหว/ชัยภูมิ ” พระครูเวฬุสิทธิญาณ ”
๕๘. เจ้าอธิการสมพร วัดบุ่งเวียนวนาราม/เทพสถิต/ชัยภูมิ ” พระครูปฏิภาณธรรมรส ”
๕๙. เจ้าอธิการสายทอง วัดเจริญสุข/เฉลิมพระเกียรติ/บุรีรัมย์ ” พระครูผาสุกธรรมาจารย์ ”
๖๐. พระครูสังฆรักษ์ เลิศ วัดชุมพลมณีรัตน์/กระสัง/บุรีรัมย์ ” พระครูบวรมณีรัตน์ ”
๖๑. เจ้าอธิการเสถียร วัดป่าคูเมือง/คูเมือง/บุรีรัมย์ ” พระครูนิวิฐธรรมานุยุต ”
๖๒. เจ้าอธิการสมัย วัดบ้านขามพิมาย/แคนดง/บุรีรัมย์ ” พระครูสุวิมลบุญปสุต ”
๖๓. เจ้าอธิการเนีย วัดแจ้ง/ประโคนชัย/บุรีรัมย์ ” พระครูสุทธสีโลภาส ”
๖๔. เจ้าอธิการสามารถ วัดอิสาณทะเมนชัย/ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์ ” พระครูชัยธรรมคุต ”
๖๕. พระสมุห์ ธีรพัฒน์ วัดหนองไผ่น้อย/เมืองบุรีรัมย์ ” พระครูสถิตศีลวัตร ”
๖๖. เจ้าอธิการอิศราชัย วัดซับคะนิง/โนนดินแดง/บุรีรัมย์ ” พระครูจันทชัยธรรม ”
๖๗. เจ้าอธิการเจือ วัดตาลวก/พนมดงรัก/สุรินทร์ ” พระครูไพโรจน์สารธรรม ”
- ๓ -

๖๘. เจ้าอธิการไสว วัดเพี้ยราม/เมืองสุรินทร์ เป็น พระครูประโชติจริยาภรณ์ จต.ชท.
๖๙. เจ้าอธิการสมเกียรติ วัดสว่างหนองอียอ/สนม/สุรินทร์ ” พระครูประภาตธรรมานุบาล ”
๗๐. เจ้าอธิการอิสระ วัดศรีพรหมอุดมธรรม/จอมพระ/สุรินทร์ ” พระครูอุดมวิสารทธรรม ”
๗๑. พระครูเฉลิม วัดกำแพง/ประจันตคาม/ปราจีนบุรี ” พระครูปราการสุนทรกิจ ”
๗๒. พระครูปลัด วรเทพ วัดเจดีย์ทอง/เมืองนครนายก ” พระครูสุวรรณเจติยานุการ ”
๗๓. พระครูวิจิตรสรการ (สิทธิโชค) วัดบางสมัคร/บางปะกง/ฉะเชิงเทรา ” พระครูสันติกิจจานุการ ”
๗๔. เจ้าอธิการหนุ่ม ธ. วัดป่าแก่นท้าว/พุทไธสง/บุรีรัมย์ ” พระครูพิศาลมงคลวัตร จต.ชต.
๗๕. พระมหาสนั่น ป.ธ.๓ พธ.บ. วัดนามน/เขื่องใน/อุบลราชธานี ” พระครูสุตเขตโกศล จร.ชอ.
๗๖. พระมหาเรืองศิลป์ ป.ธ. ๕ วัดบ้านผือ/เมืองชัยภูมิ ” พระครูสิรินันทคุณ ”
๗๗. พระครูปลัด เสนาะ วัดช้าง/บ้านนา/นครนายก ” พระครูโสภณนาคกิจ ”
๗๘. พระอธิการประเสริฐ วัดป่าประชาศรัทธาธรรม/เมืองอุบลราชธานี ” พระครูภาวนาประชารักษ์ จร.ชท.วิ.
๗๙. พระครูใบฎีกา อยู่ วัดวิเวกอาคม/เมืองฉะเชิงเทรา ” พระครูภาวนาวิหารคุณ ”
๘๐. พระมหาสำเริง ป.ธ. ๓ วัดโชครังสรรค์/สิรินธร/อุบลราชธานี ” พระครูสุตวิริยากร จร.ชท.
๘๑. พระสมุห์ ประเสริฐ วัดโขงเจียม/โขงเจียม/อุบลราชธานี ” พระครูวรคุณโกศล ”
๘๒. พระอธิการบุญทัน วัดคันธวารี/กุดข้าวปุ้น/อุบลราชธานี ” พระครูคันธวารีโสภณ ”
๘๓. พระอธิการสมหมาย วัดคำโพธิ์/สว่างวีระวงศ์/อุบลราชธานี ” พระครูกมลสิทธิคุณ ”
๘๔. พระอธิการเคน วัดอัมพวัน/ตระการพืชผล/อุบลราชธานี ” พระครูอัมพวันจันทสาร ”
๘๕. พระอธิการหอม วัดสระดอกเกษ/สำโรง/อุบลราชธานี ” พระครูสุคันธสรานุกิจ ”
๘๖. พระอธิการสงัด วัดป่าโนนสูงสุปัฏนาราม/เขื่องใน/อุบลราชธานี ” พระครูสันติคุณาธร ”
๘๗. พระสมุห์ บุญเทียม วัดโนนสมบูรณ์/นาจะหลวย/อุบลราชธานี ” พระครูโสภณวิริยานุกิจ ”
๘๘. พระอธิการบัวสี ธ. วัดโนนสวรรค์/น้ำขุ่น/อุบลราชธานี ” พระครูศีลสมาธิวัตร ”
๘๙. พระอธิการกรกฎ วัดศรีบุญเรือง/นาตาล/อุบลราชธานี ” พระครูเขมวีรากร ”
๙๐. พระอธิการบุญรมย์ วัดโนนสวาง/เดชอุดม/อุบลราชธานี ” พระครูปภัศร์บุญญาทร ”
๙๑. พระอธิการคมสันต์ วัดกุดระงุม/วารินชำราบ/อุบลราชธานี ” พระครูสุมนธรรมรัตน์ ”
๙๒. พระอธิการอารมณ์ วัดป่าทุ่งบุญ/ศรีเมืองใหม่/อุบลราชธานี ” พระครูปุญญเขตตานุรักษ์ ”
๙๓. พระอธิการไพวัลย์ วัดบ้านแคน/ดอนมดแดง/อุบลราชธานี ” พระครูสันตกัลยาณคุณ ”
๙๔. พระใบฎีกา ทองลัย วัดโพธิ์เมืองวนาราม/เขมราฐ/อุบลราชธานี ” พระครูโพธินครานุกิจ ”
๙๕. พระอธิการทวี วัดห้วยหมากน้อย/ศรีเมืองใหม่/อุบลราชธานี ” พระครูกันตสีลาภิรัต ”
๙๖. พระอธิการวีระพงษ์ วัดป่าโมงใหญ่/เดชอุดม/อุบลราชธานี ” พระครูมหาวนาภิรักษ์ ”
๙๗. พระอธิการสุวรรณ วัดดอนแดงใหญ่/ม่วงสามสิบ/อุบลราชธานี ” พระครูสังวรสุทธิกิจ ”
๙๘. พระอธิการไพศาล วัดสิงห์ทอง/โพธิ์ไทร/อุบลราชธานี ” พระครูวิศาลสุวรรณคุณ ”
๙๙. พระอธิการไสว วัดอันตรมัคคาราม/ตระการพืชผล/อุบลราชธานี ” พระครูปิยธรรมประโชติ ”
๑๐๐. พระอธิการคำภา วัดโพธิ์ไทร/เดชอุดม/อุบลราชธานี ” พระครูมงคลโพธิสถิต ”
๑๐๑. พระอธิการสัญญา วัดโพนแพง/ม่วงสามสิบ/อุบลราชธานี ” พระครูจิรปัญญาภรณ์ ”
๑๐๒. พระสมุห์ พูล วัดด้ามพร้า/เมืองอุบลราชธานี ” พระครูวิจิตรศาสนการ ”
๑๐๓. พระปลัด สำราญ วัดศิริธรรมวนาราม/ตระการพืชผล/อุบลราชธานี ” พระครูกัลยาณสิริธรรม ”
- ๔ -

