สาวกพันธมิตรอาการหนัก(โคม่า)..กระทู้ ด่าพระ "สมเด็จเกี่ยว" เลือกข้าง กรณีผ้าแดงคลุมภูเขาทอง ทั้งที่เขาทำมาตั้งแต่สมัย ร.5

สาวกพันธมิตรอาการหนัก(โคม่า)..กระทู้ ด่าพระ "สมเด็จเกี่ยว" เลือกข้าง กรณีผ้าแดงคลุมภูเขาทอง ทั้งที่เขาทำมาตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 5 แล้ว

ไปที่ > ภูเขาทอง คลุมผ้าแดงในช่วงเวลาไว้ทุกข์

ผ่านทาง

เว็บบอร์ดเสธ.แดง http://board.sae-dang.com/OpenMessages.php?no=61951

Thai E-News http://thaienews.blogspot.com/2008/11/5.html

 

ความคิดเห็น

Member since:
28 August 2008
Last activity:
5 ปี 19 สัปดาห์

ยุคสมัยเปลี่ยนไป สมัยเป็นเด็กแข่งกีฬาสีสร้างสามัคคี เด็กรักกัน สมัยนี้เสื้อสีเซ่อซ่าจะตีกัน ใส่สีหนึ่งหลงเข้าไปอีกสีหนึ่งอาจถึงตายได้นะโยม

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนา

ในประเทศ

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอ ิสรเสรีมาช้านาน

1.แกนนำคนไหนพูด
2.ที่ไหน
3.วันเวลาที่ว่านะเมื่อไหร่
4.ออกอากาศเมื่อไหร่
5.ช่องไหน

ขข่าวจากวัดจาผีแง๋

พธม.ก่อเรื่องถึงด่าพระมหาเถรระดับสมเด็จพระราชาคณะ ซึ่งในหลวงมีพระราชทาน สมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะในพระนามว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ฯลฯ เป็นพระมหาเถรที่ทรงกราบไหว้ และให้จนท.วังหลวง
อาราธนาแสดงพระธรรมเทศนามงคลกถาพิเศษ ในพระบรมมหาราชวัง พธม.โง่ เพราะขาดความเคารพพระสงฆ์องค์สมมุติสงฆ์อริยะ ที่พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาขึ้น -โง่ เพราะไม่สำนึกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ -โง่ เพราะผ้าห่มองค์พระบรมธาตุภูเขาทอง สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า โปรดให้ทรงใช้เป็นผ้าสีแดงห่มองค์พระเจดีย์องค์นี้ สืบต่อมาเป็นวัฒนธรรมชาวพุทธถึงปัจุบัน นั่นซิ!เพราะโง่-ลุ่มหลงใน
ไสยดำ จึงพากันนำเอาโกเต๊กที่ผู้หญิงใช้ในรอบเดือนแล้ว ไปจุกที่อุปจารฐานพระบรมรูปทรงม้า ในพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าของชาวไทย และกลุ่มพธม.พากันสรรเสริญ เจ้าพิธีไสยดำคนนี้ บอกว่าเป็นการสกัดมิให้พระบรมเดชานุภาพออกไปช่วยคนอื่น โดยเฉพาะคนที่พธม.ประสงค์ร้ายเขา กลุ่มพธม.
กล่าวออกมาได้อย่างไรว่า มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์ ไม่น่าเชื่อคำเลย

