วัดไทยไวสาลี อินเดีย http://www.watvaishali.com/

ติดต่อร่วมบริจาคได้ที่:
พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ (ดร.พระมหาฉลอง จนฺทสิริ)
วัดไทยไวสาลี เมืองไวสาลี อินเดีย (Wat Thai Vaishali)
โทร.+91-9931-222114, +91-9955-819322
Website: www.watvaishali.com
E-mail: watvaishali@gmail.com
ติดต่อบริจาคที่ประเทศไทย:
พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะสลัก ๓
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร. 081-721-5241
Email: samutmcu@hotmail.com
WAT THAI VAISHALI
Shanti Stupa Road, P.O.
and Distt.Vaishali 844128 Bihar India.
Tel.+91-9931-222114, +91-9955-819322