นิสิตมหาจุฬาฯ-ปฏิบัติธรรม เปิดอาคารเรียนวิทยบริการตาก

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 หน่วยวิทยบริการตาก วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม "ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นหนึ่งใน กิจกรรมประจำปีตามหลักสูตรของนิสิตที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 ณ วัดท่านา อ.เมือง จ.ตาก

พระครูโกวิทบุญเขต เจ้าอาวาสวัดท่านา และรองผู้อำนวยการ หน่วยวิทยบริการตาก วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า กิจกรรมปฏิบัติธรรมนี้ เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรข้อบังคับของนิสิตที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร. เรียกว่า การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่พระนิสิตทุกชั้นปีจะต้องลงทะเบียนวิชาดังกล่าว กิจกรรมปฏิบัติธรรมในวิชาการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน จะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 10 วัน ซึ่งนิสิต มจร.ทุกรูป ทุกชั้นปี จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวและเก็บให้ได้รวม 40 วัน ตลอด 4 ปีการศึกษา ถือเป็นวิชาบังคับหากไม่สามารถเก็บได้ครบตามข้อบังคับก็จะมีผลต่อการจบการศึกษา หรือไม่สามารถขอรับปริญญาตรีได้

"หน่วยวิทยบริการตาก จึงได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวิชาการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานขึ้น ไม่เพียงให้นิสิต มจร.ทุกรูปได้ปฏิบัติข้อบังคับการศึกษาแล้ว กิจกรรมนี้ยังจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมาด้วย ซึ่งกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรตินี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 ณ หน่วยวิทยบริการตาก วัดท่านา อ.เมือง จ.ตาก"

ทั้งนี้ หน่วยวิทยบริการตาก วัดท่านา จะจัดให้มีพิธีเปิด "อาคารเรียนวิทยบริการตาก" หลังแรกโดยได้รับความกรุณาจาก พระเดชพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.พระธรรมโกศาจารย์ ปัจอธิการบดี มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพ มหานคร และเป็นคณะเลขานุการประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มาเปิด "อาคารเรียนวิทยบริการตาก" อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ณ หน่วยวิทยบริการตาก วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา อ.เมือง จ.ตาก

พระครูโกวิทบุญเขต

"ปัจจุบันมีนิสิตมาศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-2 และหลักสูตรการบริการกิจการคณะสงฆ์ ที่หน่วยวิทยบริการตาก วัดท่านาแห่งนี้ รวมกว่า 200 รูป ซึ่งการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล จะมีนิสิตจากหน่วยวิทยบริการอื่นๆ มาร่วมด้วยอีกจำนวนหนึ่ง อาตมภาพจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ที่มีจิตกุศล สามารถร่วมทำบุญในการถวายภัตตาหารเช้า-เพล น้ำปานะ หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหน่วยวิทยบริการตากในด้านอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหาบรมบพิตร ผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกในการนี้ด้วย"

พระครูโกวิทบุญเขต กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยวิทยบริการตาก วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา อ.เมือง จ.ตาก ได้รับอนุมัติยกฐานะห้องเรียนวัดท่านาเป็นหน่วยวิทยบริการตามประกาศมหาวิทยาลัย ตามบันทึกข้อความ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่ ศธ 6100.1/857 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2541 เพื่อให้เป็นสถานศึกษาของนิสิต มจร.ในจังหวัดตาก และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง และการศึกษา ซึ่งท่านในฐานะเจ้าอาวาสวัดท่านา จึงได้พยายามผลักดันให้จากเดิมที่มีฐานะเป็นแค่ห้องเรียน ให้กลายเป็นหน่วยวิทยบริการตากขึ้นมา โดยอาคารเรียนหลังแรกสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2550 ที่ผ่านมา และคณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับพระนิสิต

พุทธศาสนิกชนที่สนใจร่วมทำบุญในการจัดกิจกรรม "ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ" หรือร่วมสมทบทุนการเรียนการสอน หน่วยวิทยบริการตาก วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา อ.เมือง จ.ตาก ได้ทาง ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ พระครูโกวิทบุญเขต เลขที่ 603-1-58998-2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5589-6083, 08-9439-6328

ที่มา: 

ข่าวสด

ความคิดเห็น

เราก็คนจังหวัดตากเหมือนกันอยากให้จังหวัดของเรามีทางเลือกในการศึกษาเปิดให้กว้างขึ้นจะได้เจริญๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเหมือนจังหวัดอื่นเค้า

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <p><a><u><i><b> <em><strike><img> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><div>
  • *การขึ้นบรรทัดใหม่ : ถ้าข้อความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด กด Enter หนึ่งครั้ง, ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด กด Enter สองครั้ง เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า ให้อ่านง่ายขึ้น - มีวรรคตอน อย่าเขียนติดกันเป็นพืด* :(

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.