๑๐๔. พระอธิการเด่น วัดหนองอุดม/พิบูลมังสาหาร/อุบลราชธานี เป็น พระครูประโชติเมธาภรณ์ จร.ชท.
๑๐๕. พระอธิการพิมพ์ วัดหนองแสง/บุณฑริก/อุบลราชธานี ” พระครูมงคลคุณโชติ ”
๑๐๖. พระอธิการสำเริง วัดเก่าน้อย/วารินชำราบ/อุบลราชธานี ” พระครูถิรญาณวงษ์ ”
๑๐๗. พระอธิการทองมา วัดหนองกระบือ/นาเยีย/อุบลราชธานี ” พระครูอาคมสุวรรณาภรณ์ ”
๑๐๘. พระอธิการคำพันธ์ วัดนาจาน/พิบูลมังสาหาร/อุบลราชธานี ” พระครูสุวรรณเตชธรรม ”
๑๐๙. พระอธิการบอน วัดนาจาน/เมืองยโสธร ” พระครูมงคลวรธรรมคุณ ”
๑๑๐. พระครูสมุห์ ไพฑูรย์ ธ. วัดกลางโพธิ์ชัย/มหาชนะชัย/ยโสธร ” พระครูวิจิตรธรรมาภรณ์ ”
๑๑๑. พระอธิการคำพวน วัดป่าชาปฐม/ไทยเจริญ/ยโสธร ” พระครูปฐมวนาภิบาล ”
๑๑๒. พระสมุห์ สมชัย วัดป่าทรายทอง/กุดชุม/ยโสธร ” พระครูสุวรรณวนาภิบาล ”
๑๑๓. พระอธิการอนันต์ วัดพระธาตุบุญตา/มหาชนะชัย/ยโสธร ” พระครูบุญเจติยาทร ”
๑๑๔. พระสมุห์ สมโชค ธ. วัดเทพรังษี/เมืองยโสธร ” พระครูสิริธรรมรังสี ”
๑๑๕. พระอธิการบุญธรรม วัดเกี้ยงเก่า/กุดชุม/ยโสธร ” พระครูสุทธิธรรมาลังการ ”
๑๑๖. พระครูสมุห์ ฉลาด วัดบูรพาหนองสิม/เลิงนกทา/ยโสธร ” พระครูโกศลธรรมากร ”
๑๑๗. พระอธิการชุมพร วัดบ้านแดง/มหาชนะชัย/ยโสธร ” พระครูวรฐิติธรรม ”
๑๑๘. พระอธิการเซ็ง วัดเสาเล้า/ทรายมูล/ยโสธร ” พระครูบวรธรรมสิริ ”
๑๑๙. พระอธิการสมบูรณ์ ธ. วัดดอนม่วง/เลิงนกทา/ยโสธร ” พระครูโสภณขันติธรรม ”
๑๒๐. พระอธิการบุญมา วัดแสนพันธ์/เมืองยโสธร ” พระครูมงคลปุญญากร ”
๑๒๑. พระอธิการประจักษ์ วัดกระจายใน/ป่าติ้ว/ยโสธร ” พระครูพิสิฐธรรมสุนทร ”
๑๒๒. พระมหาใส ป.ธ. ๓ วัดเสรีพัฒนา/เบญจลักษ์/ศรีสะเกษ ” พระครูสุตวราทร ”
๑๒๓. พระอธิการสมบูรณ์ วัดโคกพยอม/ขุนหาญ/ศรีสะเกษ ” พระครูวิบูลธรรมวัตร ”
๑๒๔. พระอธิการทวี วัดบ้านสลับ/ศรีรัตนะ/ศรีสะเกษ ” พระครูประดิษฐ์รัตโนภาส ”
๑๒๕. พระอธิการสงวนศักดิ์ วัดภูเงิน/กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ ” พระครูสุภัทรวรกิจ ”
๑๒๖. พระอธิการคำเตียง ธ. วัดป่าบ้านกลาง/อุทุมพรพิสัย/ศรีสะเกษ ” พระครูสุนทรพัฒนกิจ ”
๑๒๗. พระอธิการเสรี วัดบ้านเหม้า/กันทรารมย์/ศรีสะเกษ ” พระครูวิมลธรรมาภิบาล ”
๑๒๘. พระอธิการณรงค์ วัดหนองเข็ง/เมืองศรีสะเกษ ” พระครูวิสุทธิ์ธรรมพินิจ ”
๑๒๙. พระอธิการแสงอำไพ วัดคล้อเกตุศิริ/กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ ” พระครูพิมลจันทวโรภาส ”
๑๓๐. พระอธิการสมหวัง วัดทุ่งสว่าง/น้ำเกลี้ยง/ศรีสะเกษ ” พระครูโอภาสอินทวงศ์ ”
๑๓๑. พระอธิการสม วัดลิ้นฟ้า/ยางชุมน้อย/ศรีสะเกษ ” พระครูสุทนต์นภคุณ ”
๑๓๒. พระอธิการบุญ วัดบ้านบึง/ปรางค์กู่/ศรีสะเกษ ” พระครูอุดมปุญญาทร ”
๑๓๓. พระอธิการคำสอน วัดป่าสันติสุข/โนนคูณ/ศรีสะเกษ ” พระครูสันติธรรมานุศาสก์ ”
๑๓๔. พระอธิการสุวรรณ์ วัดศาลา/ปรางค์กู่/ศรีสะเกษ ” พระครูสุกันตศีลาภิวัฒน์ ”
๑๓๕. พระใบฎีกา โชคชัย วัดโนนสำนัก/เมืองศรีสะเกษ ” พระครูไพโรจน์วัฒนาทร ”
๑๓๖. พระอธิการสมพอง วัดเห็ดผึ้งหนองก่าม/ราษีไศล/ศรีสะเกษ ” พระครูวิสิฐธรรมรังษี ”
๑๓๗. พระอธิการไพบูลย์ ธ. วัดทุ่งรวงทอง/โนนคูณ/ศรีสะเกษ ” พระครูวิศิษฏ์ปภากร ”
๑๓๘. พระอธิการประสาท ธ. วัดโนนหว้านไฟ/เบญจลักษ์/ศรีสะเกษ ” พระครูปุญญากรฐิติคุณ ”
๑๓๙. พระอธิการสุพจน์ วัดเมืองจันทร์/เมืองจันทร์/ศรีสะเกษ ” พระครูสุวัจน์จันทคุณ ”
- ๕ -

๑๔๐. พระอธิการเสนาะ วัดโพธิ์น้อย/พยุห์/ศรีสะเกษ เป็น พระครูถิรจิตโสภณ จร.ชท.
๑๔๑. พระอธิการเมืองมนต์ วัดบ้านโนน/อุทุมพรพิสัย/ศรีสะเกษ ” พระครูอุดมธุราทร ”
๑๔๒. พระอธิการวันชัย วัดห้วยยาง/ห้วยทับทัน/ศรีสะเกษ ” พระครูอรุณชยานุยุต ”
๑๔๓. พระอธิการทองมา วัดบ้านดู่/ราษีไศล/ศรีสะเกษ ” พระครูถิรสุวรรณาคม ”
๑๔๔. พระอธิการคำ วัดบ้านอาทิ/ขุขันธ์/ศรีสะเกษ ” พระครูมงคลเหมคุณ ”
๑๔๕. พระอธิการพันธ์ วัดละลม/ภูสิงห์/ศรีสะเกษ ” พระครูบรรพตปิยธรรม ”
๑๔๖. พระอธิการด้วง วัดบ้านแทรง/ขุขันธ์/ศรีสะเกษ ” พระครูวุฒิสารโกศล ”
๑๔๗. พระอธิการมี วัดเห็นอ้ม/วังหิน/ศรีสะเกษ ” พระครูกิตติคุณากร ”
๑๔๘. พระอธิการสุรพล วัดโพธิ์ชัย/ศรีสงคราม/นครพนม ” พระครูไพโรจน์โพธาภิรักษ์ ”
๑๔๙. พระอธิการพูลเพชร วัดป่าหนองฮี/ปลาปาก/นครพนม ” พระครูปภาสวชิรธรรม ”
๑๕๐. พระอธิการสุข วัดสระพังทอง/ธาตุพนม/นครพนม ” พระครูปัญญาสุวรรณคุณ ”
๑๕๑. พระอธิการชวน วัดโนนขาม/เมืองนครพนม ” พระครูวิมลนันทเขต ”
๑๕๒. พระอธิการสนั่น วัดศรีบุญเรือง/นาทม/นครพนม ” พระครูรัตนธรรมภาณี ”
๑๕๓. พระอธิการพิทักษ์ ธ. วัดป่าโนนสะอาด/เรณูนคร/นครพนม ” พระครูสถาพรธรรมพิทักษ์ ”
๑๕๔. พระสมุห์ ศักดิ์ดา วัดไทรงาม/นาแก/นครพนม ” พระครูวรสิทธิ์สุนทร ”
๑๕๕. พระอธิการบุญเที่ยง วัดท่าดอกแก้วใต้/ท่าอุเทน/นครพนม ” พระครูพินิตพุทธิคุณ ”
๑๕๖. พระอธิการกัณหา วัดนาเรียง/บ้านแพง/นครพนม ” พระครูวิสุทธิ์ญาณธรรม ”
๑๕๗. พระอธิการมี วัดธาตุจำปา/โพนสวรรค์/นครพนม ” พระครูมงคลเจติยารักษ์ ”
๑๕๘. พระอธิการทองมี วัดโนนสะอาด/วังยาง/นครพนม ” พระครูมงคลวีรวัตร ”
๑๕๙. พระอธิการเชี่ยวชาญ วัดป่าเมธาวิเวก/ปลาปาก/นครพนม ” พระครูวิเวกธีรากร ”
๑๖๐. พระมหากริชฎา ป.ธ. ๓ วัดศิลาลัย/นิคมคำสร้อย/มุกดาหาร ” พระครูสุตปุณณวัฒน์ ”
๑๖๑. พระอธิการสำเนาว์ วัดเบญจพรรณวนาราม/หว้านใหญ่/มุกดาหาร ” พระครูวรรณวนาภิราม ”
๑๖๒. พระอธิการนาม วัดปากช่อง/ดงหลวง/มุกดาหาร ” พระครูมงคลธรรโมภาส ”
๑๖๓. พระอธิการสุนาย วัดนาสีนวน/เมืองอำนาจเจริญ ” พระครูสุเขตถาวรคุณ ”
๑๖๔. พระใบฎีกา เตรียม วัดอัมพร/พนา/อำนาจเจริญ ” พระครูอัมพรธรรมกิจ ”
๑๖๕. พระอธิการแอ๊ต วัดสร้างนกทา/เมืองอำนาจเจริญ ” พระครูจันทธรรมสิริ ”
๑๖๖. พระใบฎีกา พิชัย วัดจินดามณี/ชานุมาน/อำนาจเจริญ ” พระครูสถิตจินดาคุณ ”
๑๖๗. พระมหาประจวบ ป.ธ. ๔ วัดดอนมะเหลื่อม/โนนสูง/นครราชสีมา ” พระครูปริยัติปุญญาภรณ์ ”
๑๖๘. พระมหาประสพ ป.ธ. ๓ วัดไทรโยง/ครบุรี/นครราชสีมา ” พระครูสุตนิโครธารักษ์ ”
๑๖๙. พระอธิการเรียม วัดใหม่พัฒนา/พิมาย/นครราชสีมา ” พระครูสุนทรจิตพิพัฒน์ ”
๑๗๐. พระครูสังฆรักษ์ อิ๊ต วัดหลักร้อย/เมืองนครราชสีมา ” พระครูสังวราภิรักษ์ ”
๑๗๑. พระใบฎีกา เที่ยง วัดถ้ำเทพนิมิต/ปากช่อง/นครราชสีมา ” พระครูศีลสุนทรนิมิต ”
๑๗๒. พระอธิการวัชรินทร์ วัดบ้านดอนหันโนนเพ็ด/บัวใหญ่/นครราชสีมา ” พระครูปทุมวัชรคุณ ”
๑๗๓. พระอธิการสนั่น วัดดอนพะงาด/ขามสะแกแสง/นครราชสีมา ” พระครูกัมปนาทวรคุณ ”
๑๗๔. พระอธิการวิชัย วัดบ้านพระ/เมืองนครราชสีมา ” พระครูวรคามพิทักษ์ ”
๑๗๕. พระอธิการสิงห์ วัดป่าตะแบง/โนนแดง/นครราชสีมา ” พระครูเกษมจิตตารักษ์ ”
- ๖ -