แผ่นผ้าสีแดง-ขาว-น้ำเงิน-ขาว-แดง เย็บต่อติดกัน นี่!ครับเป็นธงชาติไทย ที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯพระราชประทาน เป็นสิ่งปวงชนชาวไทยเคารพทุกเช้าเวลา ๐๘.๐๐น. และตอนค่ำเวลา ๑๕.๐๐น สำหรับโรงเรียนและทั่วไป ๑๖.๐๐ น.หากเลาะด้ายเย็บหรือตัดออก แยกแผ่นผ้าสี่สามสีออกจากกัน ก็เป็นเพียงผ้าสีผืน ๆ หนึ่งเท่านั้นไม่เรียกว่าสีธงชาติครับ
สีแดงหมายถึงปวงชนชาวไทยและแผ่นดินไทย คือ สถาบันชาติ
สีขาวหมายถึงพระศาสนา-พุทธ-คริสต์-อิสลาม ฯลฯ ที่กฎหายไทยรับรองว่าปวงชนชาวไทยบางสวนเคารพนับถือ คือ สถาบันพระศาสนา
สีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย พ่อขุนบางกางหาวต้นราชวงศ์กรุงสุโขทัย ประกาศก่อตั้งอาณาจักรศุโขไท เป็นสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในพ.ศ. ๑๘๗๙
ครั้นถึงรัชสมัย พ่อขุนรามกำแหงมหาราช ดำรงตำแหน่งพระมหากษ้ตริย์ รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์สุโขทัย ทรงแผ่พระบารมีธรรม ไปปกครองทั้งหมดในแหลมมะลายู-สิงหบุร/สิงคโปรปัจจุบัน ทรงพบพระพุทธศาสนาเถรวาท รุ่งเรืองในพระนครศรีธรรมราช (จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบัน) ทรงอาราธนาพระสงฆ์ จากวัดพระบรมธาตุ มาตั้งพระศาสนาที่กรุงสุโขทัย ก็เกิดสถาบันพระศาสนาขึ้น ณ พ.ศ. ๑๘๘๔
พระพุทธศาสนาเถรวาท เจริญรุ่งเรืองในกรุงสุโขทัย เผยแผ่ไปไพศาลถึงอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรล้านช้าง (ล้านนา คือ จังหวัดในภูมิภาคล้านนากับสหรัฐไทยเดิมในเขตพม่า/ล้านช้าง คือ จังหวัดในภูมิภาคอีสานกับประเทศลาว)
ผืนแผ่นดินไทยปัจจุบันนี้ เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (นายสินเจ้าเมืองตาก-นายทองด้วง-นายบุญมา)กับทหารเอกสำคัญสองนาย กู้เอกราชจากการเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าครั้งที่ ๒ ตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ครั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถึงกาลทรงสวรรคต เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก(นายทองด้วง)
ทหารเอกคู่พระทัย ได้ปราบดาภิเศกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ปฐมบรมราชวงศ์จักรี รวบรวมแผ่นดินและปวงชนชาวไทยผู้อาศัยอยู่ เป็นปึกแผ่นแน่นหนา เป็นอาณาจักรเดียวกันเรียกราชอาณาจักรสยาม ตามนามเดิมที่ขอมเรียกไว้ เมื่อเข้าสู่ระบอบการปกครองประชาธิปไตย รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม และรัฐสภาเห็นว่า ชนชาวไทยตั้งตนอยู่บนแผ่นดินเดิมของคนไท สมควรเรียกชื่อประเทศให้สอดคล้องกับชื่อเจ้าของประเทศ ที่เป็นปวงชนชาวไทย จึงประกาศเปลี่ยนชื่อราชอาณาจักรสยาม ให้เรียกว่าประเทศไทย ผ้าสีแดงห่มพระเจดีย์สุวรรณบรรพต(ภูเขาทอง)นั้น คือ สีเลือดไทยปกห่มคุ้มครองสถาบันพระศาสนาครับ ที่พระมหากษัตริย์ร.๕ ทรงพระราชทานแต่แรกครับ จำกันได้ว่า ลิ้มสนธิแก่นนำ พธม. ทำพิธีกรรมสกปรกกับพระบรมรูปทรงม้า ในราชกาลที่ ๕ จนได้ชื่อเรียกว่า ลิ้มโกเต็ก ทำเพื่ออะไร คำที่อ้างสมเหตุผลของการกระทำหรือไม ให้ไปถามท่านนายพลเอกสกุลปินมณีเองเถอะครับ
ผมธัมมกวิอุบาสกครับ

มัวแต่ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละ ต่างชาติจะมาเอาแผ่นดินไทยไปหมดแล้ว...เลิกเถอะ...มาช่วยกันปกป้องผืนแผ่นกันเถอะท่านผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเอ๋ย

เพียงคนไทยสวมเสื้อสีแดงหรือจะสีเหลืองหรือจะสีน้ำเงิน แต่ถ้าพิจารณาแล้วทั้งหมดนี้เป็นแม่สีทั้งนั้น ไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใด คนไทยแบ่งแยกแนวคิด แสดงออกโดยการสวมเสีื้อสีต่างกันเพื่อบ่งบอกถึงแนวคิดของแต่ละกลุ่ม แต่ลองถามตนเองซิว่า คนไทยเหมือนกันหรือเปล่า กลุ่มคนไทยสวมเสื้อต่างสี ต่างแนวคิด แต่มีสัญญลักษณ์ธงชาติไทย อันเป็นสิ่งต้องประดับไว้บนยอดเสาที่สูง มิบังควรนำมาโบกเหมือนเชียร์กีฬาสี ขอคนไทยจงโปรดรักสามัคคีกันเถิด ถ้าคนไทยสามัคคีกัน ประเทศชาติจะยิ่งแข็งแกร่งและไม่มีใครกล้ามาดูหมิ่นคนไทยได้ ทุกวันนี้สังคมไทยได้รับอารยธรรมชาตินิยมเข้ามามาก เอาเวลามาดูแลลูกหลานที่เป็นอนาคตของชาติให้เขาเป็นคนไทยที่ดี จะดีกว่า สงสารลูกหลานไทยเถิด

สติและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันอยู่ตรงไหน คุณสีเหลือง

ท่านอาจจะไม่คิดอะไร ปรกติท่านก็ทำอยู่แล้วแต่บางท่านไม่ได้สังเกตุ
เราก็พวกเดียวกัน

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

แค่ออกมาว่าพระ ก็ผิดแล้ว
แสดงว่าบุคคลนั้นไม่ได้เคารพพระ ไม่มีความเคารพในพระรัตนตรัย
บุคคลผู้มีปัญญา ไม่เชื่อ ไม่ตื่นข่าวนี้เลย
แค่นี้ก็บอกได้เลยว่า เป็นการพูดโดยอัคติ ไม่มีเหตุผลที่รับฟังได้

สีแดงรังเกีลยดพันธมิตร ๆก็รังเกลียดสีแดง ถ้าฝ่ายพันธมิตรรังเกลียดสีแดงจริง โยนใบแดงๆออกนอกบ้านบ้างดิครับ แล้วจะเชื่อจริงๆว่ารังเกลียดสีแดงแน่นอน กลัวไม่แน่นิหว่า

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <p><a><u><i><b> <em><strike><img> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><div>
  • *การขึ้นบรรทัดใหม่ : ถ้าข้อความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด กด Enter หนึ่งครั้ง, ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด กด Enter สองครั้ง เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า ให้อ่านง่ายขึ้น - มีวรรคตอน อย่าเขียนติดกันเป็นพืด* :(

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.