กฎหมายใหม่ “ป.ธ.9” เท่าปริญญาเอก

นายสมชาย สุรชาตรี โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กองพุทธศาสนศึกษาเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา ต่อนางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ และที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ก่อนที่จะเสนอต่อนายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ. เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ทั้งนี้ ในการเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จะมีการปรับเกณฑ์ในการเทียบระดับการศึกษาให้กับผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาใหม่ คือ

 • หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
 • หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมสนามหลวง เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง
  1. ชั้นเปรียญธรรม (ป.ธ.) 3 ประโยค เป็นการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. ระดับ ป.ธ. 6 ประโยค เป็นการศึกษาระดับปริญญาตรี
  3. ระดับ ป.ธ. 8 ประโยค เป็นการศึกษาระดับปริญญาโท
  4. ระดับ ป.ธ. 9 ประโยค เป็นการศึกษาระดับปริญญาเอก

ในส่วนการดำเนินงานจะกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงาน คือ คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ ซึ่งจะทำหน้าที่กำหนดนโยบายแผนการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ วางระเบียบ ออกข้อบังคับต่างๆ ขณะเดียวกันจะกำหนดให้กองพุทธศาสนศึกษา เป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์ นอกจากนี้ จะมีการกำหนดสถานภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสถานภาพเป็นพนักงานศาสนการด้วย

ที่มา: 

ไทยรัฐ

ความคิดเห็น

ผมว่าดีนะ...พระเณรจะได้มีการศึกษาทั้งบาลีและสามัญได้สบายขึ้น....

ไม่เห็นด้วยครับ จบ ปธ.๙ และเทียบให้ปริญญาเอก ไม่เห็นด้วย ตอนนี้ผมมีเพื่อนเป็นเปรียญธรรม ๙ เรียนปริญญาตรีมาด้วยกัน ผมไม่ได้เปรียญอะไรเลย แต่เปรียญธรรม ๙ ต้องมาปรึกษาผมตลอดไม่ว่าจะเป็นรายงาน ภาษาอังกฤษ คณิต สังคม คอมพิวเตอร์ วิชาพื้นฐานไม่ได้เลย ขนาดปริญญาตรียังเอาตัวไม่รอดเลย

โย พาโล มญฺญตี พาลฺยํ ปณฺฑิโต วาปิ เตน โส
โย พาโล ปณฺฑิตมานี ส เว พาโลติ วุจฺจติ ฯ

คนโง่ที่รู้ว่าตนโง่ เป็นบัณฑิตเพราะเหตุนั้นได้บ้าง (เพราะเหตุที่รู้ว่าตนโง่)
ส่วนคนโง่ แล้วยังถือตัวเป็นบัณฑิต นั่นแหละเรียกว่า คนโง่(จริง ๆ)

จบประโยค 9 แล้ว (หรือจบอย่างอื่นมาก็แล้วแต่)เขาจะเทียบให้อะไรก็ตาม อย่าได้หลงตัวเองฮะ ในโลกนี้ยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกมาก

ขอเตือนด้วยความหวังดี

เทียบเท่าก็ได้เฉพาะแต่วุฒินั่นแหละครับ แต่ตัวความรู้ระดับปริญญาเอกคงเทียบไม่ได้กับคนที่เรียนมาโดยตรงแน่นอน เห็นด้วยกับความเห็นที่ว่า จบปธ.9 แล้ว ควรศึกษาต่อเพิ่มเติมก็จะได้ความคมชัดมากขึ้นทั้งในคดีโลก และคดีธรรม

จบป.3มา20ปีไม่รู้เขาเทียบให้วุฒิอะไร เดี๋ยวนี้เรียนกศน.ม.ต้นจะจบแล้ว จะเทียบม.ปลาย หรือ จบม.6เลยได้หรือเปล่าครับ ช่วยตอบดว้ย