๑๗๖. พระอธิการคัคนันท์ วัดโนนทอง/เทพารักษ์/นครราชสีมา เป็น พระครูกนกเทพานันท์ จร.ชท.
๑๗๗. พระอธิการสมหมาย วัดหนองเต็ง/จักราช/นครราชสีมา ” พระครูปณิธานศีลวัตร ”
๑๗๘. พระอธิการบุญมี วัดหนองไทร/ด่านขุนทด/นครราชสีมา ” พระครูวรปัญญาทร ”
๑๗๙. พระอธิการบุญชนะ วัดใหม่ประชาราม/พิมาย/นครราชสีมา ” พระครูปัญญาสารประคุณ ”
๑๘๐. พระอธิการไพฑูรย์ วัดสว่างนางโท/เมืองยาง/นครราชสีมา ” พระครูพิธานทัสสนียกิจ ”
๑๘๑. พระอธิการบุญเลิศ วัดหนองเดิ่น/ประทาย/นครราชสีมา ” พระครูโสภณปุญญาภินันท์ ”
๑๘๒. พระอธิการขันติ วัดสว่างอารมณ์/ห้วยแถลง/นครราชสีมา ” พระครูโอภาสชัยทัต ”
๑๘๓. พระอธิการประสิทธิ์ วัดหนองขาม/ประทาย/นครราชสีมา ” พระครูวาปีวรญาณ ”
๑๘๔. พระอธิการธนากร วัดอัมพวัน/ปักธงชัย/นครราชสีมา ” พระครูธวัชชัยคุณ ”
๑๘๕. พระอธิการชัย วัดดงหนองไผ่/ลำทะเมนชัย/นครราชสีมา ” พระครูเวฬุวรธรรม ”
๑๘๖. พระอธิการศุภเชษฐก์ วัดลำเชิงไกร/เมืองนครราชสีมา ” พระครูพิพัฒน์ศุภการ ”
๑๘๗. พระอธิการสนธิ์ วัดคลองกุ่ม/วังน้ำเขียว/นครราชสีมา ” พระครูสันตจิตตารักษ์ ”
๑๘๘. พระอธิการบุญศรี วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ/หนองบุญมาก/นครราชสีมา ” พระครูอัครสิริวัฒน์ ”
๑๘๙. พระอธิการช่วง วัดบ้านพระ/ด่านขุนทด/นครราชสีมา ” พระครูวรคามวิสุทธิ์ ”
๑๙๐. พระอธิการพรมมา วัดหนองขาม/บัวลาย/นครราชสีมา ” พระครูสุพลพรหมคุณ ”
๑๙๑ พระอธิการสุทธี วัดมุ่งวทาราม/ชุมพวง/นครราชสีมา ” พระครูมงคลอัครธรรม ”
๑๙๒. พระอธิการบุญหนา วัดสุขาพิริวนาราม/พิมาย/นครราชสีมา ” พระครูสุขวนาภิรม ”
๑๙๓. พระมหาเฉลิม ป.ธ. ๔ วัดสระสี่เหลี่ยม/จัตุรัส/ชัยภูมิ ” พระครูสุตคัมภีรธรรม ”
๑๙๔. พระมหาแสงดาว ป.ธ. ๔ วัดพรมใต้/ภูเขียว/ชัยภูมิ ” พระครูสุตเตชธรรม ”
๑๙๕. พระอธิการสวี วัดหนองม่วง/คอนสาร/ชัยภูมิ ” พระครูสุธรรมชัยเขต ”
๑๙๖. พระอธิการธวัชชัย วัดชมพู/เมืองชัยภูมิ ” พระครูโอภาสสิทธิวิมล ”
๑๙๗. พระอธิการชูวงศ์ วัดชัยประสิทธิ์/เมืองชัยภูมิ ” พระครูประสิทธิ์ชยากร ”
๑๙๘. พระอธิการประทวน วัดจักรวรรดิ์/แก้งคร้อ/ชัยภูมิ ” พระครูปภากรชัยคุณ ”
๑๙๙. พระอธิการอภิวัฒน์ วัดโพธิ์ศรีธาราม/บำเหน็จณรงค์/ชัยภูมิ ” พระครูจิรโพธิคุณ ”
๒๐๐. พระอธิการสามารถ วัดหนองกุง/หนองบัวแดง/ชัยภูมิ ” พระครูโกวิทกิตติโสภณ ”
๒๐๑. พระอธิการเหรียญ วัดท่ากูบ/จัตุรัส/ชัยภูมิ ” พระครูวิสุทธิญาณคุณ ”
๒๐๒. พระอธิการทองคำ วัดพนังโสภาราม/หนองบัวแดง/ชัยภูมิ ” พระครูจันทสุวรรณโสภณ ”
๒๐๓. พระอธิการมนูญ วัดศิลาพนาวาส/แก้งคร้อ/ชัยภูมิ ” พระครูศีลพนาทร ”
๒๐๔. พระอธิการมิตร วัดโคกสะอาด/เทพสถิต/ชัยภูมิ ” พระครูวิสุทธิกิตติสาร ”
๒๐๕. พระอธิการสุภาพ วัดอิสาณ/ภูเขียว/ชัยภูมิ ” พระครูสุรธรรมโสภณ ”
๒๐๖. พระอธิการสวาท วัดพลับพลา/พลับพลาชัย/บุรีรัมย์ ” พระครูสันติธรรมรส ”
๒๐๗. พระอธิการสุรพจน์ วัดสายโท ๑๒ ใต้/บ้านกรวด/บุรีรัมย์ ” พระครูวิโรจน์ปัญญารักษ์ ”
๒๐๘. พระอธิการเสงี่ยม วัดหนองมะเขือ/เมืองบุรีรัมย์ ” พระครูสุวัตรประชาทร ”
๒๐๙. พระสมุห์ น้อย วัดบรมคงคา/พุทไธสง/บุรีรัมย์ ” พระครูบวรญาณสถิต ”
๒๑๐. พระอธิการวิเชียร วัดโคกเพชรน้อย/ห้วยราช/บุรีรัมย์ ” พระครูวัชรปัญญาโสภิต ”
๒๑๑. พระอธิการประยงค์ วัดกัลยาณวัฒน์/กระสัง/บุรีรัมย์ ” พระครูกัลยาณธรรมาภิรม ”
- ๗ -

