บามิยัน... เหลือเพียงที่ว่าง

หญิงอัฟกันและเด็กน้อยเดินตามกันต้อยๆ ผ่านหน้าช่องผาหินกลวงซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปยืน ขนาด 174 ฟุต ที่มีชื่อเสียงในเมืองบามิยัน ของอัฟกานิสถาน ขณะที่ทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังรวบรวมรายชื่อ และตามซ่อมแซมสิ่งต่างๆ ที่ถูกทำลายทิ้งด้วยน้ำมือของกลุ่มตาลิบัน (ภาพ-เอเอฟพี)

 

ที่มา: 

ข่าวสด

ความคิดเห็น

เขาทำลงไปคงสักวันเวรกรรมตงตามทันนะครับคอยดู

Member since:
26 March 2008
Last activity:
3 ปี 24 สัปดาห์

     ๑. เคยเห็นผู้เขียน"ไตรลักษณ์" มี ๓ ระดับ(ยังไม่เคยพบมาก่อน)
     ๑.๑  อวิชชาไตรลักษณ์  ได้แก่ไตรลักษณ์ระดับปุถุชน มีลักษณะ นิจจัง   สุขขัง  และอัตตา(เห็นแก่ตัว-เอาแต่ใจตน)
     ๑.๒  โลกีย์ไตรลักษณ์   ได้แก่ไตรลักษณ์ระดับกัลยาณชน ถึงอริยบุคคลขั้นต้น(ได้ดวงตาเห็นธรรม)  มีลักษณะ อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา(ลด-ละ-เลิก-ปล่อยวาง/ไม่ยึดมั่นถือมั่น)  คือกฎธรรมชาติธรรมดาของโลก ที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ
     ๑.๓  โลกุตตรไตรลักษณ์  ได้แก่ไตรลักษณ์ระดับอริยบุคคลขั้นต้น ถึง พระอรหันต์  มีลักษณะ  นิจจัง(เที่ยงในความไม่เที่ยง)   สุขขัง(ทนได้ในสภาพที่ทนไม่ได้ หรือยิ้มได้เมื่อภัยมา)  และอนัตตา(ลด-ละ-เลิก-ปล่อยวาง-หลุดพ้น/สูญญตา)
     ๒.  กลุ่มตาลีบัน ทำลายพระพุทธรูปยืนเมืองบามิยัน  พุทธศาสนิกชนคนไทยมีความรู้สึกที่ไม่ดี เหมือนเป็นการเหยียดหยามดูถูก  ซึ่งธรรมชาติพุทธศาสนิกชนคนไทยมีน้ำใจโอบอ้อมอารี ต่อคนทุกเชื้อชาติ ศาสนา ทุกลัทธิความเชื่อถือ  จากพระพุทธศาสนาที่หล่อหลอมวิถีชีวิตมาเกือบพันปี ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
      ๓.  ในฐานะคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ที่ได้ชื่อว่าเป็นศาสนา"อเทวนิยม" และเป็นศาสนาแห่ง"ปัญญา"  เราควรฉลาดที่จะมองวิกฤตที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาศได้อย่างไร
     ๓.๑  ลักษณะทุกข์ในอริยสัจจ์๔ มีว่า ปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวัง๑   ประสบสิ่งอันไม่ป็นที่รัก๑   และพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก๑  เป็นทุกข์ทั้งสิ้น  อาการแสดงออกของทุกข์คือ  ความคับแค้นคร่ำครวญ๑  ความโศกเศร้าเสียใจ๑  และความไม่สบายกายความไม่สบายใจ๑
     ๓.๒  การทำลายพระพุทธรูปเมืองบามิยันของกลุ่มตาลีบัน  เป็นลักษณะทุกข์ของ ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์(ทุกข์เพราะโทสะหรือพยาบาทวิตกเป็นเจ้าเรือน)    ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์(ทุกข์เพราะโมหะหรือวิหิงสาวิตกเป็นเจ้าเรือน)  หรือพูดอย่างมืออาชีพก็ว่า  พระพุทธรูปเมืองบามิยันเป็น"วัตถุกาม"  จิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนคนไทยเป็น"กิเลสกาม"  ความอยากมีไม่อยากมี ความอยากเป็นไม่อยากเป็น  ความอยากได้ไม่อยากได้ หรือ"ตัณหา" ได้ชื่อว่าสมุทัย คือต้นเหตุแห่งทุกข์
