สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

http://www.sangkhakk.com/

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ วัดธาตุ พระอารามหลวง ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000