๒๑๒. พระอธิการสำรอง วัดศีลโสภณธรรมาราม/นางรอง/บุรีรัมย์ เป็น พระครูโสภณเขมจิต จร.ชท.
๒๑๓. พระปลัด ทวม วัดบ้านตลาดควาย/เมืองบุรีรัมย์ ” พระครูอุดมสันติธรรม ”
๒๑๔. พระปลัด ธีระพงษ์ วัดโคกปราสาท/หนองหงส์/บุรีรัมย์ ” พระครูปัญญาธรรมาทร ”
๒๑๕. พระอธิการเสมียน วัดโคกยาง/ชำนิ/บุรีรัมย์ ” พระครูอัครธรรมาภิรม ”
๒๑๖. พระอธิการทองคูณ วัดบ้านห้วยมะไฟ/ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์ ” พระครูวิบูลสีลขันธ์ ”
๒๑๗. พระอธิการกมล วัดเทพประดิษฐ์/นาโพธิ์/บุรีรัมย์ ” พระครูวชิรญาณสถิต ”
๒๑๘. พระสมุห์ พวน วัดบึงเจริญ/บ้านกรวด/บุรีรัมย์ ” พระครูสุกิจพัฒนาทร ”
๒๑๙. พระอธิการสนั่น วัดสว่างอารมย์/ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์ ” พระครูภัทรธรรมาภิรม ”
๒๒๐. พระอธิการทองอินทร์ วัดหนองดุม/สตึก/บุรีรัมย์ ” พระครูสุวรรณอินทวงศ์ ”
๒๒๑. พระอธิการวิมล วัดบ้านเขว้า/ประโคนชัย/บุรีรัมย์ ” พระครูมงคลศีลวิสุทธิ์ ”
๒๒๒. พระอธิการพรชัย วัดบ้านหนองกระทุง/รัตนบุรี/สุรินทร์ ” พระครูถาวรรัตนธรรม ”
๒๒๓. พระอธิการบุญเพ็ง วัดบ้านทิพย์เนตร/ชุมพลบุรี/สุรินทร์ ” พระครูสถิตบุญญาทร ”
๒๒๔. พระอธิการโสม วัดโพธิญาณ/ศีขรภูมิ/สุรินทร์ ” พระครูปัญญาสิริโพธิ ”
๒๒๕. พระอธิการพยนต์ วัดโพธิ์ศรี/กาบเชิง/สุรินทร์ ” พระครูโพธิสิริวัตร ”
๒๒๖. พระอธิการพล วัดสี่เหลี่ยม/รัตนบุรี/สุรินทร์ ” พระครูไพศาลศาสนธรรม ”
๒๒๗. พระอธิการแยง วัดโพธิ์ทอง/โนนนารายณ์/สุรินทร์ ” พระครูอัครสุวรรณโพธิ ”
๒๒๘. พระอธิการสุภาพ วัดโพธิ์ศรีวรรณาราม/สำโรงทาบ/สุรินทร์ ” พระครูโพธิจริยานุวัตร ”
๒๒๙. พระอธิการโส วัดมุนาราม/รัตนบุรี/สุรินทร์ ” พระครูมุนีธรรมประภัศร์ ”
๒๓๐. พระอธิการน้อย วัดแจ้งสมรเทศ/ศีขรภูมิ/สุรินทร์ ” พระครูโอภาสสิริวัตร ”
๒๓๑. พระอธิการคม วัดบ้านเสม็ด/เมืองสุรินทร์ ” พระครูมงคลปัญญาวุธ ”
๒๓๒. พระอธิการประหยัด วัดกระโดนค้อ/ศีขรภูมิ/สุรินทร์ ” พระครูสถิตธรรมจารี ”
๒๓๓. พระอธิการหวน วัดบ้านฉันเพล/เขวาสินรินทร์/สุรินทร์ ” พระครูปิยสีลนิวิฐ ”
๒๓๔. พระใบฎีกา เบียน ธ. วัดขามน้อย/สังขะ/สุรินทร์ ” พระครูนันทธรรมคุณ ”
๒๓๕. พระอธิการพลศรี ธ. วัดเขวาสินรินทร์/เขวาสินรินทร์/สุรินทร์ ” พระครูไพศาลปัญญาภรณ์ ”
๒๓๖. พระอธิการเท็ง วัดนาดีพัฒนา/ท่าตูม/สุรินทร์ ” พระครูสุเขตพัฒนาทร ”
๒๓๗. พระอธิการวิเชียร ธ. วัดตะเคียน/ปราสาท/สุรินทร์ ” พระครูวิมลวชิรคุณ ”
๒๓๘. พระมหาวิชัย ป.ธ. ๓ วัดบางเตย/บ้านสร้าง/ปราจีนบุรี ” พระครูโฆสิตปริยัติกิจ ”
๒๓๙. พระสมุห์ เกรียงศักดิ์ วัดท่าข่อย/กบินทร์บุรี/ปราจีนบุรี ” พระครูวรดิตถ์กิตติสาร ”
๒๔๐. พระครูวิชาญ วัดโพธิ์งาม/ประจันตคาม/ปราจีนบุรี ” พระครูสุทธโพธิกิจ ”
๒๔๑. พระอธิการทองเลื่อน วัดบ่อแร่/เมืองปราจีนบุรี ” พระครูรัตนประโชติ ”
๒๔๒. พระสมุห์ รณยุทธ วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม/เมืองปราจีนบุรี ” พระครูอุดมประชานุกูล ”
๒๔๓. พระใบฎีกา โสพิศ วัดสระมะเขือ/ศรีมโหสถ/ปราจีนบุรี ” พระครูปิยสีลากร ”
๒๔๔. พระครูเลี่ยม วัดปรือวายใหญ่/ศรีมหาโพธิ/ปราจีนบุรี ” พระครูมงคลพุทธิสาร ”
๒๔๕. พระอธิการสุรินทร์ วัดน้ำคำ/คลองหาด/สระแก้ว ” พระครูอุทกธรรมวิภัช ”
๒๔๖. พระอธิการประสิทธิ์ วัดอรุณรังษี/องครักษ์/นครนายก ” พระครูอุทัยปัญญารังษี ”
๒๔๗. พระปลัด สมาน วัดเขาชะโงก/เมืองนครนายก ” พระครูสันติคีรีรักษ์ ”
- ๘ -
๒๔๘. พระอธิการสำเนียง วัดหนองบัวขอน/ปากพลี/นครนายก เป็น พระครูปทุมวราภิรักษ์ จร.ชท.
๒๔๙. พระสมุห์ ประเวศ วัดสว่างอารมณ์/บางน้ำเปรี้ยว/ฉะเชิงเทรา ” พระครูอุดมโชติรัตน์ ”
๒๕๐. พระอธิการอุดม วัดประศาสน์โสภณ/บ้านโพธิ์/ฉะเชิงเทรา ” พระครูสุภัทรกิจโสภณ ”.
๒๕๑. พระปลัด ภักตร์ วัดบางตลาด/คลองเขื่อน/ฉะเชิงเทรา ” พระครูวิจิตรปัญญาธัช ”
๒๕๒. พระอธิการบุญมาก วัดหนองปลาไหล/แปลงยาว/ฉะเชิงเทรา ” พระครูบวรปัญญาโสภิต ”
๒๕๓. พระอธิการช้อย วัดหินดาษ/ราชสาส์น/ฉะเชิงเทรา ” พระครูถาวรปัญญาโสภณ ”
๒๕๔. พระอธิการสุรเดช วัดร่มโพธิ์ทอง/ท่าตะเกียบ/ฉะเชิงเทรา ” พระครูสุวรรณโพธิธาดา ”
๒๕๕. พระอธิการสว่าง วัดมหาเจดีย์/พนมสารคาม/ฉะเชิงเทรา ” พระครูประโชติเจติยานุรักษ์ ”
๒๕๖. พระอธิการอดุลย์ วัดนาน้อย/พนมสารคาม/ฉะเชิงเทรา ” พระครูอดิสัยกิจจารักษ์ ”
๒๕๗. พระอธิการบุญยัง วัดคลองอุดม/สนามชัยเขต/ฉะเชิงเทรา ” พระครูมงคลสุทธธรรม ”
๒๕๘. พระใบฎีกา ทองแดง วัดเขาน้อย/เขาฉกรรจ์/สระแก้ว ” พระครูอนุบรรพตพิทักษ์ ”
๒๕๙. พระอธิการสุภี วัดดอนหลุม/โคกสูง/สระแก้ว ” พระครูวรธรรมพิธาน ”
๒๖๐. พระอธิการสง่า วัดแก่งสำราญ/วังสมบูรณ์/สระแก้ว ” พระครูโอภาสจันทวงศ์ ”
๒๖๑. พระครูสังฆรักษ์ เฉลิม วัดโคกไพล/ตาพระยา/สระแก้ว ” พระครูวิบูลสีลาภรณ์ ”
๒๖๒. พระครูสังฆรักษ์ ชาตรี วัดเขาน้อย/อรัญประเทศ/สระแก้ว ” พระครูอนุบรรพตวรพิทักษ์ ”
๒๖๓. พระอธิการทองเลื่อน วัดเขาจาน/วัฒนานคร/สระแก้ว ” พระครูวิสุทธิคีรีรักษ์ ”
๒๖๔. พระอธิการบัณฑิต วัดเกศแก้ว/วังน้ำเย็น/สระแก้ว ” พระครูรัตนพลธรรม ”
๒๖๕. พระอธิการดามี วัดทุ่งหินโคน/เมืองสระแก้ว ” พระครูอุทัยญาณวิสุทธิ์ ”
๒๖๖. พระอธิการทองห่อ วัดเนินดินแดง/เมืองสระแก้ว ” พระครูอมรธรรมธัช ”
๒๖๗. พระสมุห์ คำเม็ก วัดดอนนางหงส์/ธาตุพนม/นครพนม ” พระครูอนุกูลพัฒนานุกิจ รจร.
๒๖๘. พระปลัด บุญหลาย ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดทองหลาง/พระทองคำ/นครราชสีมา ” พระครูสุตกิจวรคุณ ”
๒๖๙. พระฉัตรทอง ธ. วัดหนองไผ่ล้อม/สำโรงทาบ/สุรินทร์ ” พระครูกิตติกาญจโนภาส ”
๒๗๐. พระจำปา วัดเทพมงคล/ศรีณรงค์/สุรินทร์ ” พระครูวิธานกิจจานุกิจ ”
๒๗๑. พระสมุห์ เกษม วัดท่าพาณิชย์/กบินทร์บุรี/ปราจีนบุรี ” พระครูเขมวงศานุกูล ”
๒๗๒. พระนิพนธ์ วัดสระแท่น/นาดี/ปราจีนบุรี ” พระครูสันติกิจจานุกูล ”
๒๗๓. พระปลัด ศิริ วัดหนองเป็ด/ตาลสุม/อุบลราชธานี ” พระครูวาปีศิริธรรม ผจร.
๒๗๔. พระปลัด ธีรเดช ธ. วัดแสนสำราญ/วารินชำราบ/อุบลราชธานี ” พระครูธีรปัญญาภรณ์ ”
๒๗๕. พระชัชวาล วัดโนนทอง/น้ำยืน/อุบลราชธานี ” พระครูโกวิทสุวรรณาภรณ์ ”
๒๗๖. พระมหาอภินันท์ ป.ธ. ๕ วัดบกน้อย/คำเขื่อนแก้ว/ยโสธร ” พระครูสิริโชติธรรม ”
๒๗๗. พระพนมพงษ์ วัดศรีชมภู/นาหว้า/นครพนม ” พระครูพิพิธกิจจานุรักษ์ ”
๒๗๘. พระปลัด สราวุฒิ วัดธาตุศรีคุณ/นาแก/นครพนม ” พระครูพิพัฒน์เจติยานุกิจ ”
๒๗๙. พระชัยยศ วัดอำนาจ/ลืออำนาจ/อำนาจเจริญ ” พระครูวิโรจน์วรานุกูล ”
๒๘๐. พระสมุห์ จันทร์ วัดสุขวัฒนาราม/ปักธงชัย/นครราชสีมา ” พระครูสุขวัฒนกิจ ”
๒๘๑ พระอุทัย ธ. วัดป่าประชาธรรมนิคม/บัวใหญ่/นครราชสีมา ” พระครูปทุมสราธิคุณ ”
๒๘๒. พระปลัด สันติ วัดโนนไทย/โนนไทย/นครราชสีมา ” พระครูธำรงวรรณคุณ ”
๒๘๓. พระปลัด ประภากร วัดหนองหว้า/โนนสูง/นครราชสีมา ” พระครูปภากรพิสิฐ ”
๒๘๔. พระครูปลัด เอกศักดิ์ ธ. วัดเทพนิมิตร/เมืองฉะเชิงเทรา ” พระครูพินิจวรกิจพิมล ”
- ๙ -
รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ

๒๘๕. พระครูพิทักษ์วารีวรเขต (วันดี) วัดสุจิตต์ธัมมาราม/สตึก/บุรีรัมย์ เป็น ทป.จอ.ชพ.
๒๘๖. พระครูสุนทรธรรมประยุต (เสนาะ) วัดบางคาง/เมืองปราจีนบุรี ” ”
๒๘๗. พระครูเกษมวิริยคุณ (เลียม) วัดแสงเกษม/เดชอุดม/อุบลราชธานี ” จอ.ชพ.
๒๘๘. พระครูสิริธรรมากร (บุดดา) วัดศรีโพธิ์ชัย/ตระการพืชผล/อุบลราชธานี ” ”
๒๘๙. พระครูเกษมประชานุการ (วิเชียร) ธ. วัดประชาเกษม/เขมราฐ/อุบลราชธานี ” ”
๒๙๐. พระครูสถิตธรรมรัตน์ (คำสิงห์) วัดปลาซิว/เมืองจันทร์/ศรีสะเกษ ” ”
๒๙๑. พระครูวิภัชธรรมสุนทร (ส่วน) วัดหนองบักโทน/เบญจลักษ์/ศรีสะเกษ ” ”
๒๙๒. พระครูประทีปธรรมวิมล (แสวง) วัดกระแซง/พยุห์/ศรีสะเกษ ” ”
๒๙๓. พระครูบรรหารธรรมโกวิท (วิไล ป.ธ.๔ ศน.บ.) ธ. วัดป่าศิวิลัย/เรณูนคร/นครพนม ” ”
๒๙๔. พระครูสิริวชิรากร (สมพร ป.ธ. ๕) วัดวิเชียรธรรมาราม/บ้านแท่น/ชัยภูมิ ” ”
๒๙๕. พระครูบวรสมณวัตร (เงิน) วัดสุพลศรัทธาราม/คูเมือง/บุรีรัมย์ ” ”
๒๙๖. พระครูพัฒนกิจไพศาล (จุม) ธ. วัดสวนป่ารักน้ำธุดงคสถาน/นางรอง/บุรีรัมย์ ” ”
๒๙๗. พระครูประดิษฐ์วรญาณ (วรประดิษฐ์) ธ. วัดประดิษฐ์พุทธางกูร/ศรีณรงค์/สุรินทร์ ” ”
๒๙๘. พระครูสุธรรมวัชรคุณ (เพชร) วัดศรีสุธรรม/บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์ ” ทป.จอ.ชอ.
๒๙๙. พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ (ทองหล่อ ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดกลาง/เมืองอุบลราชธานี ” จอ.ชอ.
๓๐๐. พระครูปริยัติธัญญาภรณ์ (กสิณ ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดฉันทาราม/กุดข้าวปุ้น/อุบลราชธานี ” ”
๓๐๑. พระครูวิชัยธรรมานันท์ (ชัย) ธ. วัดวารีอุดม/น้ำยืน/อุบลราชธานี ” ”
๓๐๒. พระครูสถิตธรรมคุณ (ทองรวย) ธ. วัดสุมังคลาราม/เลิงนกทา/ยโสธร ” ”
๓๐๓. พระครูปริยัติคณานุรักษ์ (พงษ์สันติ์ ป.ธ. ๔) วัดวิสุทธิโสภณ/บึงบูรพ์/ศรีสะเกษ ” ”
๓๐๔. พระครูพินิจวัฒนาคุณ (หนูเพียง) ธ. วัดสว่างเนินกุง/เสนางคนิคม/อำนาจเจริญ ” ”
๓๐๕. พระครูธรรมโชตาภิวัฒน์ (แจ่ม) วัดรวง/เฉลิมพระเกียรติ/นครราชสีมา ” ”
๓๐๖. พระครูสิริปุญญาภิรักษ์ (บุญศรี) วัดบ้านไร่/บัวใหญ่/นครราชสีมา ” ”
๓๐๗. พระครูญาณิสสรคุณ (สมร) วัดศาลาหนองขอน/แก้งสนามนาง/นครราชสีมา ” ”
๓๐๘. พระครูวิสุทธิประยุตต์ (บุตรดี) วัดประชาคมาราม/ห้วยแถลง/นครราชสีมา ” ”
๓๐๙. พระครูโพธิสัจจานุรักษ์ (สมศักดิ์) วัดโพธิสัตว์/แก้งคร้อ/ชัยภูมิ ” ”
๓๑๐. พระครูสุนทรธรรมาวุธ (หนูเพียบ) วัดหนองบัวลอย/คอนสวรรค์/ชัยภูมิ ” ”
๓๑๑. พระครูโสภณอรรถกิจ (เหมือน) วัดปราสาทวนาราม/ชำนิ/บุรีรัมย์ ” ”
๓๑๒. พระครูอรุณคุณากร (โฉม) วัดอัมภาราม/เฉลิมพระเกียรติ/บุรีรัมย์ ” ”
๓๑๓. พระครูศรีธรรมวิบูล (วิเชียร ป.ธ. ๖ ศน.บ.) วัดหนองหลัก/ม่วงสามสิบ/อุบลราชธานี ” ทจอ.ชอ.
๓๑๔. พระครูสุวรรณธรรโมภาส (ผจญ ป.ธ. ๔) วัดทองนพคุณ/เมืองอุบลราชธานี ” ”
๓๑๕. พระครูสถิตชลธาร (บุญเรือน) วัดน้ำยืน/น้ำยืน/อุบลราชธานี ” ”
๓๑๖. พระครูอินทสารสถิต (เส็ง) วัดอินทาวาส/เลิงนกทา/ยโสธร ” ”
- ๑๐ -

๓๑๗. พระครูวารีคุณากร (ปลั่ง) วัดน้ำอ้อม/กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ เป็น ทจอ.ชอ.
๓๑๘. พระครูวิชิตพัฒนคุณ (วิชัย) วัดกกต้อง/เมืองนครพนม ” ”
๓๑๙. พระครูมงคลวรวัฒน์ (สวัสดิ์) วัดเทพมงคล/เมืองอำนาจเจริญ ” ”
๓๒๐. พระครูสังฆกิจโสภณ (ประวิทย์) ธ. วัดหนองจรเข้/กบินทร์บุรี/ปราจีนบุรี ” ทผจล.ชพ.วิ.
๓๒๑. พระครูภาวนาสิทธิคุณ (บัญชา) วัดมงคลเทพ/บางคล้า/ฉะเชิงเทรา ” ”
๓๒๒. พระครูปริยัติสีมาภรณ์ (สมศักดิ์ ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดสะแก/เมืองนครราชสีมา ” ผจล.ชพ.
๓๒๓. พระครูปริยัติภัทรคุณ (เสนอ ป.ธ. ๕ พธ.บ.) วัดสิงห์วงศ์/นางรอง/บุรีรัมย์ ” ทผจล.ชพ.
๓๒๔. พระครูสิทธิพัฒนาภรณ์ (กิจจา) วัดกระทุ่มแพ้ว/บ้านสร้าง/ปราจีนบุรี ” ”
๓๒๕. พระครูวิธานมงคลกิจ (สมหมาย) วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม/เมืองศรีสะเกษ ” ผจล.ชอ.
๓๒๖. พระครูสุชีพภาวนาภิวัตร (เข็ม) ธ. วัดห้วยซันเหนือ/นาจะหลวย/อุบลราชธานี ” ทผจล.ชอ.
๓๒๗. พระครูโกวิทพัฒโนดม (เกลี้ยง) วัดโนนแกด/เมืองศรีสะเกษ ” ”
๓๒๘. พระครูเวตวันวรกิจ (จรัส) วัดเวตวันวิทยาราม/เดชอุดม/อุบลราชธานี ” รจอ.ชอ.
๓๒๙. พระครูสุตาลังการ (สมหมาย ป.ธ. ๔) วัดป่าจันทวนาราม/เลิงนกทา/ยโสธร ” ”
๓๓๐. พระครูฉันทกิจโกศล (จิม) วัดศรีธาตุ/เมืองยโสธร ” ”
๓๓๑. พระครูกิตติพัฒนสุนทร (เกียรติพงษ์) วัดศรีจำปา/นาแก/นครพนม ” ”
๓๓๒. พระครูสิริภัทรประยุต (สมบูรณ์ ป.ธ. ๓) วัดสว่างบูรพาราม/สูงเนิน/นครราชสีมา ” ”
๓๓๓. พระครูปฏิภาณสังฆกิจ (ประยงค์) วัดเมืองคง/คง/นครราชสีมา ” ”
๓๓๔. พระครูวิบูลพัฒนาทร (อิ่ม) วัดบุ/จักราช/นครราชสีมา ” ”
๓๓๕. พระครูอินทธรรมธัช (วุฒิศักดิ์) วัดศรีธงชัย/หนองบัวแดง/ชัยภูมิ ” ”
๓๓๖. พระครูสุวรรณจันทรังษี (คำมุ) วัดเขต/หนองบัวแดง/ชัยภูมิ ” ”
๓๓๗. พระครูปริยัติธรรมาภรณ์ (กิม ป.ธ. ๔) วัดห้วยสำราญ/กระสัง/บุรีรัมย์ ” ”
๓๓๘. พระครูประสิทธิ์นวกร (พูน) วัดประสิทธาราม/หนองหงส์/บุรีรัมย์ ” ”
๓๓๙. พระครูสุนทรกิจวิจารณ์ (บุญยัง) วัดป่าบ้านกรวด/บ้านกรวด/บุรีรัมย์ ” ”
๓๔๐. พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดกลางสุรินทร์/เมืองสุรินทร์ ” ”
๓๔๑. พระครูโสภิตมงคลการ (ขันธ์) วัดมงคลโสภิต/บ้านโพธิ์/ฉะเชิงเทรา ” ทป.จต.ชอ.วิ.
๓๔๒. พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม) วัดบ้านเก่าบ่อ/หัวตะพาน/อำนาจเจริญ ” จต.ชอ.วิ.
๓๔๓. พระครูสุนทรธรรมประสุต (เพชรรัตน์ ป.ธ. ๓) วัดบ้านก่อ/ม่วงสามสิบ/อุบลราชธานี ” จต.ชอ.
๓๔๔. พระครูสุวรรณสิริกิจ (ทอง) วัดศรีชมภู/ตาลสุม/อุบลราชธานี ” ”
๓๔๕. พระครูสุวรรณวรดิตถ์ (สิงห์ทอง) วัดบ้านโอด/ดอนมดแดง/อุบลราชธานี ” ”
๓๔๖. พระครูอดุลวิริยาภรณ์ (กระแส) วัดนาโพธิ์/เขื่องใน/อุบลราชธานี ” ”
๓๔๗. พระครูวิบูลกิจโกศล (เต็ม) วัดแก่งศรีโคตร/สิรินธร/อุบลราชธานี ” ”
๓๔๘. พระครูสุจิตคุณากร (กอง) วัดกุดชุม/วารินชำราบ/อุบลราชธานี ” ”
๓๔๙. พระครูประทีปรัตนกิจ (จันทร์ดี) วัดสร้างแก้วใต้/พิบูลมังสาหาร/อุบลราชธานี ” ”
- ๑๑ -