ครั้งแรกเริ่มเปิดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในประเทศไทย รัชกาลที่ ๕ นั้น คณะอักษรศาสตร์ ปริญญาตรี-เอก
บรรจุทิตจบเปรียญ ๖-๙ เป็นอาจารย์สอน จนเกิดมีนิสิตนักศึกษาเรียนจบได้ปริญญาตรี-เอก และลูกศิษย์เก่าของทิตเปรียญ ได้บรรจุเข้ารับราชการหลายกระทรวงทบวงกรม เช่น นายอำเภอเหรียญ เสาวธีระ นายอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ หลวงวิจิตรวาทการ อธิบดีกรมศิลปากร เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่น เท่าที่ผมรับทราบมาครับ กรณีที่เสนอเทียบนั้น ผมคนหนึ่งไม่เห็นด้วย มันเทียบกันไม่ได้ครับ อยู่กันอย่างน้ำกับน้ำมันดีกว่า เพราะมีดีแตกต่างกัน ทางหนึ่งเป็นโลกิยวิทยา อีกทางหนึ่งเป็นโลกุตตรวิชชา พระพุทธเจ้าศึกษาจบ ๑๖ ศาสตร์ทางโลกิยวิทยา ยังต้องแสงหาวิชชาหลุดพ้น จากทุกข์-สมุทัย-นิโรธ-และมัคคปฏิปทา วิชชาพุทธเป็นวิถีดำรงชีวิต แบบเหนือโลก ฉะนั้น ผมไม่เห็นจำเป็นต้องเทียบไปทำไม ผมเรียนจบปธ.๕ ปี ๒๔๙๔ รับราชการเป็นครู ก.ศธ.ก็สามารถขยับขยาย
ความรู้-ความเข้าใจได้ ด้วยการเรียน ม.๘ อักษรศาสตร์ถึงอนุปริญญา มีฐานะและงานราชการดีพอควรครับ
ที่กำหนดเทียบไว้ว่า ปธ.๓ เท่ากับม.ปลาย ปธ.๖ ปริญญาตรีและปธ.๗-๘ โทและปธ.๙ ปริญญาเอก แล้วคุณคิดเทียบปธ.๕ เท่ากับอะไรไม่ระบุ ข้อนี้แหละผมพอใจทีเดียวจริง ๆ ครับ การกระตุ้นให้พระเณรเรียนเปรียญธรรม น่าจะมีทางอื่น ๆ ทำได้เยอะแยะไป อย่างที่วัด ร.๙ นั้นครับผม

ก็เป็นการสมคาร ดร.ทางภาษาบาลี ทางโลกเขาก็มี ดร.ทางนั้นอยู่แล้ว และที่จบ เปรียญธรรมก็ได้ ดร.ทางบาลีบ้างนสิแล้วจะเป็นไรไป (อดีต มหา)

การศึกษาภาษาบาลี เป็นการศึกษาเฉพาะทาง มีความเป็นเลิศเฉพาะวิชาภาษาบาลี ซึ่งมีใช้เฉพาะพระไตรปิฎก ฉบับเถรวาท ไม่มีการใช้เป็นสือสารสนทนา วิธีการศึกษาก็เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนหลักสูตรอื่น ๆ ที่ใช้เรียนและสอนในสถาบันการศึกษาทั่ว ๆ ไป อาจจะเสนอให้รัฐบาลพิจารณาได้ แต่คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เขาก็มีวิธีการ ที่เป็นสากล ที่รับรองทั่วโลก ไม่ได้ง่ายอย่างที่ติด เป็นเปรียญธรรม 9 ประโยค ก็ถือว่าเป็นเลิศทางภาษาบาลี ดีอยู่แล้ว จะไปเป็น ดร. ให้ชาวบ้านเขาดูถูกทำไมครับ

เห็นด้วยกับการให้วุฒินี้
เพียงแต่ว่า
แน่ใจหรือว่าปธ.๙
มีความรู้ความสามรถเท่าปริญญาเอกในสาขาอื่นๆ โดยทั่วๆไป
ถ้าเท่าก็แล้วไป
ถ้าไม่เท่าควรเพิ่มอะไรก็ควรเพิ่ม
จะได้ใช้วุฒินั้นเมื่อได้รับไปแล้ว