     ๓.๓  การดับตัณหาเสียได้ ย่อมได้ชื่อว่าเป็นการดับทุกข์ ดับทุกข์อย่างเดียวพระพุทธองค์ไม่สอน  แต่พระพุทธองค์ทรงชี้ทาง"บรมสุข" ที่เรียกว่า"นิพพาน"ให้อีกด้วย  หนทางนั้นเรียกว่า"มัชฌิมาปฏิปทา(ทางสายกลาง)" หรือ"มรรค มีองค์๘"นั่นเอง
     ๓.๔  มรรคมีองค์๘ สรุปได้ในไตรสิกขา ว่าด้วย "ศีล-นำมาซึ่งปกติสุข     สมาธิ-นำมาซึ่งความสงบสุข    และปัญญา-นำมาซึ่งความสุขอย่างยิ่งหรือ บรมสุข"    ศีลเราเข้าใจกันดีอยู่แล้ว    สมาธิ-ประกอบด้วยความเพียรชอบ, ความระลึกชอบ และความตั้งใจมั่นชอบ สมาธิเป็นที่มาของฌาน สุดยอดของฌาน คือความสงบสุข
     ๓.๕  ปัญญา-ประกอบด้วยสุตมยปัญญา(ฟัง), จินตมยปัญญา(นึก-คิด) และภาวนามยปัญญา(สมถะ-วิปัสสนาภาวนา)
     ๓.๖  สมถกรรมฐานก็คือ สมาธิ มีพื้นฐานคือ"ความสงบ"   วิปัสสนากรรมฐาน มีพื้นฐานจาก"สติปัฎฐาน๔"เป็นอารมณ์   อารมณ์ใดที่ชัดเจนที่สุดจากฐานของ กาย-เวทนา-จิต-ธรรม  นำอารมณ์นั้นมาพิจารณาด้วยจิตที่เป็น"สมาธิ" ซึ่งความสงบจากกายและจิต ที่ฝึกมาดีแล้ว  จะเห็นไตรลักษณ์ในอารมณ์ ทั้ง๔ อย่างชัดเจน  เป็นการพิสูจน์  อวิชชาไตรลักษณ์ในจิตวิญญาณปุถุชนว่ามีจริง - เพราะอะไร  พิสูจน์โลกียไตรลักษณ์ต่างจากอวิชชาไตรลักษณ์อย่างไร   และจะพิสูจน์โลกุตตรไตรลักษณ์ ว่าที่ต่างกัน และเหมือนกันกับโลกีย์ไตรลักษณ์เป็นอย่างไร (ด้งข้อมูลข้อ๑)
     ๓.๗  แล้วเราจะทราบว่า  กลุ่มตาลีบัน จัดอยู่ในไตรลักษณ์ ประเภทไหน  ทำไมเขาจึงทำกับเราได้   อย่างนี้พอจะใช้คำว่า"แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร"ได้หรือไม่   ถ้าพระพุทธรูปเมืองบามิยัน อยู่ในเมืองไทย พวกเราชาวไทยจะยอมให้กลุ่มตาลีบันทำลายหรือไม่  ถ้าไม่จะทำอย่างไร   
     ๓.๘  "ดูละครแล้วกลับมาย้อนดูตัว"  อย่าง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้(ขณะนี้อาจเป็น ๕ จังหวัดอ่อนๆก็ได้)   ถ้าเปรียบ๕จชต. เป็นพระพุทธรูปเมืองบามิยัน จะป้องกันกลุ่มตาลีบัน ทำลายล้าง(สถาปนาเป็นรัฐปัตตานี)    การทะเลาะกันเรื่องเขาพระวิหารของคนใทยด้วยกันขณะนี้  ดูๆไปเผลอๆ ตาอยู่อาจคว้าพุงมันๆไปกินเชียวนะ จะบอกให้
     ๓.๙  ขอเสนอแนะปัญหา ๓ จชต. และกรณีเขาพระวิหาร แนว"วิถีพุทธ" มีลักษณะ ๒ คนยลตามช่อง  คนหนึ่งได้ดารา อีกคนได้โคลนตม
     ก)  ปัญหาเกิดจากคนไทยแตกสามัคคี อุปมาเหมือนเรือไร้หางเสือ หรือขาดนายท้ายเรือคุมพวงมาลัย
     ข)  ใช้หลักอริยสัจจ์๔ แก้ปัญหา(ญาณทัศนะ<มุมมองของผู้รู้>๓ ประกอบด้วย สัจจญาณ, กิจญาณ และกตญาณ) ตั้งปัญหาว่า" ริษยา-สามัคคี"(สมมุติว่าเป็นสัจจญาณ)