๓๕๐. พระครูสุนทรสารวัฒน์ (สมศักดิ์) วัดโนนเจริญ/นาจะหลวย/อุบลราชธานี เป็น จต.ชอ.
๓๕๑. พระครูสังวรญาณคุณ (วิสันต์) วัดสร้างก่อ/เหล่าเสือโก้ก/อุบลราชธานี ” ”
๓๕๒. พระครูโสรัจธรรมประคุณ (เสงี่ยม) วัดโปร่งเจริญ/โพธิ์ไทร/อุบลราชธานี ” ”
๓๕๓. พระครูรัตนาภิมุข (ปุ้ย) วัดโนนม่วง/คำเขื่อนแก้ว/ยโสธร ” ”
๓๕๔. พระครูขันตยาภิรักษ์ (โสม) วัดกำแมด/กุดชุม/ยโสธร ” ”
๓๕๕. พระครูญาณกิจวิมล (สมัย) วัดสิงห์ทอง/ไทยเจริญ/ยโสธร ” ”
๓๕๖. พระครูวิจิตรปัญญาธร (ชอบ) วัดตับเต่า/เมืองยโสธร ” ”
๓๕๗. พระครูวรธรรมสโมธาน (ศักดิ์) ธ. วัดคำม่วง/คำเขื่อนแก้ว/ยโสธร ” ”
๓๕๘. พระครูสุขุมธรรโมภาส (เมือง ป.ธ. ๓) วัดหนองบัว/อุทุมพรพิสัย/ศรีสะเกษ ” ”
๓๕๙. พระครูกิตติสุตาภรณ์ (พิชิต ป.ธ. ๓) วัดบุยาว/ห้วยทับทัน/ศรีสะเกษ ” ”
๓๖๐. พระครูศาสนกิจวิมล (หนูพันธ์) วัดหนองเชียงทูน/ปรางค์กู่/ศรีสะเกษ ” ”
๓๖๑. พระครูปัญญาวัชรคุณ (วัชรินทร์) วัดกันจด/ขุนหาญ/ศรีสะเกษ ” ”
๓๖๒. พระครูโกศลธรรมวัฒน์ (คลิม) วัดชำแระ/ไพรบึง/ศรีสะเกษ ” ”
๓๖๓. พระครูสุชัยวรธรรม (วีระชัย) วัดผักขะ/ยางชุมน้อย/ศรีสะเกษ ” ”
๓๖๔. พระครูสิริพัฒนธรรม (สิน) วัดกระเบากันตรวจ/ขุนหาญ/ศรีสะเกษ ” ”
๓๖๕. พระครูวรดิตถ์พัฒนาทร (เลียง) วัดท่าพระ/กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ ” ”
๓๖๖. พระครูสิริศีลวงศ์ (สุวรรณ) วัดโนนแก/ศรีรัตนะ/ศรีสะเกษ ” ”
๓๖๗. พระครูโอภาสสันติคุณ (บุญเพ็ง) วัดมะฟัก/ราษีไศล/ศรีสะเกษ ” ”
๓๖๘. พระครูสุวรรณนพคุณ (วัง) วัดเหนือบัวรพา/นาแก/นครพนม ” ”
๓๖๙. พระครูโสภณวิบูลธรรม (วิไล) ธ. วัดป่าอุดมสันติธรรม/ท่าอุเทน/นครพนม ” ”
๓๗๐. พระครูพุทธิคุณโสภิต (อุดม) วัดจำปา/ศรีสงคราม/นครพนม ” ”
๓๗๑. พระครูประโชติศาสนการ (ชัยวิชิต) วัดศรีมงคล/นาหว้า/นครพนม ” ”
๓๗๒. พระครูโอภาสวีรคุณ (พัฒนพงษ์) วัดแจ้ง/เมืองมุกดาหาร ” ”
๓๗๓. พระครูสุวรรณพัฒนโชติ (ฉลอง) วัดราษฎร์สามัคคี/เมืองมุกดาหาร ” ”
๓๗๔. พระครูวัฒนคุณาธาร (พรม) วัดน้ำท่วม/ลืออำนาจ/อำนาจเจริญ ” ”
๓๗๕. พระครูสุภาจารโสภณ (คำฝั้น) วัดดอนหวาย/เมืองอำนาจเจริญ ” ”
๓๗๖. พระครูสีลธรรมพินิจ (พินิจ) วัดศิริมงคล/ชานุมาน/อำนาจเจริญ ” ”
๓๗๗. พระครูปริยัติปภากร (ระวี) วัดราษฎร์ประดิษฐ์/บัวใหญ่/นครราชสีมา ” ”
๓๗๘. พระครูธรรมคุณาทร (แหล่) วัดโนนแปะ/ปักธงชัย/นครราชสีมา ” ”
๓๗๙. พระครูชัยวัฒน์พิศาล (หิน) วัดบ้านกลาง/ปักธงชัย/นครราชสีมา ” ”
๓๘๐. พระครูโพธิศรีพิทักษ์ (บุญจันทร์) วัดโพธิ์ศรีบรรจง/ชุมพวง/นครราชสีมา ” ”
๓๘๑. พระครูปทุมสีลาภรณ์ (วิชัย) วัดปทุมวนาราม/บัวลาย/นครราชสีมา ” ”
๓๘๒. พระครูประดิษฐ์ธรรมญาณ (ประยูร) วัดโนนรังปอแดง/ลำทะเมนชัย/นครราชสีมา ” ”
- ๑๒ -

๓๘๓. พระครูปัญญาธรวรคุณ (สมุทร) วัดกุดตาดำ/พระทองคำ/นครราชสีมา เป็น จต.ชอ.
๓๘๔. พระครูสุวัฒน์ชยาทร (เงียบ) วัดบุไผ่/วังน้ำเขียว/นครราชสีมา ” ”
๓๘๕. พระครูพิศาลสีลคุณ (ไพรัตน์) วัดมาบตะโกเอน/ครบุรี/นครราชสีมา ” ”
๓๘๖. พระครูปทุมสราภิบาล (ถนอม) วัดหนองบัวน้อย/สีคิ้ว/นครราชสีมา ” ”
๓๘๗. พระครูสิทธินวการ (ผล) วัดสัมฤทธิ์ตะวันออก/พิมาย/นครราชสีมา ” ”
๓๘๘. พระครูพิพิธคุณาทร (สมัคร) วัดสารภี/หนองบุญมาก/นครราชสีมา ” ”
๓๘๙. พระครูพิพัฒน์ทีปกร (เจริญ) วัดเกาะอุทการาม/ปากช่อง/นครราชสีมา ” ”
๓๙๐. พระครูธรรมกิจโสภณ (มะโนด) ธ. วัดดอนหัน/บัวใหญ่/นครราชสีมา ” ”
๓๙๑. พระครูธีรธรรมสุนทร (สมควร) วัดบ้านเหลื่อม/บ้านเหลื่อม/นครราชสีมา ” ”
๓๙๒. พระครูพินิจวินยากร (วินัย) วัดบ้านตำแย/พิมาย/นครราชสีมา ” ”
๓๙๓. พระครูจิตรการประสิทธิ์ (ประสิทธิ์) วัดกระเสียว/โนนไทย/นครราชสีมา ” ”
๓๙๔. พระครูโสภณธรรมสาร (สง่า) วัดทุ่งลุยลาย/คอนสาร/ชัยภูมิ ” ”
๓๙๕. พระครูปภากรวุฒิคุณ (วันดวน) วัดราษฎร์ดำเนิน/หนองบัวแดง/ชัยภูมิ ” ”
๓๙๖. พระครูวิบูลสีลพรต (สมหมาย) วัดบ้านหนองกับ/สตึก/บุรีรัมย์ ” ”
๓๙๗. พระครูวิมลวรธรรม (พิชัย) วัดบุญช่วย/พลับพลาชัย/บุรีรัมย์ ” ”
๓๙๘. พระครูปทุมธรรมธัช (บัว) วัดประทุมเมศ/นาโพธิ์/บุรีรัมย์ ” ”
๓๙๙. พระครูสังวรธรรมโสภณ (วินัย) วัดสองพี่น้อง/นางรอง/บุรีรัมย์ ” ”
๔๐๐. พระครูวิโรจน์ธรรมาภิรักษ์ (ประทีป) วัดบ้านสะแกซำ/เมืองบุรีรัมย์ ” ”
๔๐๑. พระครูประสิทธิ์ธรรมโชติ (สมหวัง) วัดบ้านดอน/พุทไธสง/บุรีรัมย์ ” ”
๔๐๒. พระครูโพธิธรรมานุกูล (บรรเทา) วัดโพธิ์ย้อย/ปะคำ/บุรีรัมย์ ” ”
๔๐๓. พระครูปิยธรรมคุณ (รอง) วัดบ้านเก็ม/ประโคนชัย/บุรีรัมย์ ” ”
๔๐๔. พระครูปัญญาประภากร (เชือน) วัดชุมพร/ละหานทราย/บุรีรัมย์ ” ”
๔๐๕. พระครูเวฬุวนาภิรักษ์ (บุญเสาร์) วัดเวฬุวันหนองไผ่/ศีขรภูมิ/สุรินทร์ ” ”
๔๐๖. พระครูประโชติธรรมาภิรม (คาร) วัดสว่างลำเพิญ/รัตนบุรี/สุรินทร์ ” ”
๔๐๗. พระครูวิบูลธรรมโฆสิต (สมนึก) วัดประสพสุข/เมืองสุรินทร์ ” ”
๔๐๘. พระครูอาภัสร์ธรรมคุณ (บุญรอด) วัดโคกกรม/พนมดงรัก/สุรินทร์ ” ”
๔๐๙. พระครูมงคลรัตนาภิรักษ์ (สมปอง) วัดมณีวรรณ/โนนนารายณ์/สุรินทร์ ” ”
๔๑๐. พระครูธรรมรัตนาภิรม (ลุน) วัดธรรมรัตน์โพธิยาราม/สังขะ/สุรินทร์ ” ”
๔๑๑. พระครูกิตติวรรโณภาส (สุภาพ) วัดศรัทธาวารี/ชุมพลบุรี/สุรินทร์ ” ”
๔๑๒. พระครูสุพัฒนกิจ (สิน) วัดเขตสุวรรณาราม/ปราสาท/สุรินทร์ ” ”
๔๑๓. พระครูสุนทรปัญญาวัฒน์ (ประโยชน์) วัดชัยประโคม/เมืองสุรินทร์ ” ”
๔๑๔. พระครูนิโครธวุฒิคุณ (ไพฑูรย์) วัดไทรงาม/ประจันตคาม/ปราจีนบุรี ” ”
- ๑๓ -

