กำหนดพระราชทานสัญญาบัตร-พัดยศ

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ พระสงฆ์ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้ดำรงสมณศักดิ์ตามสมควรแก่ฐานานุรูป

มีพระราชาคณะที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ตั้งแต่รองสมเด็จพระราชาคณะ ลงมาถึงระดับพระราชาคณะชั้นสามัญ รวมจำนวน 75 รูป ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา

สำหรับพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรระดับชั้นต่างๆ จำนวน 1,755 รูป โดยได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ใหม่ 905 รูป พระราชทานเลื่อน 850 รูป มีพระบรมราชานุญาตถวายประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราช ทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในโอกาสอันสมควรต่อไป

ในการนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ประกอบพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แด่พระสังฆาธิการที่ได้รับพระราชทาน ในปีนี้ 5 แห่ง คือ

1.ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง จัดพิธี ณ วัดพระพุทธบาท อ.พระพุทธ บาท จ.สระบุรี ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2551 เวลา 13.30 น. มีพระสงฆ์เข้ารับพัดยศ 371 รูป พระราชทานตั้งใหม่ 121 รูป พระราชทานเลื่อน 250 รูป

2.ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จัดพิธี ณ วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551 เวลา 13.30 น. มีพระสงฆ์เข้ารับพัดยศ 396 รูป พระราชทานตั้งใหม่ 221 รูป พระราชทานเลื่อน 175 รูป

3.ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 8-9 จัดพิธี ณ วัดแจ้งแสงอรุณ อ.เมือง จ.สกลนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2552 เวลา 13.30 น. มีพระสงฆ์เข้ารับพัดยศ 410 รูป พระราชทานตั้งใหม่ 209 รูป พระราชทานเลื่อน 201 รูป

4.ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 10-11-12 จัดพิธี ณ วัดโสธรวราราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2552 เวลา 13.30 น. มีพระสงฆ์เข้ารับพัดยศ 460 รูป พระราชทานตั้งใหม่ 296 รูป พระราชทานเลื่อน 164 รูป

5.ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ จัดพิธี ณ วัดเทพวนาราม อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2552 เวลา 13.30 น. มีพระสงฆ์เข้ารับพัดยศ 118 รูป พระราชทานตั้งใหม่ 58 รูป พระราชทานเลื่อน 60 รูป

ในวันประกอบพิธีดังกล่าวนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออาราธนาพระสังฆาธิการ ที่ได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ จำนวน 1,755 รูป ทั่วประเทศ ได้โปรดไปรับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ตามวัน เวลา และสถานที่ของเขตการปกครองคณะสงฆ์หนต่างๆ ดังกล่าว

และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้เขียน: 
จุไรรัตน์ มีศิริ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ที่มา: 

ข่าวสด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <p><a><u><i><b> <em><strike><img> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><div>
  • *การขึ้นบรรทัดใหม่ : ถ้าข้อความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด กด Enter หนึ่งครั้ง, ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด กด Enter สองครั้ง เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า ให้อ่านง่ายขึ้น - มีวรรคตอน อย่าเขียนติดกันเป็นพืด* :(

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.