     ขยายความ  ริษยา เป็นอกุศลเจตสิกจัดเป็น"อัตตา" มีความเห็นแก่ตัว และตามใจตนเป็นเจ้าเรือน ทุกข์เวทนาเป็นที่หมายของ"ริษยา"      
     สามัคคี เป็นกุศลเจตสิกในรูปของ"วีรตีเจตสิก-สัมมาวาจา-ไม่พูดเท็จ,ไม่พูดหยาบ,ไม่พูดส่อเสียดและไม่พุดเพ้อเจ้อ"  จัดเป็น"อนัตตา"มีความไม่เห็นแก่ตัวและเอาชนะใจตนเองเป็นเจ้าเรือน  สุขเวทนาเป็นที่หมายของ"สามัคคี"
     ข๑.)  ริษยาควรกำหนดรู้(กิจญาณ)  เรากำหนดรู้แล้ว(กตญาณ)=ทุกข์
     ข๒.)  สาเหตุแห่งความริษยาเราควรละ(กิจญาณ)  เรากำหนดละแล้ว(กตญาณ) = สมุทัย/ตัณหา
     ข๓.)  สามัคคี(ทำให้มีพลัง)ควรทำให้แจ้ง(กิจญาณ)  เราทำให้แจ้งแล้ว(กตญาณ) = นิโรธ/นิพพาน
     ข๔.)  หนทางสู่ความสามัคคี ควรทำให้เจริญ(กิจญาณ)  เราทำให้เจริญแล้ว(กตญาณ) = มรรคฯ๘/ศีล-สมาธิ-ปัญญา
     ตั้งแต่ข๑.) - ข๔.)  รัฐบาลระดมมันสมองฝ่ายอำนวยการทั้งฝ่ายทหาร-ตำรวจ-มหาดไทย-ก.วัฒนธรรม-สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ-ก.ต่างประเทศ-ก.ยุติธรรม-ก.ศึกษาธิการ/มหา'ลัย-มหาเถรสมาคม(ขาดไม่ได้เด็ดขาด)-องค์กรอิสลามแห่งประเทศไทย -และองค์กรศาสนาคริสต์แห่งประเทศไทย  ทำข้อมูลทั้ง๔ ประเด็น เป็นวาระสำคัญแห่งชาติ
     ๓.๑๐  จากนั้นนำหลัก"ความพียร๔"(สัมมาวายามะ) ว่าด้วย  ระวัง(สังวรปธาน)    กำจัด(ปหานปธาน)   ฝึกหัด(ภาวนาปธาน)    และรักษา(อนุรักข์ปธาน)  เป็นตัวขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย
     ๓.๑๑  ข้อ"กำจัด(ปหานปธาน)"  มีหลัก๕ ประการคือ  เปลี่ยนอารมณ์   ระทมโทษภัย    ใจหยุดนึก   ตรึกถอยห่าง   และวางจิตข่ม
     ข้อ ๓.๑๐ และ๓.๑๑  นำมาจากข้อปฏิบัติธรรม ของคุณหมอ นายแพทย์ชินโอสถ หัสบำเรอ  ส่วนรัฐบาล หรือคณะทำงานฝ่ายอำนวยการของรัฐบาล  จะปรับแนว"อริยสัจจ์๔" เป็น"ข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ"  เพื่อผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร  แล้วแต่จะเห็นสมควร
     ๓.๑๒  จากกลุ่มตาลีบัน ทำลายพระพุทธรูปเมืองบามิยัน จะสร้างวิกฤตเป็นโอกาศ ณ จุดนี้ ต่อสถานการณ์ภายในประเทศอย่างไร  เผื่อประเทืองปัญญา ทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายต่อต้านรัฐบาลด้วย
    

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <p><a><u><i><b> <em><strike><img> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><div>
  • *การขึ้นบรรทัดใหม่ : ถ้าข้อความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด กด Enter หนึ่งครั้ง, ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด กด Enter สองครั้ง เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า ให้อ่านง่ายขึ้น - มีวรรคตอน อย่าเขียนติดกันเป็นพืด* :(

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.