๔๑๕. พระครูบรรพตเขมาภิวัฒน์ (สมคิด) วัดบรรพตเขมาราม/กบินทร์บุรี/ปราจีนบุรี เป็น จต.ชอ.
๔๑๖. พระครูสังวรธรรมกิจ (สมจิตต์) วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม/ประจันตคาม/ปราจีนบุรี ” ”
๔๑๗. พระครูสุทธิสารโสภณ (กนก) วัดโบสถ์/เมืองปราจีนบุรี ” ”
๔๑๘. พระครูวิมลสิริสาร (วิศาล) วัดอรัญญไพรศรี/ศรีมหาโพธิ/ปราจีนบุรี ” ”
๔๑๙. พระครูอาทรกันตธรรม (บุญชู) วัดไม้รวก/บ้านนา/นครนายก ” ”
๔๒๐. พระครูสิริพัฒนธำรง (วินัย) วัดศรีจุฬา/เมืองนครนายก ” ”
๔๒๑. พระครูกมลธรรมรัตน์ (สมศรี) วัดวังไทร/เมืองนครนายก ” ”
๔๒๒. พระครูศาสนธรรมโกศล (มานิตย์) วัดเชี่ยวโอสถ/องครักษ์/นครนายก ” ”
๔๒๓. พระครูสุวรรณธรรมวงศ์ (เสียง) วัดสุวรรณมาตร/เมืองฉะเชิงเทรา ” ”
๔๒๔. พระครูสุนทรธรรมาภิบาล (เกีย) วัดหนองบอน/พนมสารคาม/ฉะเชิงเทรา ” ”
๔๒๕. พระครูวิบูลโชติธรรม (สุวรรณ) วัดไผ่ขวาง/ราชสาส์น/ฉะเชิงเทรา ” ”
๔๒๖. พระครูสุจิตบุญญากร (เนตร) วัดเนินไร่/แปลงยาว/ฉะเชิงเทรา ” ”
๔๒๗. พระครูสุทธิวชิราภรณ์ (รัตนศักดิ์) วัดคลองน้ำใส/เมืองสระแก้ว ” ”
๔๒๘. พระครูสุวรรณพรหมคุณ (บรรจง) วัดพรหมสุวรรณ/ตาพระยา/สระแก้ว ” ”
๔๒๙ พระครูโสภณขันติธรรม (อุดม) วัดคูขาด/เขื่องใน/อุบลราชธานี ” จต.ชท.
๔๓๐. พระครูโสภิตธรรมโชติ (สิงห์) วัดสว่างวงเจียม/ศรีเมืองใหม่/อุบลราชธานี ” ”
๔๓๑. พระครูนันทการโกวิท (สังวาลย์) วัดนันทาวาส/ตระการพืชผล/อุบลราชธานี ” ”
๔๓๒. พระครูรัตนสีลคุณ (สมพร) วัดศรีนวล/สำโรง/อุบลราชธานี ” ”
๔๓๓. พระครูโอภาสกันตาภิรม (รุ่งเรือง) วัดภาราวาส/ตระการพืชผล/อุบลราชธานี ” ”
๔๓๔. พระครูโอภาสศาสนการ (สว่าง) วัดตาโกย/น้ำขุ่น/อุบลราชธานี ” ”
๔๓๕. พระครูโอภาสวนานุรักษ์ (ประคอง) วัดศรีสว่างวนาราม/เดชอุดม/อุบลราชธานี ” ”
๔๓๖. พระครูพิมลธรรมาภิวัฒน์ (สอน) วัดนาจาน/นาเยีย/อุบลราชธานี ” ”
๔๓๗. พระครูสุตภัทรกิจ (ภัทรกรณ์ ป.ธ. ๔) วัดบูรพารามใต้/ทรายมูล/ยโสธร ” ”
๔๓๘. พระครูจันทสิริพัฒนาภรณ์ (เสริม) วัดศิริราษฎร์/กันทรารมย์/ศรีสะเกษ ” ”
๔๓๙. พระครูชาครธรรมคุณ (สมานชัย) วัดบ้านกู่/ปรางค์กู่/ศรีสะเกษ ” ”
๔๔๐. พระครูเมตตาธรรมสิริ (ถาวร) วัดศรีตาลอย/กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ ” ”
๔๔๑. พระครูธรรมกิจคณาทร (ทองดี) ธ. วัดป่าบ้านบาก/ราษีไศล/ศรีสะเกษ ” ”
๔๔๒. พระครูสุนทรธรรมานุสิฐ (เสมอ) วัดหนองโอง/กันทรารมย์/ศรีสะเกษ ” ”
๔๔๓. พระครูโกศลพุทธิคุณ (บุญมี) วัดบ้านกุง/ศิลาลาด/ศรีสะเกษ ” ”
๔๔๔. พระครูพิพิธพัฒนวิมล (พยุง) วัดป่ามุจลินท์/เรณูนคร/นครพนม ” ”
๔๔๕. พระครูสีลธรรมคุณ (กงตา) วัดหนองผักแว่น/วังยาง/นครพนม ” ”
๔๔๖. พระครูกิตติสารพิพัฒน์ (สา) วัดโพนแพง/ธาตุพนม/นครพนม ” ”
- ๑๔ -

๔๔๗. พระครูอินทกิจวิมล (ทรัพย์) วัดอินทรนิมิต/ดอนตาล/มุกดาหาร เป็น จต.ชท.
๔๔๘. พระครูสุวรรณธรรมโสภิต (สุเวท) วัดโพนทอง/เสนางคนิคม/อำนาจเจริญ ” ”
๔๔๙. พระครูถาวรธรรมวิธาน (ลือชัย ป.ธ. ๓) ธ. วัดป้ายอุบล/เสิงสาง/นครราชสีมา ” ”
๔๕๐. พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ (ไว) วัดโนนมะกอก/โนนสูง/นครราชสีมา ” ”
๔๕๑. พระครูสถิตปุญญาทร (ฉัตร) วัดเทพสถิต/ปากช่อง/นครราชสีมา ” ”
๔๕๒. พระครูรัตนสราธิการ (สุวัฒน์) วัดสระแก้ว/ห้วยแถลง/นครราชสีมา ” ”
๔๕๓. พระครูนันทธรรมโกวิท (เฉลา) วัดจันอัด/โนนสูง/นครราชสีมา ” ”
๔๕๔. พระครูพิบูลกิจจานุกิจ (ทอง) วัดใหม่สามัคคีธรรม/เมืองนครราชสีมา ” ”
๔๕๕. พระครูโชติวัตรวิมล (สมัย) วัดคลองตาลอง/ปากช่อง/นครราชสีมา ” ”
๔๕๖. พระครูนิวิฐโสตถิธรรม (ทองสุข) วัดหนองผักแว่น/บำเหน็จณรงค์/ชัยภูมิ ” ”
๔๕๗. พระครูวรเจติยาภิรักษ์ (นิรันดร์) วัดป่าหนองดินดำ/ภูเขียว/ชัยภูมิ ” ”
๔๕๘. พระครูสุทธิสิริธรรม (บุญยงค์) วัดศรีสะอาด/เมืองชัยภูมิ ” ”
๔๕๙. พระครูมนูญปัญญาภินันท์ (มาโนช) วัดเลียบน้ำไหล/จัตุรัส/ชัยภูมิ ” ”
๔๖๐. พระครูโสภณสันติธรรม (อ่อนศรี) วัดอัมพาราม/ปราสาท/สุรินทร์ ” ”
๔๖๑. พระครูสิริรัตนวิมล (พิมพ์) วัดอำนวยศรี/รัตนบุรี/สุรินทร์ ” ”
๔๖๒. พระครูปิยธรรมรักษ์ (สมชาย) วัดม่วงขาว/ศรีมโหสถ/ปราจีนบุรี ” ”
๔๖๓. พระครูอาทรถิรธรรม (ณรงค์) วัดเทพาวาส/วัฒนานคร/สระแก้ว ” ”
๔๖๔. พระครูสุวิมลภาวนาคุณ (สุรศักดิ์) ธ. วัดเขาตาเงาะ/หนองบัวระเหว/ชัยภูมิ ” จร.ชอ.วิ.
๔๖๕. พระครูภาวนาเขมาจารย์ (ศรีทอง) ธ. วัดเขาดิน/ศรีมหาโพธิ/ปราจีนบุรี ” ”
๔๖๖. พระครูถาวรธรรมสถิต (ลี) วัดผาสุการาม/วารินชำราบ/อุบลราชธานี ” จร.ชอ.
๔๖๗. พระครูโชติวีรญาณ (นงค์คราญ) ธ. วัดดอนเสาโฮง/เดชอุดม/อุบลราชธานี ” ”
๔๖๘. พระครูโพธิวนานุรักษ์ (วรรณจิตต์) วัดป่าโพธิ์ศรี/ม่วงสามสิบ/อุบลราชธานี ” ”
๔๖๙. พระครูโสภิตปัญญาคม (พิกุล) วัดสะพือใต้/พิบูลมังสาหาร/อุบลราชธานี ” ”
๔๗๐. พระครูสารปุญญาภรณ์ (บุญมี) วัดโนนยาง/มหาชนะชัย/ยโสธร ” ”
๔๗๑. พระครูจันทสารนิวิฐ (ประจักษ์) วัดสากลสะแนน/เมืองยโสธร ” ”
๔๗๒. พระครูวิสณฑ์ธรรมกิจ (ณรงค์ศักดิ์) วัดเหล่าน้อย/ค้อวัง/ยโสธร ” ”
๔๗๓. พระครูสุนทรกิจโกวิท (ไมล์) วัดกลางสุนทราวาส/เมืองศรีสะเกษ ” ”
๔๗๔. พระครูวิสุทธิ์ธรรมนิมิต (จิฐิกรณ์) วัดไทยเทพนิมิต/ขุขันธ์/ศรีสะเกษ ” ”
๔๗๕. พระครูปนัสธรรมกิจ (รวน) วัดขนุน/ขุขันธ์/ศรีสะเกษ ” ”
๔๗๖. พระครูปัญญากรโกศล (สมาน) วัดหนองยาง/อุทุมพรพิสัย/ศรีสะเกษ ” ”
๔๗๗. พระครูสารธรรมประโชติ (บุญจันทร์) วัดอะลาง/อุทุมพรพิสัย/ศรีสะเกษ ” ”
๔๗๘. พระครูอินทกัลยาณคุณ (คำพร) วัดพระอินทร์แปลง/เมืองนครพนม ” ”
- ๑๕ -