ขอให้เพิ่มประสิทธิภาพก่อนเถอะครับ ภูมิความรู้มีมากแค่ไหนต้องระวังตัวด้วย ป.ธ.๙ ปัจจุบันมีความรู้เทียบเท่ารุ่นเก่า ๆ หรือเปล่า ต้องสังวรให้ดีนะครับ

เห็นด้วยกับ"ฝากความหวัง" และ"หวังว่าคง"เป็นลมหายใจอีก เฮือก ของชาวพุทธและอนาคตของพระพุทธศาสนาตลอดทั้งบุคลากรผู้สอนทั้งหลาย

เทียบวุฒิให้แล้วก็แสดงว่ายอมรับในความรู้ความสามารถของพระ-เณรในระบบการศึกษาแผนกนักธรรม-บาลี ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแน่นอน แต่ไม่ทราบว่า หน่วยงานที่เสนอไอเดียนี้คิดไว้แล้วหรือยังว่า วุฒิปริญญาเอกใช้ทำงานในหน่วยงานใดได้บ้าง เพราะเมื่อได้วุฒินี้มาแล้วก็ควรที่จะมีงานรองรับไม่ว่าจะอยู่ในสมณะเพศหรือหลังลาสิกขา และบรรดาเปรียญเก้าที่ลาสิกขาไปแล้วและทำงานในหน่วยงานต่างๆจะสามารถขอปรับอัตราค่าตอบแทนในระดับเดียวกับผู้ที่จบปริญญาเอกสาขาอื่นๆได้หรือไม่. ที่ถามเพราะอยากทราบความชัดเจน ไม่อยากเห็นเพื่อนมหาเปรียญทั้งหลายภาคภูมิใจปนกับความแร้นแค้น หรือมีสภาพเหมือนมีเกียรติศักดิ์ศรีแต่ไม่มีงานรองรับ เพราะหากปล่อยให้ตกอยู่ในสภาพดังที่ว่ามาก็มองไม่เห็นเหมือนว่า ระหว่างให้วุฒิป.ธ.๙ กับให้วุฒิปริญญาเอก มันต่างกันตรงไหน

หวังว่าคงไม่เป็นแค่ความฝันนะขอรับกระผม
เอาใจช่วยครับกับทุกๆท่านที่มีความพยายาม
จะเห็นการศึกษาของคณะสงฆ์เจริญรุ่งเรืองขึ้น
สาธุๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ปริญญาโท-เอก ต้องผ่านงานวิจัยเป็นหลักสูตรที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้าทำวิจัยเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเอาไปใช้ในมหาวิทยาลัย ทางการบริหารบ้าง
ป.ธ.9 เน้นการแปลเป็นส่วนใหญ่ การแต่งส่วนนำของเก่ามากลับ ที่ดีที่สุดก็คือการแต่งฉันทลักษณ์ได้ จบมาเน้นการศึกษาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ทางที่ดีต้องไปเรียนต่อปริญญาโท-เอก ทางบาลี-สันสฤต เหมาะสมที่สุด ถ้าเทียบเป็นปริญญาเอกเลย น่าจะด้อยกว่าคนที่จบ ป.ธ.9 แล้วไปต่อปริญญาเอก
เนติบัณฑิตไทย(น.บ.ท.)เทียบได้ไม่ถึงปริญญาโท แต่คนที่จบปริญญาโท-เอก ทางกฏหมาย เวลาสอบ อัยการ-ผู้พิพากษาต้องจบเนติบัณฑิตไทย จึงจะสามารถสมัครสอบได้
ถ้ามองในแง่ส่งเสริม ป.ธ.9 ให้ได้รับการยอมรับก็ดี แต่เปิดโอกาสให้เขาไปต่อในระดับโท-เอกทางบาลียอมดีกว่า
มอบให้เขาเป็นปริญญาเอก

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • Allowed HTML tags: <p><a><u><i><b> <em><strike><img> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><div>
 • *การขึ้นบรรทัดใหม่ : ถ้าข้อความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด กด Enter หนึ่งครั้ง, ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด กด Enter สองครั้ง เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า ให้อ่านง่ายขึ้น - มีวรรคตอน อย่าเขียนติดกันเป็นพืด* :(

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.