๔๗๙. พระครูอัมพวันสุนทร (บุญกอง) วัดอัมพวนาราม/เมืองนครพนม เป็น จร.ชอ.
๔๘๐. พระครูรัตนธรรมนาท (สนั่น) วัดขอนกอง/ธาตุพนม/นครพนม ” ”
๔๘๑. พระครูสุธรรมโกวิท (ที) วัดศรีสุข/ปทุมราชวงศา/อำนาจเจริญ ” ”
๔๘๒. พระครูวรรณคุณาภรณ์ (นรินทร์) วัดดอนขวัญ/พนา/อำนาจเจริญ ” ”
๔๘๓. พระครูสุตกิตติคุณ (ทองอยู่ ป.ธ. ๓) วัดโคกตลาด/เมืองนครราชสีมา ” ”
๔๘๔. พระครูโสภิตภัทรกิจ (เจริญ) วัดบ้านน้อย/คง/นครราชสีมา ” ”
๔๘๕. พระครูวิฑิตกิตติคุณ (แจ่ม) วัดบ้านพร้าว/ปักธงชัย/นครราชสีมา ” ”
๔๘๖. พระครูสันตาจารนิยุต (สงัด) วัดสำโรง/โนนไทย/นครราชสีมา ” ”
๔๘๗. พระครูวิจิตรสมณคุณ (สุรพล) วัดบ้านตาล/ชุมพวง/นครราชสีมา ” ”
๔๘๘. พระครูศีลวัตรวิสุทธิ์ (บุญธรรม) วัดศาลาเย็น/เมืองนครราชสีมา ” ”
๔๘๙. พระครูวิชัยธรรมานุศาสน์ (สง่า) วัดหนองจันสอน/ประทาย/นครราชสีมา ” ”
๔๙๐. พระครูศีลศรัทธาคุณ (ทองคำ) วัดศรัทธาสามัคคี/สีคิ้ว/นครราชสีมา ” ”
๔๙๑. พระครูสุวรรณชินวงศ์ (ทอง) วัดป่าหิมพานต์/ครบุรี/นครราชสีมา ” ”
๔๙๒. พระครูโวทานธรรมคุณ (ประเสริฐ) วัดต่างตา/เมืองนครราชสีมา ” ”
๔๙๓. พระครูประภัศรธรรมธร (สมพงษ์) วัดบึงทับปรางค์/โชคชัย/นครราชสีมา ” ”
๔๙๔. พระครูสุตชโยภาส (เฉลิม ป.ธ. ๔) วัดพูลทรัพย์ลาดใหญ่/เมืองชัยภูมิ ” ”
๔๙๕. พระครูประโชติปัญญาภิวัฒน์ (ละม่อม) วัดหงษ์ทอง/จัตุรัส/ชัยภูมิ ” ”
๔๙๖. พระครูปัญญาโชติรักษ์ (ตี๋) วัดราษฎร์รังสรรค์/ห้วยราช/บุรีรัมย์ ” ”
๔๙๗. พระครูธวัชปิยาจาร (ธงชัย) วัดประชาสมนึก/ประโคนชัย/บุรีรัมย์ ” ”
๔๙๘. พระครูวิบูลย์ปัญญาวัฒน์ (ผาด) วัดบ้านกรวด/บ้านกรวด/บุรีรัมย์ ” ”
๔๙๙. พระครูปริยัติธรรมธาดา (สุภาพ ป.ธ. ๔) วัดสระแก้วอายอง/ศีขรภูมิ/สุรินทร์ ” ”
๕๐๐. พระครูบริคุตโพธิคุณ (บุญทัน) วัดกาพระคุณาราม/สนม/สุรินทร์ ” ”
๕๐๑. พระครูสาทรธรรมคุณ (เสาร์) วัดศิลาวรรณ/รัตนบุรี/สุรินทร์ ” ”
๕๐๒. พระครูปิยธรรมโกศล (บัวพา) วัดสว่างโนนงิ้ว/จอมพระ/สุรินทร์ ” ”
๕๐๓. พระครูวิฑิตธรรโมภาส (สุข) วัดสว่างน้ำคำ/ท่าตูม/สุรินทร์ ” ”
๕๐๔. พระครูประภัศร์จริยาภรณ์ (คำทอง) วัดสามัคคีศรีบูรพา/สังขะ/สุรินทร์ ” ”
๕๐๕. พระครูถาวรธรรมวิจิตร (ฐิติพงศ์) วัดระเวียง/ศีขรภูมิ/สุรินทร์ ” ”
๕๐๖. พระครูโอภาสธรรมภาณ (วิไล) วัดสว่างบูรพาราม/ศรีณรงค์/สุรินทร์ ” ”
๕๐๗. พระครูรัตนวรธรรม (นวด) วัดตะเคียนบวรรัตน์/ลำดวน/สุรินทร์ ” ”
๕๐๘. พระครูไพศาลศีลพรต (เมือย) ธ. วัดบูรพาราม/เขวาสินรินทร์/สุรินทร์ ” ”
๕๐๙. พระครูวิบูลศุภการ (อุทัย) วัดไพบูลย์ศรัทธาทำ/กบินทร์บุรี/ปราจีนบุรี ” ”
๕๑๐. พระครูโสภณชัยวงศ์ (เสน่ห์) วัดห้วยโรง/ปากพลี/นครนายก ” ”
๕๑๑. พระครูอดุลญาณสุนทร (เล็ก) ธ. วัดคลองโพธิ์/เมืองนครนายก ” ”
- ๑๖ -

๕๑๒. พระครูอโศกธรรมคุณ (ชำนาญ) วัดก้อนแก้ว/คลองเขื่อน/ฉะเชิงเทรา เป็น จร.ชอ.
๕๑๓. พระครูสถิตปัญญารัตน์ (แฉล้ม) วัดคลองสิบแปด/บางน้ำเปรี้ยว/ฉะเชิงเทรา ” ”
๕๑๔. พระครูภัทรสารพิมล (อัมพร) วัดโคกหัวข้าว/พนมสารคาม/ฉะเชิงเทรา ” ”
๕๑๕. พระครูประภากรโสภณ (บุญมา) วัดหัวกุญแจ/เมืองสระแก้ว ” ”
๕๑๖. พระครูวาปีธรรมาจาร (สม) วัดหนองแวง/โคกสูง/สระแก้ว ” ”
๕๑๗. พระครูภัทรสิริธรรม (จันที) วัดเมืองไผ่/อรัญประเทศ/สระแก้ว ” ”
๕๑๘. พระครูสถิตบวรธรรม (คำไถ่) ธ. วัดป่าหนองฮาง/เบญจลักษ์/ศรีสะเกษ ” จร.ชท.วิ.
๕๑๙. พระครูพิทักษ์สิริมงคล (สมพงษ์) วัดศรีมงคล/ศรีเมืองใหม่/อุบลราชธานี ” จร.ชท.
๕๒๐. พระครูโกศลสุวิมลกิจ (สุบรรณ) ธ. วัดป่าดอนยู/นาเยีย/อุบลราชธานี ” ”
๕๒๑. พระครูวิบูลธรรโมบล (บรรพต) ธ. วัดหนองเค็ง/เมืองอุบลราชธานี ” ”
๕๒๒. พระครูนิวาสธรรมโชติ (คงประเสริฐ) วัดนิวาสสุวรรณาราม/วังหิน/ศรีสะเกษ ” ”
๕๒๓. พระครูสารสุนทร (ทองดี) วัดเทพนิมิตร/สำโรงทาบ/สุรินทร์ ” ”

-----------------------------

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1705:...

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <p><a><u><i><b> <em><strike><img> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><div>
  • *การขึ้นบรรทัดใหม่ : ถ้าข้อความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด กด Enter หนึ่งครั้ง, ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด กด Enter สองครั้ง เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า ให้อ่านง่ายขึ้น - มีวรรคตอน อย่าเขียนติดกันเป็นพืด* :(

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.